PL EN


2017 | 12 | 2(44) | 59-70
Article title

Subtelne różnicowanie wzrokowe a identyfikowanie liter w izolacji. Doniesienia z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Subtle Visual Differentiation and Identification of Letters in Isolation. Report on Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst został poświęcony badaniom poziomu subtelnego różnicowania wzrokowego oraz określeniu zależności, jaka zachodzi pomiędzy różnicowaniem wzrokowym a identyfikacją liter w izolacji. Badania odnoszą się również do istnienia zależności pomiędzy dokładnością odwzmorowywania figur prostych oraz złożonych i różnie ułożonych w przestrzeni. Oznacza to, że wśród figur składających się na próbę odwzorowywania figur geometrycznych można wyłonić te, które w swojej grupie warunkują dokładność odwzorowywania pozostałych figur. W związku z uzyskanymi wynikami badań, bardzo istotne i uzasadnione staje się podejmowanie działań zmierzających do wykonywania przesiewowych badań diagnostycznych, pozwalających wyłonić uczniów, którzy powinni zostać skierowani na specjalistyczne badania diagnostyczne. Na ich podstawie szkoła będzie mogła podjąć profesjonalne działania pomocowe, mające na celu korygowanie i kompensowanie funkcji, które decydują o przebiegu dalszej edukacji.
EN
The following paper is devoted to research on the subtle visual differentiation and identification of the dependence which exists between the visual differentiation and identification of letters in isolation. The study also refers to the existence of the relationship between the precision of copying simple and complex figures arranged differently in space. This means that, among the figures involved in the attempt to copy geometric shapes, we can distinguish figures which determine the accuracy of copying the remaining figures within the same group. In reference to the obtained test results, it is very important and reasonable to take measures aimed at carrying out screening diagnostic tests that will enable us to distinguish students who should be subject to further specialized diagnostic tests. On their example, the school will be able to introduce professional assistance activities aimed at correcting and compensating functions that determine the course of further education.
Contributors
References
  • Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
  • Budohoska W., Grabowska A., Dwie półkule jeden mózg, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.
  • Klus-Stańska D., Wprowadzenie do książki, [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
  • Pąchalska M., Rehabilitacja neuropsychologiczna, UMCS, Lublin 2008.
  • Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996.
  • Skibska J., Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
  • Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  • Szuman S., Psychologia wychowawcza wieku szkolnego, Wydawnictwo Wiedza Zawód Kultura, Kraków 1947.
  • Zawadzka E., Domańska Ł., Zaburzenia spostrzegania, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, red. Ł. Domańska, A.R. Borkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cee1569a-c5c0-41d5-a114-1db49c926ae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.