PL EN


2013 | 2(40) | 223-236
Article title

Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Content
Title variants
EN
Legal rights of patients with mental disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje prawne są obecne współcześnie praktycznie w każdej dziedzinie życia, w tym także w medycynie. Szczególną rolę w tym zakresie pełni legislacja dotycząca opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia lub ubezwłasnowolnienie nie mają możliwości bezpośredniego podejmowania decyzji ich dotyczących. Badaniem objęto 40 przedstawicieli personelu medycznego z domów opieki społecznej oraz z oddziału psychiatrycznego podmiotu leczniczego w województwie podkarpackim. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety. Zdecydowana większość ankietowanych (70%) stwierdziła, iż pacjenci są zaznajamiani z prawami pacjenta przy przyjęciu do podmiotu leczniczego, z czego 57,5% powiedziało, że informowanie ma formę ustną. Cała badana populacja dysponowała wiedzą, iż pacjent zostaje przyjęty do szpitala bez swojej zgody, w sytuacji gdy zagraża swojemu zdrowiu i życiu innych. Badani znali większość praw pacjenta. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na nieprzestrzeganie przez personel medyczny praw pacjenta. Tylko co trzeci badany wiedział, że pacjent w każdych okolicznościach może uzyskać wgląd do swojej dokumentacji medycznej.
EN
Legal regulations occur practically in every sphere of life, including medicine. Legislature concerning medical care of patients with mental disorders is a peculiar part of it, as it refers to those who, due to their health condition or incapacitation, cannot make decisions about them 40 representatives of the medical personnel in welfare institutions and a psychiatric ward of a medical care institution in the Carpatian area. The majority of the surveyed indicated that the patients are informed about their rights when admitted into the institution, though patients are admitted to the hospital without their agreement in case when they are a threat to their own health or others’ life. The interviewed appeared to be quite well informed about the patients’ rights, yet, they indicated cases of avoiding the laws by the medical personnel.
Contributors
author
  • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Kancelaria Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy, Warszawa
  • Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
  • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
References
  • Budzyńska – Kapczuk A., Rola pielęgniarek w respektowaniu praw pacjenta, Zdr. Publ. 2002, 112(4). Gaweł G., Pater B., Potok H., Ogonowska D., Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek, Probl. Pielęgn., 18(2). Rozwadowska E., Krajewska – Kułak E., Kropiwnicka E., Lankau A., Lewko J., Kowalczuk K., Baranowska A., Chilicka M. A., Van Damme – Ostapowicz K, Tołoczko H., Wiśniewska A., Trypuć M., Ocena znajomości ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przez studentów pielęgniarstwa oraz pielęgniarki i położne, Probl. Pielęgn., 2010, 18(4). Sęk H., Psychologia kliniczna. PWN Warszawa 2005. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McMcann V., Psychologia-kluczowe koncepcje, Psychologia osobowości, PWN, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf1d360c-7aaa-485c-8feb-0f3a6b0e5227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.