PL EN


2012 | 3 | 2 | 119-131
Article title

Udział laboratoriów referencyjnych w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywnośc

Content
Title variants
EN
Contribution of reference laboratories to ensure the food quality and safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono analizę udziału laboratoriów referencyjnych w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności. Badania polegały na analizie przepisów prawnych i norm w celu określenia struktury działania laboratoriów referencyjnych w Unii Europejskiej i w Polce oraz zadań i wymagań, jakie muszą one spełniać. Przeanalizowano pojęcie laboratorium referencyjnego i wyróżniono podział tych laboratoriów na laboratoria wspólnotowe i krajowe. Laboratoria referencyjne odgrywają kluczową rolę w urzędowej kontroli żywności. Omówiono podstawowe akty prawne (unijne i krajowe) zawierające wymagania i zadania dla wspólnotowych i krajowych laboratoriów referencyjnych. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (WE) nr 882/2004, natomiast podstawowym wymaganiem, jakie muszą spełniać laboratoria referencyjne jest posiadanie akredytacji zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Norma ta zawiera wymagan ia dotyczące zarządzania oraz wymagania techniczne, których spełnienie pozwala na zapewnienie powtarzalności i odtwarzalności uzyskiwanych wyników badań. Ponadto dokonano analizy struktury laboratoriów referencyjnych funkcjonujących w Polsce dla poszczególnych grup produktów oraz ilości wspólnotowych laboratoriów referencyjnych.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
119-131
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni,
References
 • Dyrektywa Rady 96/23/EC z dnia 29 kwietnia 1996 roku o środkach przyjętych dla monitorowania pewnych substancji i ich pozostałości u zwierząt żywych i w produktach pochodzenia zwierzęcego, uchy-lająca Dyrektywy 85/358/EEC i 86/469/EEC oraz Decyzje 89/187/EEC i 91/664/EEC.
 • Maleszka A. (2010), Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, PKN.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Radya dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 31, 1.2.2002.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. UE L.2004.191.1.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz, Dz.U. 2008 Nr 118, poz. 758.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grud-nia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych, Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 38.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia laboratoriów referencyjnych do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku, Dz.U. 2005 Nr 154, poz. 1292. 9.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych, Dz.U. 2004 Nr 97, poz. 976.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 926/2011 z dnia 12 września 2011 r. do celów decyzji Rady 2009/470/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Unii dla laboratoriów referencyjnych UE ds. pasz i żywności oraz w sektorze zdrowia zwierząt, Dz.U. UE.L.2011.241.2.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 634 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rol-no-spożywczych, Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 44 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. 2006 Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz.U. 2004, Nr 33,poz. 287 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U. 2002 Nr 166, poz.1360 z późn. zm.
 • Wierzowiecka J. (2005), Udział laboratoriów w zapewnieniu bezpieczeń-stwa produktów, „Towaroznawcze Problemy Jakości” nr 3(4).
 • Wierzowiecka J.(2008), Wymagania w zarządzaniu jakością w zakłado-wych laboratoriach badawczych, [w:] Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Sikora T. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf1d62b8-6025-4eca-9b0b-b1d9fb85e639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.