PL EN


2018 | 12(2)/2018 | 28-34
Article title

INTERES SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ PRZEZ PRYZMAT INTERESU WSPÓLNIKÓW (AKCJONARIUSZY)

Authors
Content
Title variants
EN
THE INTEREST OF THE CAPITAL COMPANY THROUGH THE PRISM OF THE INTEREST OF SHAREHOLDERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule poddano szczegółowej analizie normę art. 249. § 1. oraz art. 422. § 1. kodeksu spółek handlowych w zakresie możliwości zaskarżania uchwał wspólników (akcjonariuszy), które są godzące w interes spółki kapitałowej. Przedstawiono dwie główne koncepcje pojmowania interesu spółki. Przedstawiono także koncepcje kompromisowe, które zapatrują się na pojęcie interesu spółki przez pryzmat interesu wspólników (akcjonariuszy), traktują to pojęcie jako wskazówkę do rozstrzygania kolizji interesów oraz zbliżają do ujęcia w sposób abstrakcyjny złotego środka pomiędzy swobodnym, autonomicznym podejmowaniem decyzji przez wspólników (akcjonariuszy) a zabezpieczeniem spółki przed jej dewastacją.
EN
In this article, detailed analyzed the legal norm of art. 249. § 1 and art. 422. § 1 of The Code of Commercial Companies with regard to the possibility of appealing against resolutions of shareholders, that are breachting the interest of the capital company. It is presented two main concepts of the interest of company. Also it is presented compromise concepts, which look at the interest of company through the prism of the interest of shareholders and treat this idea as an indication for the resolution of the conflict of interest and allow in a abstract way to find a middle ground between free, autonomous decision-making by shareholders and securing the company against its devastation.
Contributors
author
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
References
 • Allerhand M., Kodeks handlowy, Bielsko-Biała 1992.
 • Błaszczyk P., Pojęcie interesu spółki handlowej a “lekcja” kryzysu gospo-darczego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Warszawa 2011, vol. XIX, nr 4.
 • Gębusia I., Interes spółki w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2017.
 • Longchamps de Berier R., Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911.
 • Opalski A., O pojęciu interesu spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 11/2008.
 • Opalski A., Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate governance)
 • w spółce akcyjnej, Warszawa 2010.
 • Radwan A., Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004.
 • Sachanbińska O., Internetowy Przegląd Prawniczy, TBSP UJ 2011, nr 2.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy, t. II, Warszawa 1996.
 • Szumański A., Hybrydalne typy spółek handlowych, PPH 6/2000.
 • Szumański A. Pyzioł W., Weiss I., Prawo spółek, Kraków-Bydgoszcz 2006.
 • Wajda D., Obowiązek lojalności w spółkach handlowych, Warszawa 2009.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2009 r., sygn. akt I CSK 158/09.
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 września 2012 r., sygn. akt XXVI GC 524/12.
 • Zoll F., Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna, t. 1, Kraków 1946.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf24b359-a29c-4deb-a026-4f31eebf27b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.