PL EN


2013 | 13 | 1(25) | 61-70
Article title

Economic Instruments for the Internalization of External Costs of Road Transport

Content
Title variants
PL
Instrumenty ekonomiczne internalizacji kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article, the functioning of economic instruments related to the exploitation of road transport vehicles is elaborated. A critical overview of characteristics of different instruments as well as the usefulness of these instruments from the point of view of opportunities for application to a system of internalization of external costs related to the exploitation of road transport vehicles is provided in the context of advantages and disadvantages of the instruments.
PL
W artykule poddano analizie funkcjonujące instrumenty ekonomiczne związane z eksploatacją pojazdów transportu drogowego w Polsce. Analiza obejmuje charakterystykę poszczególnych instrumentów, określenie przydatności wyszczególnionych instrumentów z punktu widzenia możliwości ich zastosowania w systemie internalizacji kosztów zewnętrznych wynikających z eksploatacji środków transportu drogowego, a także wskazanie zalet i wad tych instrumentów.
Year
Volume
13
Issue
Pages
61-70
Physical description
Dates
online
2013-03
Contributors
 • AGH University of Science and Technology, Crocow, Poland
author
 • AGH University of Science and Technology, Crocow, Poland
References
 • Begg, D.; Fischer S.; Dornbusch, R. (1994). Economics, fourth edition. London: McGraw-Hill.
 • Commission of the European Communities (2007). Results of the review of the Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light-commercial vehicles. Brussels: Commission of the European Communities
 • European Comission (2001). Study on the Economic and Environmental Implications of the Use of Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States. Final Report.
 • European Commission (2001). White paper – European transport policy for 2010: time to decide. Brussels: European Commission.
 • European Comission (1998). Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU – White Paper. Brussels: European Comission.
 • Brochure concerning the excise tax available at the website the Ministry of Finance. Available at: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/broszura_20080318.pdf, s. 1. Accessed 11 February 2012.
 • Fiedor, B.; Graczyk, A. (eds.) (2006). Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Graczyk, A. (2005). Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
 • Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 16 grudnia 2011 roku, w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012
 • Committee of the Regions (2009). Opinion of the Committee of the Regions on Greening the transport sector. Official Journal C 120 , 28/05/2009 P. 0047 – 0051. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008AR0272:EN:NOT. Accessed 11 February 2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, załącznik nr 3, (Dz. U. Nr 80, poz. 434, s. 4909)
 • Sterman, J.D. (2000). Business Dynamics: system thinking and modelling for a complex world. Boston: Irwin / McGraw Hill.
 • Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its Discontents. New York: W.W. Norton.
 • Strategia na rzecz wdrażania internalizacji kosztów zewnętrznych. COM(2008)0435 z dnia 8 lipca 2008
 • Trela, M. (2011) Inicjatywy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego. In: Graczyk, A. (ed.). Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Trela, M. (2012). Koszty zewnętrzne w działalności przedsiębiorstw i możliwości ich internalizacji – ujęcie teoretyczne. In: Szydło, S. (ed.). Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 • Ustawa nr 16/1993 Dz. U. o podatku drogowym z dnia 21.12.1992 r.
 • Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 1994 r. z późn. zmianami, art. 37h, pkt 1.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 nr 95 poz. 613)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska
 • European Commission (1995). Zielona Księga „W kierunku sprawiedliwego i skutecznego systemu pobierania opłat w sektorze transportu”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf167e66-800b-4791-bfc8-a8a1b819e9ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.