PL EN


2017 | 24 | 243-255
Article title

(Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania

Content
Title variants
EN
The (in)ability of junior high school students for a fruitful reception of confirmation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu odpowiada na pytanie: Co rozumiemy przez niezdolność owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania? Jest to brak warunków niezbędnych do pomnażania łask wynikających z przyjętego sakramentu. To rodzaj odporności na wykorzystanie wszystkich darów, które są związane z przyjęciem sakramentu. Niemożność ta powoduje utratę siły danej przez Pana. Autor omawia przyczyny tej niezdolności, a jednocześnie pokazuje czynniki, które mogą zwiększyć owocne przyjmowanie sakramentów, koncentrując się na sakramencie bierzmowania. Wśród czynników stojących na przeszkodzie pełnego przyjęcia daru autor przedstawia: netoholizm, fonoholizm (uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego), defamiliaryzację (pomniejszanie wartości rodziny), „nieodpowiedzialność”, dewocję, psychobójstwo i duchobójstwo, natręctwo globalnych trendów i brak kreatywności duszpasterskiej w pracy ze współczesną młodzieżą. Ukazuje również czynniki, które mogą wspierać zdolność nastolatków w skutecznym przyjęciu sakramentu bierzmowania. Należą do nich metody ewangelizacyjne, współczesna afirmacja integralnego rozwoju „plastyczność” osobowości, pragnienie wspólnoty wynikające z potrzeby rozwoju, tęsknoty za sacrum i szukaniem drogi życiowej.
EN
The author of the article answers the question: What do we mean by one’s inability to receive fruitfully the sacrament of Confirmation? It is a lack of the conditions necessary to multiply graces associated with a particular sacrament. It is a kind of resistance to the use of all the gifts that are connected with the reception of the sacrament. This inability causes one to become a person who wastes the power given by the Lord. The author then discusses the reasons for this inability and simultaneously shows the factors which can enhance a human being’s fruitful reception of the sacraments, especially of the sacrament of Confirmation. Among the factors of inability, the author includes: netoholism, phonoholism (addiction to the internet and the cell phone), defamilization (the undoing of the family), “irresponsibilism”, epidermal (superficial) religiosity, psychocide and spiritocide (the killing of the psyche and the spirit), intrusiveness of global trends and the lack of pastoral creativity for today’s youth. The author also reveals factors which can promote the ability of teenagers to make the sacrament of Confirmation effectively: the multiplicity of methods of evangelization, modern affirmation of integral development, “plasticity” of personality, the desire for community resulting from development, the longing for the sacred and the search for a way to live.
Contributors
 • prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, janusz.mastalski@upjp2.edu.pl
 • kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bielecki, Jan. „Integralny rozwój osobowy i jego uwarunkowania”, 2–3. Dostęp 10.05.2015. http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/bielecki5.pdf.
 • Dajczer, Tadeusz. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, 166. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 1996.
 • Denek, Kazimierz. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, 14. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 • Denek, Kazimierz. „W stronę pedagogiki czasu”. W: Opieka. Wychowanie. Kształcenie. Moduły edukacyjne, red. Wanda Woronowicz, Danuta Apanel, 16. Kraków: Impuls, 2010.
 • Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 11. Kraków, 2001.
 • Fischer, Richard. „Just can’t get enough”. New Scientist 20.12.2006 (2006): 34.
 • Franciszek. „Adhortacja apostolska «Evangelii gaudium». Do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”, 1. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-w2_24112013.html.
 • Franciszek. „Audiencja generalna (3.09.2014)”. L’Osservatore Romano 10 (2014): 46.
 • Goldberg, Ivan K. „Are You Suffering Internet Addiction Disorder?”. Dostęp 4.01.2013. http://www.iucf.indiana.edu/-brown/hyplan/addict.html.
 • Gregorio, Luciano di. Psicopatologia del cellulare. Dipendenza e possesso del telefonino, 21. Milano: Franco Angeli, 2003.
 • Jan Paweł II. „Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży (1989)”, 2. Dostęp 20.05.2016. http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iv_swiatowy_dzieni_mlodziezy__1989__d7184_pol.html.
 • Konstankiewicz, P. Wieloznaczność jako podstawa konstruowania tożsamości, 56. Poznań: UAM, 1998.
 • „Kryzys w Kościele. Z ankiety wypełnionej przez s. B. Chyrowicz”. Znak 689 (2012): 8.
 • Mastalski, Janusz. Modlitwa kapłańska, 45. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2014.
 • Mastalski, Janusz. „Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych”. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, red. Józef Stala. Cz. 1, 375. Tarnów: Biblos, 2007.
 • Mastalski, Janusz. Samotność globalnego nastolatka, 405–406. Kraków: Wydawnictwo PAT, 2007.
 • Melosik, Zbyszko. „Edukacja a przemiany współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki”. W: Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, 25. Kraków: Impuls, 2001.
 • Pieri, Severino de. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Tłum. Lidia Furman, 99. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.
 • Romaniuk, Kazimierz. „Nowa ewangelizacja według synodalnego Instrumentum laboris”. Anamnesis 4 (2012): 77–78.
 • Sepioło, Artur. „Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II”. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. Piotr Sowa, Kasper Kaproń, 144–145. Gubin, 2012.
 • Sobol, Elżbieta, red. Słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 533.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen Gentium»”, 56. Dostęp 9.01.2017. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/345.html.
 • Surrat, Carla G. Netaholics? The Creation of a Pathology?. New York: Commack, 1999.
 • Taboł, Sebastian. „Cyberuzależnienia”. Edukacja Medialna 1 (2003): 26.
 • Wojtyła, Karol. Osoba i czyn, 207. Kraków: Znak, 1995.
 • Zellma, Anna. „Zaangażowanie nauczyciela religii w holistyczny rozwój młodzieży”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2014): 216.
 • Żeromska-Charlińska, Joanna. „Uniwersalność postrzegania jakości form życia współczesnej rodziny”. Łódzkie Studia Teologiczne 21 (2012): 264.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cedde296-83cb-4436-9afd-7077f6acebbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.