PL EN


2017 (R. XVI) | 1(63) | 47-65
Article title

Zmierzch publicznej oświaty samorządowej

Authors
Content
Title variants
EN
The decline of public schools run by local governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem podjętej w artykule analizy jest formalno-prawny status polskiej szkoły publicznej, a uwaga czytelnika kierowana jest na szczególną grupę szkół publicznych – zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd terytorialny. Autorka charakteryzuje tę kategorię szkół, przedstawia okoliczności ich powstawania, a także przedstawia – opierając się na opiniach ekspertów – związane z jej istnieniem trudności. Wraz z postępującym wycofywaniem się gminnych władz samorządowych z odpowiedzialności za oświatę lokalną, zajść mogą dogłębne przemiany znanej nam postaci szkolnictwa publicznego – ulegnie ono całkowitej prywatyzacji lub przeobrazi się w, znane z przeszłości, szkolnictwo państwowe.
EN
The subject of the study presented in the article is the formal and legal status of Polish public schools. The author focuses on a particular group of public schools, founded and run by entities other than local governments. The author characterizes this category of schools, presents the circumstances of their creation, and discusses difficulties related to their existence, referring to expert opinions. As Polish local governments withdraw from responsibility for local education, public education will undergo a transformation, either becoming entirely privatized or returning to its original state-run form
Issue
Pages
47-65
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Regulski J., (2005), Samorządna Polska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 • Pilich M., (2013), Ustawa o systemie oświaty: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Manent P., (2014), Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Lewowicki T., (1991), Ustawa przejściowa (Polemicznie o projekcie ustawy), „Głos Nauczycielski”, nr 22
 • Biernacki M., (2013), Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Garlicki L., (2003), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, rozdz. 2:
 • Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Gawrecki L., (2015), Odsamorządowić szkołę! „Dyrektor Szkoły”, nr 7.
 • GUS, (2013), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013
 • GUS, (2016), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016
 • IBE, (2011), Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., (2014), Prawo do nauki i jego gwarancje, [w:]
 • Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Jabłoński M. (red.), Uniwersytet Wrocławski, e-Monografie, nr 45.
 • Jastrzębska L., (1991), Budżet rozpaczy, „Głos Nauczycielski”, nr 48.
 • Kurzyna-Chmiel D., (2013), Oświata jako zadanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1991), Narodowy program (Polemicznie o oświacie), „Głos Nauczycielski”, nr 23.
 • Rudak O., (2002), Prawo do nauki, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Banaszak B., Presner A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • Skura P., (2016), Lekcja biznesu, „Głos Nauczycielski”, nr 21.
 • Stiglitz J.E., (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strużyna K., (1999), Cenne małe (rozm. z I. Dzierzgowską), „Głos Nauczycielski”, nr 52.
 • Śliwerski B., (2009), Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Uryga D., (2013), „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Zamojski P., (2015),Co to znaczy, że szkoła jest „publiczna”?, „Studia Pedagogiczne”, nr 68.
 • ZNP, (1992), Stanowisko ZG ZNP z 30 września 1992 w sprawia aktualnej polityki edukacyjnej, „Głos Nauczycielski”, nr 41.
 • ZNP, (1996), Stanowisko ZG ZNP w sprawie sytuacji oświaty samorządowej, „Głos Nauczycielski”, nr 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf385a50-cef9-4762-9808-517a8d30e3a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.