PL EN


2016 | 5 | 1 | 72-86
Article title

Internet jako miejsce czynów nieuczciwej konkurencji – problematyka prawnej ochrony domeny internetowej przedsiębiorcy

Content
Title variants
EN
The Internet as a place of unfair competition practices – the issue of legal protection for a domain name
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Internet jest obecnie nieodzowną częścią życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego całego świata. Jako stosunkowo nowe miejsce aktywności przedsiębiorców stanowić może jednak miejsce różnego rodzaju nadużyć prawnych. Występuje w nim także coraz więcej nowych, specyficznych przejawów nieuczciwej konkurencji. Zasadniczym problemem, z którym spotyka się przeciwdziałanie owym praktykom jest fakt, że w stosunku do nieuczciwego obrotu w Internecie nie istnieją żadne odrębne regulacje prawne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przykładowych, charakterystycznych dla środowiska Internetu praktyk, które zakwalifikować można jako czyny nieuczciwej konkurencji oraz sposobów ich prawnej interpretacji. Analizie poddana zostanie problematyka zetknięcia norm prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji z nowymi metodami jej prowadzenia – głównym zaś celem jest ocena czy obowiązujące normy prawne stanowią wystarczające ramy prawne ochrony przed tego rodzaju nieuczciwymi zachowaniami.
EN
The Internet is now an indispensable part of both social and economic life around the world. As a relatively new place of entrepreneurial activity, the Internet may also be the place for various types of law infringements. The Internet experiences also an increasing number of new, specific forms of unfair competition practices. The fundamental problem facing those trying to prevent such practices, is the fact that there are no separate regulations on unfair online trading. This article aims to provide examples of practices typical for the Internet environment, which can be qualified as acts of unfair competition, as well as ways of their legal interpretation. The analysis focuses on the intersection between unfair competition rules and the new forms taken by such practices. The article’s main objective is to assess whether existing legislation provides an adequate legal framework for the protection against unfair competition practices on the Internet.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
72-86
Physical description
Dates
online
2016-03-31
printed
2016-03-31
Contributors
 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego,Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Adamski, D. (2001). Naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny – uwagi do orzecznictwa Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIT. Kwartalnik Naukowy Prawa Mediów Elektronicznych, 1.
 • Antoniuk, J.R. (2003). Ochrona znaków towarowych w domenach internetowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 7.
 • Balicki, M. (2011). Nieuczciwa konkurencja w globalnej sieci. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 1. Pozyskano z: http://www.uj.edu.pl/documents/4137545/7e64bc2b-59f4-4003-b7ac-48c3bc9ae9fb (31.01.2016).
 • Barta, J. i Markiewicz, R. (1998). Internet a prawo. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Cimochowski, G., Huten-Czapski, F., Rał, M. i Sass, W. (2011). Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki. Warszawa: The Boston Consulting Group.
 • Felchner, K. (2007). Czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie prawa do firmy w orzecznictwie polskiego Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Przegląd Prawa Handlowego, 13.
 • Felchner, K. (2008). Domena internetowa w prawie polskim. Edukacja Prawnicza, 3(96).
 • Kępiński, J. (2015). Użycie znaku towarowego jako słowa kluczowego w reklamie. W: M. Kępiński (red.), Własność intelektualna w obrocie elektronicznym. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kobylańska, A. (2005). Ochrona znaków towarowych w Internecie. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kolasińska, A. (2011). Czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie. Pozyskano z: http://prawo.vagla.pl/node/9538 (31.01.2016).
 • Kondrat, M. (2001). Znaki towarowe w internecie. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Marcinkowska, J. i Stanisławska-Kloc, S. (2000). Ochrona oznaczeń indywidualnych w adresach internetowych – wybrane zagadnienia. W: R. Skubisz (red.), Internet 2000: prawo – ekonomia – kultura. Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA.
 • Orłowski, J. (2010). Cybersquatting. Edukacja Prawnicza, 10.
 • Ożegalska, J. (1999). Adresy internetowe a znaki towarowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 71.
 • Ożegalska, J. (2000). Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5.
 • Ożegalska, J. (2001). Prawne problemy posługiwania się adresami (domenami) internetowymi w obrocie gospodarczym. Radca Prawny, 1.
 • Ożegalska-Trybalska, J. (2003). Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne. Kraków: Zakamycze.
 • Podrecki, P. (red.). (2004). Prawo Internetu. Warszawa: LexisNexis.
 • Promińska, U. (1998). Ustawa o znakach towarowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Skubisz, R. (1997) Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Stefanicki, R. (2014). W: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, t. 15. Warszawa: C.H. Beck.
 • Trzyna, K. (2013). Kim naprawdę jest „dziki sieciowy lokator”? Cybersquatting w świetle polskiego prawa. Przegląd Prawniczy ELSA Poland, 1.
 • Waglowski, P. (2004). Metatagi: orzeczenia już w Polsce. Pozyskano z: http://prawo.vagla.pl/node/4708 (31.01.2016).
 • Wąs, K. (2010). Prawna ochrona domeny internetowej. Pozyskano z: http://www.iprawo.net.pl/artykuly/domena_jako_znak_towa rowy.pdf (31.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf38e9ea-7bf9-4bf2-84ef-0e38f22c7ca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.