PL EN


2013 | 5 (346) | 80-91
Article title

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Disparities in a Level of Retail Provision at Urban and Rural Areas of Podkarpacie Customers’ Evaluation of Price-quality Relations in Retail Outlets
RU
Диспропорции в уровне торгового снабжения в Прикарпатском воеводстве Оценка клиентами соотношений между ценой и качеством в розничной торговле
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi pierwszy z cyklu trzech artykułów odnoszących się do problematyki zróżnicowania w poziomie zaspokojenia potrzeb klientów na usługi w zakresie handlu detalicznego. W artykule analizie poddano konsumenckie oceny polityki cenowej przyjmowanej przez podkarpackie placówki handlu detalicznego żywnością. Aspekt ten zestawiono z poglądami na temat jakości produktów oferowanych przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za główną płaszczyznę analizy przyjęto poglądy klientów realizujących zakupy w podkarpackich sklepach, którzy dokonali relatywnej oceny firm działających na obszarach miejskich i wiejskich. Podstawą wnioskowania są wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród klientów handlu detalicznego w województwie podkarpackim na przełomie lat 2012 i 2013.
EN
The study constitutes the first of the series of three articles dealing with the problems of disparities in a level of meeting needs of customers that concern services of retail trade. In this paper, the consumers’ evaluation of price policies adopted by retail outlets offering food in Podkarpacie was analysed. This aspect was connected with opinions about quality of products offered by retail sale units. As a main dimension of the analysis there were adopted opinions of customers who realise purchases in shops in Podkarpacie and assessed enterprises that conduct their activities in urban and rural areas. The bases for conclusions are created by results of the author’s research conducted with the use of a questionnaire interview among customers of retail trade in Podkarpacie at the turn of 2012-2013.
RU
Разработка представляет собой первую из серии трех статей, касающихся проблематики дифференциации в уровне удовлетворения потребностей клиентов в услугах в сфере розничной торговли. В статье провели анализ потребительских оценок ценовых политик, принимаемых прикарпатскими заве- дениями розничной торговли продуктами питания. Этот аспект сопоставили с мнениями насчет качества продуктов, предлагаемых субъектами розничной продажи. Основной отправной точкой анализа приняли мнения клиентов, осу- ществляющих закупки в прикарпатских магазинах, которые провели релятивную оценку фирм, действующих в городах и на селе. Основу для умозаключения представляют результаты собственных исследований, проведенных по методу анкетного опроса среди клиентов розничной торговли Прикарпатского воеводства на рубеже 2012 и 2013 гг.
Year
Issue
Pages
80-91
Physical description
Dates
published
2013-09-2013-10
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Altkorn J. (red.) (1996), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa.
 • Cyrek P. (2011), Strategiczne ukierunkowania działań podmiotów handlu detalicznego żywnością w kontekście współczesnych trendów rozwojowych, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011, część 2 (tom II).
 • Dybka S. (2010), Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detaliczneg, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 54.
 • Jeznach M. (2012), Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2012, Perspektywy rozwoju marketingu (tom II).
 • Kujawińska A., Więcek-Janka E. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.
 • Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 54.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Śmigielska G. (2004), Efektywność handlu detalicznego, (w:) Szumilak J. (red.), Handel detaliczny.
 • Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cef9c504-39d9-496e-b260-3acd7ce5d9c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.