PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 95-106
Article title

Młodzi Lubuszanie w przestrzeni społecznej szkoły gimnazjalnej

Content
Title variants
EN
Young Lubuskie Inhabitants witin the Junior High School Social Space
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A school is the place where children and teenagers spend most of their lives fulfilling compulsory education and interacting with other participants of the educational process: peers, teachers, other school staff and supportive parents. For the proper development (especially emotional and social) of a young generation it is important that this school social space is a valuable environment for students who derive satisfaction from staying in school. Due to the importance of the problem of student situation at school, the research covered their relationship with peers, interaction with teachers and the role of parents in school life. Presented results indicate the complexity of a target state which requires modifications in many aspects.
PL
Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież spędzają znaczną część swego życia, wypełniając obowiązek szkolny oraz wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami procesu edukacyjnego: rówieśnikami, nauczycielami, pozostałym personelem szkoły, wspierającymi rodzicami. Dla prawidłowego przebiegu procesu rozwoju – szczególnie emocjonalnego i społecznego – młodego pokolenia ważne jest, by ta przestrzeń społeczna szkoły stanowiła wartościowe środowisko, z pobytu w którym uczniowie czerpią satysfakcję. Z uwagi na znaczenie problemu sytuacji w szkole uczniów diagnozie poddano ich wzajemne relacje rówieśnicze, interakcje z nauczycielami a także rolę ich rodziców w życiu szkoły. Zaprezentowane wyniki wskazują na złożoność diagnozowanego stanu, który w wielu aspektach wymaga oddziaływań modyfikujących.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
95-106
Physical description
Contributors
References
 • Burda B., (red.) (2011), Życie Lubuszan. Wspołczesność i perspektywy, media Consulting Agency, Zielona Góra.
 • Farnicka M. (2012), Poczucie wsparcia, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP –Łódź, Zielona Góra.
 • Fudali M. (2012), Udział gimnazjalistów w grupach rówieśniczych, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Fudali M., Sendyk M. (2012), Działania pomocowe podejmowane w szkołach, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Klimowicz G. (1995), Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę, IBE, Warszawa.
 • Kuna E. (2012), Poczucie własnej skuteczności jako czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży, [w:] Wychowanie. Profilaktyka. Terapia. Szanse i zagrożenia, red. M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Lipińska-Lokś J. (2010), „Dobry dorosły” w rzeczywistości szkolnej ucznia z niepełnosprawnością, [w:] Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, red. M. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła-Jurczak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Lipińska-Lokś J. (2012), Sytuacja szkolna i plany edukacyjne oraz zawodowe lubuskiej młodzieży gimnazjalnej, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Miłkowska G., Wawryk L. (2012), Profilaktyka szkolna, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z.Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Miłkowska G., Wawryk L. (2012), Zachowania aspołeczne gimnazjalistów, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Nalaskowski A. (2002), Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Sendyk M. (2012), Środowisko rodzinne gimnazjalistów lubuskich, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINTPAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Turska E. (2012), Sytuacja osobista lubuskich gimnazjalistów. Indywidualne obszary ryzyka wykluczenia społecznego, [w:] Lubuszanie 2012. Diagnoza stanu. Raport z Badań, red. G. Miłkowska, Z. Wołk, Wydawnictwo PRINT-PAP – Łódź, Zielona Góra.
 • Wiloch T. (1993), Szkoła, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cee79e65-9def-4fd7-bb73-0fe059033116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.