PL EN


2015 | 5 (358) | 446-462
Article title

Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosis of the Level of Competitiveness of Enterprises in Poland Based on Evaluation Carried Out by Their Managers
RU
Диагноз уровня конкурентоспособности предприятий в Польше на основе оценки их менеджеров
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Rozwój współczesnych gospodarek nierozerwalnie związany jest ze zjawiskiem konkurencji i konkurencyjności rywalizujących podmiotów. Stają się one z jednej strony silami sprawczymi dynamizującymi procesy gospodarcze, a z drugiej wpływają na mechanizmy przyczyniające się do odniesienia sukcesu rynkowego i finansowego przez przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest ocena poziomu konkurencyjności działających w Polsce przedsiębiorstw na podstawie oceny dokonanej przez ich menadżerów. Podstawą rozważań są wyniki badań ilościowych prowadzonych wśród menadżerów działających w Polsce przedsiębiorstw, realizowanych na próbie 505 podmiotów na przełomie lat 2014 i 2015. Zaprezentowane wyniki pokazują pozytywne trendy w zakresie kształtowania konkurencyjności, wyrażające się poprawą wskaźników ją charakteryzujących, a także wyraźną dominację orientacji na klienta i jego potrzeby jako główną determinantę wzrostu konkurencyjności.
EN
Development of the contemporary economies is inseparably connected with the phenomenon of competition and competitiveness of rivalling entities. They become, on the one hand, driving forces actuating the economic processes and, on the other hand, influence the mechanisms contributing to achievement of a market and financial success by enterprises. An aim of the study is to assess the level of competitiveness of enterprises operating in Poland on the grounds of assessment made by managers thereof. The base for considerations is findings of quantitative surveys carried out among managers of the enterprises operating in Poland, performed on the sample of 505 entities at the end of 2014 and at the beginning of 2015. The presented results show positive trends as regards formation of competitiveness, being expressed in improvement of the indicators characterising it, as well as a clear prevalence of the orientation on the customer and their needs as the main determinant of growth of competitiveness.
RU
Развитие современных экономик неразрывным образом связано с явлением конкуренции и конкурентоспособности соперничающих субъектов. С одной стороны, они становятся факторами, динамизирующими экономические процессы, с другой же – влияют на механизмы, способствующие достижению предприятиями рыночного и финансового успеха. Цель разработки – провести оценку уровня конкурентоспособности действующих в Польше предпри- ятий на основе оценки, проведенной их менеджерами. Основу для рассуждений представляют результаты количественных исследований, проводимых среди менеджеров действующих в Польше предприятий, осуществленных на выборке в 505 субъектов на рубеже 2014 и 2015 гг. Представленные резуль- таты указывают положительные тренды в области формирования конкурентоспособности, выраженные улучшением показателей, характеризующих ее, а также четкое преобладание установки на клиента и его нужды в качестве основного детерминанта роста конкурентоспособности.
Year
Issue
Pages
446-462
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
References
 • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Caridi A. (1997), Profile Analysis in Automotive Component Industry: A New Methodology to Analyze Firm`s Competitiveness, “Advances in Competitiveness Research”, Vol. 5, No. 1.
 • Cyrson E. (2000), Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Flejterski S. (1884), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa”, nr 9.
 • Gierszewska G., M. Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godziszewski B. (1999), Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania, (w:) Stankiewicz M.J. (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Gorynia M. (2000a), Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, (w:) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gorynia M. (2000b), Luka konkurencyjna przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.
 • Gorynia M. (2001), Zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • Grzebyk M., Kryński Z. (2011), Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 20.
 • Haffer M. (2003), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, (w:) Skowronek-Mielczarek A. (red.), Przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość – rynek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Haffer M. (2005), Instrumenty konkurowania, (w:) Stankiewicz M.J. (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May – June.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Hax A., Majluf N. (1984) Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Hill Ch.W., Jones G.R. (1992), Strategic Management, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Hund S.D., Morgan R.M. (1995), The Competitive Advantage. Theory of Competition, “Journal of Marketing”, Vol. 59.
 • Jakóbik W. (2001), Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Warszawa, z. 7.
 • Jankowska B., Sulimowska-Formowicz M. (2009), Koncepcje konkurencji w ekonomii, (w:) Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaleta A. (2000), Strategie konkurencji w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kopaliński W. (1971), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, (w:) Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy, „Raporty. Studia nad konkurencyjnością”, IRiSS, Warszawa.
 • Mączyńska E. (1997), Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – aspekty strukturalne, (w:) Glinkowski Cz, Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo AE, Poznań,
 • Moroz M. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pojęcie i pomiar, „Gospodarka Narodowa”, nr 9.
 • Moszkowicz K. (1997), Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy?, (w:) Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie, Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Nowacki R. (2007), Globalizacja – szansą czy zagrożeniem dla polskich przedsiębiorstw?, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Nowacki R. (2010a), Znaczenie innowacyjności w rozwoju przedsiębiorstwa, (w:) Nowacki R, Staniewski M.W., Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2010b), Zarządzanie – konkurencyjność – innowacyjność, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
 • Nowacki R., Staniewski M.W. (2012), Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector In Poland, „Amfiteatru Economica”, Vol. XIV, No. 6.
 • Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M. (2014), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk.
 • Pierścionek Z. (2001), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E. (1980), The Competitive Strategy, Free Press, New York.
 • Porter M.E. (1999), Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przybyciński T. (1997), Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stalk G. (1998), Time – The Next Source of Competitive Advantage, “Harvard Business Review”, January.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Strategor (1995), Zarządzanie firma. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Strużycki M. (2011), Konkurencja jako obszar działań reklamowych – podstawy i uwarunkowania, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Taranko T. (2010), Procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiębiorstw produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Thompson A., Strickland A. (1984), Strategic Management, Business Publication, Plano.
 • World Economic Forum (1994), The World Competitiveness Report 1994, Lausanne.
 • Zorska A. (1998), Strategie korporacji transnarodowych w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 • Żabiński L. (2000), Przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf332edf-8993-4a07-b805-18844aaa89ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.