Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 43-57

Article title

Tendencje w kształtowaniu się cen skupu zbóż w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2017

Content

Title variants

EN
TRENDS IN THE FORMATION OF CEREAL PURCHASE PRICES IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE YEARS 2000-2017

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) rok 2004 to czas, który dla rynku surowców rolnych państw należących do ugrupowania jest niezwykle istotny, głównie za sprawą włączenia ich w struktury oraz zasady wspólnego rynku. Od tego czasu nastąpiło wiele przeobrażeń, będących wynikiem zmian koniunkturalnych oraz strukturalnych. Zasadnicze staje się więc pytanie, czy tendencje zmian cen surowców rolnych w państwach V4 są do siebie zbliżone. Głównym celem artykułu jest analiza dynamiki oraz kierunku zmian cen zbóż w państwach V4. Zbadano jednocześnie współzależności cenowe pomiędzy kształtowaniem się cen skupu podstawowych rodzajów zbóż pomiędzy poszczególnymi krajami V4. Do badań wybrano pięć najważniejszych surowców wchodzących w skład zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa oraz kukurydzy. Badania wykazały, że istnieje znaczny stopień zróżnicowania cen zbóż w krajach V4 w latach 2000-2017. W okresie poakcesyjnym wykazywały one tendencje wzrostowe. Największy wzrost cen następował jednak w latach 2009-2012, z czego największy wzrost cen odnotowano w przypadku żyta. W późniejszym okresie następował powolny spadek poziomu cen zbóż.
EN
For the Visegrad Group (V4) countries, 2004 is the time that for the market of agricultural raw materials of countries belonging to the grouping is extremely important, mainly due to their integration into the structures and principles of the common market. Since then, many transformations have occurred as a result of cyclical and structural changes. The essential question then becomes whether the trends in prices of agricultural commodities in the V4 countries are similar. The main aim of this article is to analyze the dynamics and direction of changes in grain prices in the countries of the V4. Also examined correlation between the price evolution of purchase prices of basic cereals between countries of the V4. Five main raw materials included in the cereals: wheat, rye, barley, oats and maize were selected for the study. Studies have shown that there is a significant degree of variation in grain prices in the V4 in the years 2000-2017. In the post-accession period, they showed an upward trend. The largest increase in prices took place in 2009-2012, the largest increase in prices recorded in rye. In the later period there was a slow decline in the price of cereals.

Year

Issue

Pages

43-57

Physical description

Dates

received
2018-07-12
accepted
2018-11-20

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

References

 • Borkowski B., Krawiec M. (2009): Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych [w]: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Daszkowska E. (2008): Przyczyny i odczuwalne skutki kryzysu żywnościowego pierwszej dekady XXI wieku. Działania stabilizujące sytuację, podejmowane przez Unię Europejską i Bank Światowy. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 4(10).
 • Eurostat (2008): http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= apro_cpsh1&yna=en, data dostępu: 04.05.2018 r.
 • Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. (2012): Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Florek J., Jerzak M.A. (2013): Zmienność cenowa zbóż i jej wpływ na stabilność cen produktów wźpodmiotach sektora zbożowego w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(336).
 • Grzelak A. (2013): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 100.
 • Hajdukiewicz A. (2014): Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, nr 369.
 • Hamulczuk M., Klimkowski C. (2011): Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Światowego Rolnictwa, nr 11(26).
 • Jaśkiewicz B., Sułek A. (2017): Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, no. XIX(1).
 • Keynes J.M. (1985): Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
 • Kisielińska J. (2014): Zmiany cen zbóż w krajach UE w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW wźWarszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, no. XXIX(3).
 • Mikołajczyk J., Partyńska-Brzegowy B. (2015): Zaangażowanie i koszty pracy najemnej w towarowych gospodarstwach rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1.
 • Oordt M.R.C. van, Stork P.A., Vries C.G. de (2013): On Agricultural Commodities’ Extreme Price Risk. DNB working paper, no. 403.
 • Portal spożywczy, Nadal spadają ceny zbóż z powodu nadpodaży na globalnym rynku: http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci /nadal-spadaja-ceny-zboz-powodu-nadpodazy-na-globalnym-rynku,1 22878.html, data dostępu: 04.05.2018 r.
 • Santeramo F.G., (2017): Market Fundamentals and International Grain Price Volatility. European Association of Agricultural Economists (EAAE) – International Congress, Parma.
 • Stępień, S. (2011): Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, nr 98(3).
 • Tomek W.G., Robinson K.L. (2001): Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa.
 • Woś A. (1996): Agrobiznes, makroekonomia. Key Text, Warszawa.
 • Wysocki, F., Lira, J. (2003): Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf0d06aa-1c09-42fc-a2ad-cefc8f9ee38b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.