PL EN


2016 | 2(18) | 185-196
Article title

WPŁYW RUCHU LOTNICZEGO NA WIELKOŚĆ RUCHU TURYSTYCZNEGO W WYBRANYCH REGIONACH POLSKI W LATACH 2010–2014

Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF AIR TRAFFIC TO THE VALUE OF TOURIST MOVEMENT IN SELECTED POLISH REGIONS IN THE YEARS 2010–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie liczby połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego w regionach, w których zlokalizowane są porty lotnicze o międzypaństwowym znaczeniu. Celem artykułu jest stwierdzenie, czy występuje zależność między wielkością ruchu lotniczego a wielkością międzynarodowego przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych regionach w Polsce. Określono również, w jakich warunkach oczekuje się występowania pełnej korelacji między przyjętymi wskaźnikami oraz co w przypadku Polski powoduje, że nie można stwierdzić uzależnienia wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego od transportu lotniczego.
EN
Dynamic development of the air transport causes changes in each area of the world economy, including tourism. Expansion of the aviation infrastructure and increasing the number of air connections may cause an increase in international tourist traffic in the regions where airports of global significance are located. This paper aims to determine whether there is a relationship between the volume of air traffic and the volume of international incoming tourist traffic in selected regions of Poland. The conditions have also been determined under which the full correlation is expected to exist between the adopted indicators, and the factors have been specified for Poland which show no dependence of the international tourist traffic volume on the air transport.
Year
Issue
Pages
185-196
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bieger T., Wittmer A., Air Transport and Tourism. Perspectives and Challenges for Destinations, Airlines and Governments, „Journal of Air Transport Management” 2006, Vol. 12, No. 1.
 • Davidson L., Ryley T., Tourism Destination Preferences of Low-Cost Airline Users in the East Midlands, „Journal of Transport Geography” 2010, Vol. 18.
 • Donzelli M., The Effect of Low-Cost Air Transportation on the Local Economy. Evidence from Southern Italy, „Journal of Air Transport Management” 2010, Vol. 16.
 • Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M., Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, nr 24.
 • Graham A., Dennis N., The Impact of Low Cost Airline Operations to Malta, „Journal of Air Transport Management” 2010, Vol. 16, Issue 3.
 • Hawlena J., Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2013, nr 6.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.
 • Kosmaczewska J., Smoleńska O., Barczak M., Postrzegana jakość usług a zachowania pozakupowe na rynku turystycznym, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, nr 49.
 • Kurek W. et al., Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
 • Mika M., Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gmin Beskidu Śląskiego, „Prace Geograficzne” 2013, nr 134.
 • Niewiadomski K., Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 4 (38).
 • Olipra Ł., Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 246.
 • Pijet-Migoń E., Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 84.
 • Pijet-Migoń E., Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską – implikacje dla turystyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2014, nr 3 (27).
 • Rettinger R., Staszak P., Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Rola przedsiębiorczości w edukacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria Przedsiębiorczość – Edukacja, ZPiGP Instytutu Geografii UP, Nowa Era, Kraków–Warszawa 2012, nr 8.
 • Rey B., Myro R.L., Galera A., Effect of Low-Cost Airlines on Tourism in Spain. A Dynamic Panel Data Model, „Journal of Air Transport Management” 2011, Vol., No. 3.
 • Tłoczyński D., Inwestycje w transport lotniczy w procesie rozwoju regionu. Studium na przykładzie woj. pomorskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2012, nr 75.
 • Wiskulski T., Dostępność transportowa centrów turystycznych Chorwacji na przykładzie transportu lotniczego, [w:] Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf0ee7b0-21eb-4c29-8ada-884cfd57f628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.