PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012

Content
Title variants
EN
Mergers and acquisitions in agricultural-food industry in the world between 1990 and 2012
Languages of publication
Abstracts
EN
Taking into consideration the specification of the sector, distinct tendencies in FDI flows can be expected both in the short and long term. The aforementioned assumption constituted the basis for the research the aiming at of which the presentation of the level, dynamics and structure of cross-border mergers and acquisitions in agricultural-food industry and exploration, on their basis, of the tendencies and directions in which they are going to change as well as to specify the place and role of agriculture and food industry in global flows of FDI. In order to reach the aforementioned goal, ex-post empiric analysis of capital flows in the form of mergers and acquisitions was applied (1990-2012) together with chosen statistical methods (measurements of placement and variation) and with indicators of structure and dynamics. The results of the analysis showed that M&As, in the long term, was specified by a relatively high cyclical nature as well as by a growing trend with short-term fluctuations around the trend distinct from those specifying other sectors. Moreover, the research proved that mergers and acquisitions constituted an important form of FDI flows and their implementation had a marginal meaning when considering the whole sector.
PL
Uwzględniając osobliwości sektora rolno-spożywczego należy spodziewać się odmiennych tendencji w przepływach FDI (Foreign Direct Investigation), zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Założenie to stanowiło podstawę przeprowadzonej eksploracji mającej na celu przedstawienie poziomu, dynamiki, struktury międzynarodowych fuzji i przejęć (Mergers and Acquisitions – M&As) w sektorze, zbadanie tendencji i kierunków ich zmian, a także określenie miejsca oraz roli rolnictwa i przetwórstwa spożywczego w globalnych przepływach FDI. Realizacji celu posłużyła analiza empiryczna ex post (1990-2012) przepływów kapitałowych w formie fuzji i przejęć z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych (miar położenia i zmienności) oraz wskaźników struktury i dynamiki. Wyniki analizy wskazały, iż M&As w przemyśle rolno-spożywczym w długim okresie wyróżniała relatywnie wysoka zmienność oraz trend rosnący z krótkookresowymi wahaniami wokół trendu, odmiennymi w porównaniu z tymi, które charakteryzowały inne sektory. Badania dowiodły również, iż M&As były ważną formą przepływów FDI, przy czym ich wartość w analizowanym sektorze była niska w porównaniu z pozostałymi gałęziami przemysłu.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
References
 • Drelich K., 2011. Fuzje i przejęcia w latach 2007 – 2009 – Polskana tle tendencji globalnych. Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw. Kraków.
 • Heumesser C, Schmid E., 2012. Trends in foreign direct Investmentin the agricultural sector of developing and transition countries: a review. Universität für Bodenkultur Wien Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Vienna.
 • Kowalczyk S., 2012. Konsekwencjeglobalizacji dla rolnictwa europejskiego. Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Roln. Świat., 1, 116, 120.
 • Lowder S.K., Carisma B., 2011. Financial resource flows to agriculture. A review of data on government spending, official development assistance and foreign direct investment. ESA Working paper No. 11-19, FAO.
 • Machała R., 2007. Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartośćfirm. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
 • OECD 2002. Foreign Direct Investment For Development – Maximising Benefits, Minimising Costs. Overview, Paris.
 • Rosińska M., 2008. Trendy w międzynarodowych fuzjach i przejęciach jako konsekwencja ewo-lucji gospodarki światowej. W: K. Kaszuba, S. Wydymus, 2008. Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Kra-ków-Rzeszów, 259.
 • UNCTAD. 1995. World Investment Report 1995: Transnational corporations and competitive-ness, UN, New York and Geneva, 64-66.
 • UNCTAD. 1997. World InvestmentReport 1997: Transnational corporations, market structure and competition policy, UN, New York and Geneva, 65, 153.
 • UNCTAD. 1998. World InvestmentReport 1998: Trends and determinants, UN, New York and Geneva, 46, 103, 166, 172, 186-188, 248-249.
 • UNCTAD. 1999. World Investment Report 1999: Foreign direct investment and the challenge of development, UN, New York and Geneva, 85, 426, 430-431.
 • UNCTAD. 2000. World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, UN, New York and Geneva, 129-131, 252-255.
 • UNCTAD. 2001. World InvestmentReport 2001: Promoting linkages, UN, New York and Gene-va, 214-216.
 • UNCTAD. 2002. World Investment Report 2002: Corporations and Export Competitiveness, UN, New York and Geneva, 205.
 • UNCTAD. 2003. World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives, UN,New York and Geneva, 51.
 • UNCTAD. 2004. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, UN, New York and Geneva, 21.
 • UNCTAD. 2005. World InvestmentReport 2005: Transnational Corporations and the Interna-tionalization of R&D, UN, New York and Geneva, 58.
 • UNCTAD. 2006. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Econo-mies: Implications for Development,UN, New York and Geneva, 34, 78.
 • UNCTAD. 2007. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Indus-tries and development, UN, New York and Geneva, 26.
 • UNCTAD. 2008. World Investment Report 2008: Transnational Corporations, and the Infrastruc-ture Challenge, UN, New York and Geneva, 60-64, 78.
 • UNCTAD.. World Investment Report 2009: Corporations Transnational, Agricultural Production and Development 2009, UN, New York and Geneva, 16.
 • UNCTAD. 2010. World Investment Report 2010: Investing in a low-carbon economy, UN, New York and Geneva, 78-79, 92, 121-122.
 • UNCTAD. 2011. World InvestmentReport 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, UN, New York and Geneva, 104.
 • UNCTAD. 2012. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies, UN, New Yorkand Geneva, 9.
 • UNCTAD. 2013. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, UN, New York and Geneva, 224-225.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf13f76a-bc3f-4367-a713-fce9d792b9c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.