PL EN


2018 | 1 (372) | 109-121
Article title

Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w budżetach gospodarstw domowych

Authors
Content
Title variants
EN
Differentiation of Spending on Food and Soft Drinks in Households’ Budgets
RU
Дифференцирование расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в бюджетах домохозяйств
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja różnic w poziomie i udziale wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe między gospodarstwami domowymi z różnych krajów Europy oraz w różnych typach polskich gospodarstw domowych, a także zbadanie siły wpływu charakterystyk gospodarstw domowych na poziom wydatków w tych gospodarstwach. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS oraz Eurostat. Metodami badawczymi były analizy wariancji i regresji wielorakiej. W strukturze wydatków ogółem udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w Polsce na tle krajów europejskich pozostaje na średnim poziomie, podobnym jak w Grecji, Republice Czech, Portugalii i Słowenii. W znaczącej części polskich gospodarstw domowych nadal realizowany jest żywnościowy model konsumpcji. Przeprowadzanie tego typu analiz jest ciekawe poznawczo i ma charakter aplikacyjny. Uzyskane wyniki wskazują na zmiany zachowań konsumenckich na rynku żywności w zależności od różnych cech gospodarstw domowych.
EN
The aim of the article was to identify differences and changes in the level and share of food expenditure between households from different European countries. The purpose was also to investigate the differences in food expenditures across various types of Polish households. The research material comes from Household Budget Survey of the Polish Central Statistical Office in Poland and Eurostat databases. In the structure of total expenditure, the share of food expenditure in Polish households remains at an average level compared to other European countries. In a significant part of Polish households there is still a high share of food expenditure.
RU
Цель рассуждений – выявить отличия в уровне и доле расходов на продукты питания и безалкогольные напитки между домохозяйствами из разных стран Европы и в разных типах польских домохозяйств, а также изучить силу влияния характеристик домохозяйств на уровень расходов в них. Исходный материал представляли отдельные данные изучения бюджетов домохозяйств ЦСУ и Евростата. Методами изучения были анализы вариации и множественной регрессии. В структуре общих расходов доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в Польше на фоне других европейских стран остается на среднем уровне, сходном с уровнем Греции, Чехии, Португалии и Словении. В значительной части польских домохозяйств по-прежне- му осуществляется пищевая модель потребления. Проведение таких анализов интересно с познавательной точки зрения и имеет прикладной характер. Полученные данные указывают изменения в поведении потребителей на рынке продуктов питания в зависимости от разных черт домохозяйств.
Year
Issue
Pages
109-121
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Alqahtani S.H., Ismaiel A. (2013), Econometrics Analysis of the Consumer Expenditure Equation Systems using the Bootstrap Method, “Journal of WEI Business and Economics”, No. 2(2).
 • Budżety gospodarstw domowych… (wydania z lat 2001-2016), GUS, Warszawa.
 • Cupak A., Pokrivcak J., Rizov M., Alexandri C., Luca L. (2014), Economic Development and Food Demand in Central and Eastern European Countries: The Case of Romania, presentation for the 142nd EAAE Seminar, Budapest.
 • Gałązka M. (2012), Wpływ społeczno-demograficznych determinantów kształtowania się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 5.
 • Gatnar E., Walesiak M. (2012), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gibney M.J., Margetts B.M., Kearney J.M., Arab L. (2004), Public Health Nutrition: The Nutrition Society Textbook Series, Oxford University, Oxford.
 • Głowicka-Woloszyn R., Kozera A., Stanisławska J. (2015), Zjawisko samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości zamieszkania w aspekcie zrównoważonej konsumpcji, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 3(37).
 • Gutkowska K., Murawska A. (2013), Poziom życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(345).
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2014), Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2012, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 35 T. 2.
 • Korzeniowska-Ginter R. (2016), Przejawy nieracjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 17(4).
 • Larose D.T. (2001), Metody i modele eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piekut M., Gutkowska K. (2014), Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4(165).
 • Rabiej M. (2012), Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice.
 • Radziukiewicz M. (2012), Zmiany wzorców konsumpcji polskich gospodarstw domowych, (w:) Janoś-Kresło M. (red.), Gospodarstwo domowe w XXI wieku. Konsumpcja. Jakość życia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stanner S., Thompson R., Buttris J.L. (2009), Healthy aging. The role of nutrition and lifestyle, Willey-Blackwell, Oxford.
 • Świetlik K. (2015), Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(358).
 • Wątroba J. (2008), Modelowanie współzależności zjawisk w STATISTICA. Materiały kursowe. Stat-Soft, Kraków.
 • Welfe A. (2009), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Witek J. (2007), Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek.
 • Praca. Zasoby. Konsumpcja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cefeab4e-620e-443a-be49-da344ab8f1ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.