PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 134-147
Article title

Możliwości zagospodarowania niewykorzystanych zasobów potencjału agroturystycznego Roztocza

Authors
Content
Title variants
EN
Possibilities to Manage Unutilised Resources of the Roztocze’s Agritourist Potential
RU
Возможности привести в действие неиспользованные ресурсы агротуристского потенциала Расточья
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem publikacji jest ocena wykorzystania potencjału agroturystycznego Roztocza i wskazanie konkretnych rozwiązań, umożliwiających poprawę obecnej oferty agroturystycznej. Na podstawie wskaźników potencjału agroturystycznego poszczególnych gmin, liczby funkcjonujących w nich gospodarstw agroturystycznych i przygotowanej dla turystów oferty, dokonano typologii gmin, która posłużyła do wskazania konkretnych rozwiązań i kierunków dalszego rozwoju agroturystyki na Roztoczu. Otrzymane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że potencjał agroturystyczny nie jest tam w pełni wykorzystany. Potwierdzeniem tej tezy jest słabo wykształcony produkt agroturystyczny, a także brak gospodarstw agroturystycznych lub ich niewielka liczba w niektórych gminach o obiektywnie atrakcyjnym potencjale agroturystycznym. Główne działania, mające na celu poprawę istniejącej sytuacji, powinny być kompleksowe i obejmować takie płaszczyzny, jak: działalność szkoleniowa, tworzenie nowych, innowacyjnych produktów agroturystycznych i rozwój już funkcjonujących, poprawa zagospodarowania turystycznego i dostępności komunikacyjnej oraz działalność promocyjna. Przedstawione wyniki badań i rozwiązania mogą zostać w praktyce wykorzystane przez władze samorządowe, organizacje turystyczne, a przede wszystkim przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych do dalszego kształtowania produktów agroturystycznych na Roztoczu.
EN
The purpose of this publication is to evaluate the use of Roztocze’s agritourist potential and to identify specific solutions to improve the current agritourist offer. On the basis of indicators of the agritourist potential of particular municipalities, the number of agritourist farms and the tourist offer prepared for tourists, the typology of municipalities was prepared, which was used to indicate specific solutions and directions of a further development of agritourism in the Roztocze range. The results of the research revealed that the agritourist potential is not fully utilised. Confirmation of this thesis is a poorly developed agritourist product, as well as lack of agritourist farms or their small number in some municipalities with the objectively attractive agritourist potential. Main measures aimed at improving the existing situation should be comprehensive and include such areas as training activities, creation of new, innovative agritourist products and development of the existing ones, improvement of tourism development and accessibility as well as promotional activities. The presented results of research and solutions can be used in practice by self-government authorities, tourist organisations and, above all, by owners of agritourist farms to further develop agritourist products in Roztocze.
RU
Цель статьи – оценить использование агротуристского потенциала Расточья и указать конкретные решения, способствующие улучшению нынешнего агротуристского предложения. На основе показателей агротуристского потен- циала отдельных гмин, числа действующих в них агротуристских хозяйств и подготовленного для туристов предложения провели типологию гмин, которая послужила для указания конкретных решений и направлений дальнейшего развития агротуризма на Расточье. Полученные результаты изучения позволили констатировать, что агротуристский потенциал там не использован полностью. Подтверждением этого тезиса является слабо разработанный агротуристский продукт, а также отсутствие агротуристских хозяйств или их небольшое число в некоторых гминах с объективно привлекательным агроту- ристским потенциалом. Основные меры, направленные на улучшение существующего положения, должны быть комплексными и охватывать собой такие сферы, как обучение, создание новых, инновационных агротуристских про- дуктов и развитие уже существующих, улучшение туристского благоустройства и транспортной доступности, а также деятельность по продвижению. Представленные результаты изучения и решения могут на практике использоваться органами самоуправления, туристскими организациями, прежде всего же владельцами агротуристских хозяйств, для дальнейшего формирования агротуристских продуктов на Расточье.
Year
Pages
134-147
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
  • Flaga M., Wesołowska M., Chodkowska-Miszczuk J. (2004), Problemy przestrzennego zagospodarowania Roztocza, (w:) Dobrowolski R., Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, UMCS, Lublin.
  • Krzemieniewska G., Sikora J. (2003), Socjoekonomiczne aspekty agroturystyki jako czynnika rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, (w:) Mirończuk A. (red.), Turystyka wiejska i agroturystyka, stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
  • Kurtyka I. (2008), Szanse i bariery rozwoju turystyki wiejskiej w Sudetach, (w:) Sikorska-Wolak I. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, SGGW, Warszawa.
  • Kurtyka I. (2010), Turystyka wiejska i agroturystyka szansą poprawy dochodowości gospodarstw indywidualnych na Dolnym Śląsku, (w:) Knecht D. (red.), Uwarunkowania integracji w agroturystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław.
  • Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. K. (2010), Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
  • Skowronek E., Wołoszyn W. (2006), Socio-economic factors on the cultural landscapes development of the Roztocze region. (w:) Skowronek E., Wołoszyn W., Speck T., Born K.M. (red.) – Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Kartpol s.c., Lublin.
  • Woźniak M., Lechwar M. (2004), Agroturystyka jako forma dywersyfikacji strategii rozwojowych wiejskich gospodarstw domowych, „Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu”, nr 33.
  • Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf33960b-08c4-49e2-928a-9e26c69a689a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.