PL EN


2015 | 2 | 21-46
Article title

Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013

Authors
Content
Title variants
EN
Using the Means of the European Regional Development Fund (ERDF) within the Framework of the Regional Operational Programme of the West-Pomeranian Voivodeship in 2007–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the objective article one made an attempt presentings of the absorption of measures from the European Fund of the Regional Development through the region West Pomeranian. One evidenced potential barriers and also appearing problems in spending of Union measures.
Year
Issue
2
Pages
21-46
Physical description
artykuł
Dates
published
2015
Contributors
 • Koszalin
References
 • Chełstowski M., Czartoryska‑Ostrowska M., Dąbrowska M., Dwornik A., Karpińska A., Kornatowska M., Podbielska K., Rusztecki Ł., Topiński M., Zajączkowski P., Raport z postępów wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013, Warszawa 2012.
 • Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, http://dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf (11.01.2015).
 • Communication from the Commission: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 15.5.2001, COM(2001) 264 final.
 • Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich, Dz.Urz. UE L 205/21.
 • Dzierżanowski W., Korekty finansowe jako element kontroli wydatkowania środków europejskich, „Zamówienia Publiczne – Doradca” 2011, nr 174 (październik).
 • Grosse T.G., W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2012.
 • Hartung W., Korekty finansowe w projektach europejskich, „Prawo Unii Europejskiej” 2011, nr 11 (45).
 • Honka N., Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wrocław 2012.
 • https://www.slaskie.pl/STRATEGIA/strat_G.pdf (12.01.2015).
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Wzrost i zatrudnienie – zintegrowane wytyczne na lata 2005–2008, COM(2005) 141 końcowy, 12.04.2005.
 • Łacny J., Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności, Warszawa 2010.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, Warszawa, 13 marca 2007.
 • Pęczkowska J., Teorie innowacji, w: Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, red. J. Kotowicz‑Jawor, Warszawa 2012.
 • Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei „Rzeczpospolita” 2005, 29 stycznia, s. 3.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Szczecin 2007.
 • Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2005.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Łódź 1999.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 • Szostak R., Charakter prawny korekt finansowych, „Zamówienia Publiczne – Doradca” 2011, nr 174 (październik).
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2008 r. nr 116, poz. 730.
 • Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005–2008), Dz.Urz. UE L 205/28.
 • Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005–2008. Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005 roku, Dz.Urz. UE L 205 z 6.08.2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ced0a3c7-4af3-4418-bf29-8cfe14c0ded0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.