PL EN


2013 | 6 | 2(11) | 99-119
Article title

Wpływ cenzury na recepcję twórczości literackiej Leszka Dunina Borkowskiego

Content
Title variants
EN
Impact of censorship on reception of Leszek Dunin Borkowski’s literary creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Założenie, że cenzurze uda się utrzymać Cesarstwo Austriackie w stanie politycznej apatii już w swojej naturze było fałszywe. Wprowadzone ograniczenia przyczyniły się nie tylko do wzrostu niepewności, ale także upokorzyły rząd, stając się inspiracją dla wielu zwolenników wolności słowa. Poza granicami monarchii, naiwny i nie do zniesienia system wyśmiewano, a każdy fakt jego naruszenia był ochoczo witany. W takich warunkach młodzi pisarze ze Lwowa, z Leszkiem Duninem Borkowskim na czele, starali się rozbijać polityczne fundamenty monarchii do tego stopnia, że w 1848 r. na krótki czas cenzura została zniesiona. W czasie wolności umożliwiono publikowanie wielu rękopisów, ale to nie wpłynęło na rozkwit kultury i literatury w Galicji. Kolejne lata po przywrócenia cenzury całkowicie wstrzymały działalność pisarzy okresu romantyzmu, którzy porzucili pracę lub stali się redaktorami gazet prorządowych.
EN
The assumption that censorship would effectively maintain the Austrian Empire in the state of political apathy was false in its very nature. These restrictions not only did not insure but also humiliate the government, being an inspiration to numerous supporters of the freedom of speech. Beyond the borders of monarchy, the naive and unbearable system was mocked at and any fact of its violation was eagerly greeted. In these conditions young writers from Lviv, with Leszek Dunin Borkowski in the lead, shattered the political fundaments of monarchy to such an extent that in 1848 censorship was abolished for a short time. This time of freedom enabled publishing of many manuscripts but it did not influence the cultural and literary bloom in Galicia. The next years after restoring censorship entirely stopped the activity of the romantic writers who abandoned their work or became editors of the pro-government newspapers.
Year
Volume
6
Issue
Pages
99-119
Physical description
Dates
published
2013-12-20
Contributors
  • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf0e4c10-1574-41f3-9087-383a3fbbaebe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.