PL EN


2017 | 17/1 | 55-70
Article title

Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion

Authors
Content
Title variants
PL
Czy kompleksowa reforma procesu stanowienia prawa w Polsce jest potrzebna? Głos w dyskusji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The law-making process in the reception of many entities participating in it or monitoring its course is not very transparent and unsatisfactory as far as the level of civic participation is concerned. The authorities should care about civilizing the law-making process. The more discussions and consultations are in the process of creating assumptions for legal acts, the greater the chance of avoiding mistakes and the chance that citizens will approve the existing legal system and abide by the law. In this publication, the author has attempted to make a subjective indication of these elements of the law-making process that require rapid change. At the same time, he pointed to solutions that could significantly contribute to improving its quality.
PL
Proces stanowienia prawa w odbiorze wielu podmiotów w nim uczestniczących lub monitorujących jego przebieg jest mało przejrzysty oraz niesatysfakcjonujący, jeśli chodzi o poziom partycypacji obywatelskiej. a przecież władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa. Im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali prawa. W opracowaniu tej autor podjął próbę subiektywnego wskazania tych elementów procesu stanowienia prawa, które wymagają szybkiej zmiany. Jednocześnie pokazał na rozwiązania, które mogłyby przyczynić się znacząco do poprawy jego jakości.
Year
Volume
Pages
55-70
Physical description
References
 • Borski M., Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, no. 7-8.
 • Borski M., Inicjatywa ludowa jako instytucja dialogu społecznego, [in:] A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (ed.), Jak możliwy jest dialog?, Sosnowiec 2014.
 • Borski M., Kilka uwag na temat słabości polskiego systemu stanowienia prawa, [in:] M. Paździor, B. Szmulik (ed.), Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, Lublin 2016.
 • Borski M., Konsultacje jako narzędzie partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa – wybrane aspekty, [in:] T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek (ed.), Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, Lublin 2016.
 • Borski M., O potrzebie reformy polskiego systemu stanowienia prawa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, no. 5.
 • Borski M., Wysłuchanie publiczne – ważna, chociaż niedoceniana instytucja demokracji partycypacyjnej, „Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka” 2016, rok XVI (1).
 • Borski M., Glajcar R., Przywora B., Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka, Kraków – Sosnowiec – Katowice 2015
 • Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują, Warsaw 2005.
 • Grosicki M., Konsultacje społeczne jako forma partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, [in:] T. Stanisławski, B. Przywora, T. Jurek (ed.), Reformy ustrojowe w Polsce 1989-1998, Lublin 2014.
 • Kochanowski J., Deregulacja jako pierwszy etap reformy systemu tworzenia prawa, [in:] Wymiar sprawiedliwości i legislacja, „Ius et Lex” nr 1, Warsaw 2005.
 • Kopińska G., Najważniejsze wnioski i rekomendacje, [in:] G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski, M. Wiszowaty, Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, Warsaw 2012.
 • Pogłódek A., Przywora B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.11.2013 r. (K 31/12) w sprawie oceny konstytucyjności trybu uchwalenia ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2014, 3 (24).
 • Wronkowska S., Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ceccd039-55f6-45ae-8305-fa1378ecfe61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.