PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 73-87
Article title

University of the Third Age – a Place of Social Participationand Active Aging

Authors
Title variants
PL
Uniwersytet Trzeciego Wieku miejscem uczestnictwa społecznego i aktywności osób starszych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The importance of universities of the third age in the lives of older people is determined by the fields of interest and activities they are offered there. U3As constitute essential and valuable areas of activation and socio-cultural animation of the elderly. The variety of activities realized by U3As, among others from the area of education, culture, and health prevention, perfectly underlines the fact that they are institutions, which include in the scope of their activities not only education, but also social support, social participation and socio-cultural animation.
PL
Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w życiu osób starszych wyznaczane jest przez pola zainteresowań i aktywności, jakie im oferują. UTW są ważnymi i cennymi obszarami aktywizacji i animacji społeczno-kulturowej osób starszych. Różnorodność realizowanych przez UTW działań m.in. z obszaru edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej doskonale podkreśla fakt, że należą one do placówek, które obejmują zakresem swych działań nie tylko kształcenie, ale również wsparcie społeczne, uczestnictwo społeczne czy animację społeczno-kulturalną.
Year
Volume
Issue
2
Pages
73-87
Physical description
Contributors
 • The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Sociology
References
 • Adamczyk M., Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskim, „Studia Sociologica”, 2014, № 2, pp. 34-52.
 • Beckett F., The U3A Story by Francis Beckett_web.pdf, file: http://www.u3a.org.uk/the-u3a-story.html [accessed on: 23.07.2016].
 • Braun-Gałkowska M., Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, Lublin: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie 2015, pp.10-11.
 • Chabior A., Kluby seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej, [in:] Z. Szarota (ed.), Aktywizacja, rozwój, integracja. Ku niezależnej starości, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM 2011, pp. 82-83.
 • Fabiś A., Aktywność w starości, [in:] A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior (eds.), Ludzka starość, Kraków: Impuls 2015, pp. 171-239.
 • Halicki J., Zastosowanie teorii kompetencyjnej w edukacji osób starszych, „Edukacja Dorosłych”, 1997, № 2, pp. 35-47.
 • http://www.aiu3a.com/indexen.html [accessed on: 24.07.2016].
 • Jurek Ł., „Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, 2012, № 3, pp. 8-12.
 • Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa: PWN 1978.
 • Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1996.
 • Konieczna-Woźniak R., Uniwersytety Trzeciego wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań: Eruditus 2001.
 • Maslow A., Założenia dotyczące ludzkiej natury: Hierarchia potrzeb, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC 1997.
 • Richert-Kaźmierska A., Forkiewicz M., Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się, 2012, https://www.researchgate.net/publication/274735751_Ksztalcenie_osob_starszych_w_koncepcji_aktywnego_starzenia_sie [accessed on: 11.11.2016].
 • Skibińska E., Proces kształcenia seniorów, [in:] A. Fabiś (ed.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” (WSA, Bielsko-Biała), 2008, vol. 1, pp. 96-114.
 • Stanowska M., Rola uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji osób starszych, [in:] M.D. Adamczyk (ed.), Starość między tradycją a współczesnością, Kraków: Impuls 2016, pp. 54-74.
 • Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN 2014.
 • Susłowska M., Psychologiczne problemy człowieka starego, [in:] Encyklopedia seniora, Warszawa: WP 1986.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Aspra-JR 2006.
 • Szukalski P., Aktywność zawodowa, [in:] P. Błędowski, M. Mossakowska, A. Więcek (eds), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne 2006, pp. 407-417.
 • Tarkowski A., Mierzecka A., Jasiewicz J., Filiciak M., Kisilowska M., Klimczuk A., Bojanowska E., Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Raport Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Warszawa 2015.
 • Tibbitts C., Handbook of Social Gerontology. Societal Aspects of Aging, Chicago: University of Chicago Press 1960.
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych, http://www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf [accessed on: 24.07.2016].
 • Wnuk W., Postawa wobec własnego życia, http://www.utwstrzelin.pl/?page_id=60 [accessed on: 18.01.2017].
 • World Health Organization, Active ageing: a policy framework, Geneva 2002, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf [accessed on: 5.12.2016].
 • Zoom na UTW. Raport z badania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2012, http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf [accessed on: 24.012.2016].
 • Żebrowski J., Zawód i osobowość animatorów kultury, Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf3e50eb-7b6b-489c-986a-dcb0565df16f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.