PL EN


2013 | 10 | 23-38
Article title

Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski

Content
Title variants
EN
Culinary tourism in the context of sustainable development in the culture - perspectives for Polish.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się turystyce kulinarnej oraz refleksja nad tym, jak wygląda oferta turystyczna oraz jak funkcjonuje w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym również kultury. W związku z powyższym tekst został podzielony na kilka części: W pierwszej uwaga została skupiona na rozważaniach na temat pojęcia i zakresu znaczeniowego turystyki kulinarnej, podejmowaniu tematyki przez różne dziedziny nauki, w tym food studies. Druga część tekstu zajmuje się tematyką globalizacji, konsumpcjonizmu, tworzeniu kuchni narodowych, glokalizacji oraz rozwijających się w stosunku do nich opozycyjnych zjawisk, takich jak np. Slow Food. W trzeciej części podjęty został wątek turystyki kulinarnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego rozwoju w kulturze. Opisane zostały przykłady polskich działań, potwierdzające zasadność takiego podejścia. W podsumowaniu znalazły się uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of this article is to look at the culinary tourism (in terms of food and drink) and think about it, how the tourist offer looks like and how it functions in the context of sustainable development, including culture. Accordingly, the text is divided into several parts. In the first, attention was focused on the discussion of the concepts of meaning and scope of culinary tourism, making the subject by different scientific fields, including food studies. The second part of the text deals with the issues of globalization, consumerism, creation of national cuisines, glocalization and developing their opposition like Slow Food. The third section was undertaken thread culinary tourism in the context of sustainable development, including sustainable development in culture. It describes examples of Polish activities, confirming the validity of this approach. In summary, there were observations and conclusions of the analyzes.
Year
Issue
10
Pages
23-38
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cee6ee7d-a5a5-4b22-b47a-d6a310b3b790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.