PL EN


2019 | 10 | 3 | 21-26
Article title

Edukacja szkolna oczami rodziców uczniów widziana

Content
Title variants
EN
School Education in the View of Parents
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szkoła, zaraz po rodzinie, stanowi istotne środowisko rozwoju młodego człowieka i kształtowania jego osobowości. W niej winien on zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, nabywać postawy i system wartości. To także miejsce, gdzie powinien uczyć się współpracy i współdziałania z innymi, rozwijać swoje pasje oraz zainteresowania, jak też kreatywność, umiejętność samodzielnego myślenia i działania. Od wielu lat sygnalizuje się jednak, że szkoła nie spełnia swoich funkcji i zadań. Zwraca się uwagę na przeładowane programy nauczania, preferowanie przez szkołę funkcji kształcącej czy nadmiar tradycyjnych metod nauczania. W konsekwencji szkoła nie spełnia oczekiwań uczniów, nauczycieli, a także rodziców, którzy coraz częściej artykułują swoje niezadowolenie co do jakości edukacji szkolnej ich dzieci. Problematyce tej poświęcone zostało niniejsze opracowanie, w którym zastanowimy się nad tym, jak rodzice widzą szkołę, jakie zastrzeżenia formułują pod jej adresem i gdzie upatrują głównych przyczyn jej niedomagań.
EN
School, following a family, is a significant environment for the development of a youth and shaping their personality. It is in a family where a young person should acquire knowledge and improve skills, gain attitudes and the system of values. It is also a place where they should learn collaboration and cooperation with others, develop their passions and interests, as well as creativity and the ability to think and act independently. Nevertheless, for several years it has been pinpointed what school does not fulfil its functions and tasks. Attention is drawn to the fact that school curriculum is overloaded, that the preferred school function is the transmission of knowledge and academic skills, or that there are too many traditional methods of teaching. As a consequence, school does not meet the expectations of students, teachers, and parents who more and more often express their dissatisfaction with the quality of their children’s school education. These issues are the subject matter of the present study in which the parents’ views on school, their objections towards it and the main reasons for school weakness, according to the parents, will be discussed.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
21-26
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0002-2864-257X, doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Polska
References
  • Dudzikowa, M., Knasiecka-Falbierska, K. (red.) (2013). Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków: Impuls.
  • Kuźma, J. (2013). Nauka o szkole. Teorie i wizje przyszłej szkoły. Roczniki Pedagogiczne, 5(41), 2, 15–52.
  • Łobocki, M. (2008). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
  • Sowa, J. (2014). Ku nowoczesnej szkole. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce (s. 37–48). Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas.
  • Suchecka, J. (2018). Raport potwierdza: siódmoklasiści są przemęczeni i nieszczęśliwi. Pobrane z: http://wyborcza.pl/7,75398,23806385,raport-potwierdza-siodmoklasisci-sa-przemeczeni-i- -nieszczesliwi.html (13.05.2019).
  • Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Szymański, M.J., Walasek-Jarosz, B., Zbróg, Z. (red.) (2016). Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Kielce: Wyd. UJK.
  • Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
  • Śniegulska, A. (2017). Responsible Parenthood as the Foundation of a Child’s Success in Education. Multidisciplinary Journal of School Education, 2(12), 125–136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf11cbd7-d7d9-441b-8f86-f39552accd5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.