PL EN


2018 | 28 | 2 | 19-32
Article title

Instytucje miejskiego kredytu hipotecznego w Królestwie Polskim jako przyczynek do dyskusji o modelu organizacyjnym kredytu hipotecznego w Polsce

Title variants
EN
Institutions of the Urban Mortgage Loan in the Polish Kingdom as a Contribution to the Discussion on the Organisational Model of Mortgage Loan in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiony został prawny mechanizm działania Towarzystw Kredytowych Miejskich w Królestwie Polskim, będących instytucjami miejskiego kredytu hipotecznego. Autorka uczyniła to na przykładzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lublina, formułując przy tym wnioski ogólne co do modelu kredytu hipotecznego, oferowanego przez towarzystwa kredytowe. Towarzystwa Kredytowe były bowiem ówcześnie najpopularniejszym modelem organizacyjnym kredytu hipotecznego, nie tylko miejskiego (Towarzystwa Kredytowe Miejskie), ale i ziemskiego (Towarzystwo Kredytowe Ziemskie). W opracowaniu autorka zaprezentowała także inne niż towarzystwa kredytowe instytucje kredytu długoterminowego na ziemiach polskich, poszukując korzeni bankowości hipotecznej. W ten sposób poczynioną analizę, poprzez jej prawnohistoryczną perspektywę, uznała za przyczynek do dyskusji dotyczącej kredytu hipotecznego i miejsca współczesnej bankowości hipotecznej w Polsce.
EN
W artykule przedstawiony został prawny mechanizm działania Towarzystw Kredytowych Miejskich w Królestwie Polskim, będących instytucjami miejskiego kredytu hipotecznego. Autorka uczyniła to na przykładzie Towarzystwa Kredytowego miasta Lublina, formułując przy tym wnioski ogólne co do modelu kredytu hipotecznego, oferowanego przez towarzystwa kredytowe. Towarzystwa Kredytowe były bowiem ówcześnie najpopularniejszym modelem organizacyjnym kredytu hipotecznego, nie tylko miejskiego (Towarzystwa Kredytowe Miejskie), ale i ziemskiego (Towarzystwo Kredytowe Ziemskie). W opracowaniu autorka zaprezentowała także inne niż towarzystwa kredytowe instytucje kredytu długoterminowego na ziemiach polskich, poszukując korzeni bankowości hipotecznej. W ten sposób poczynioną analizę, poprzez jej prawnohistoryczną perspektywę, uznała za przyczynek do dyskusji dotyczącej kredytu hipotecznego i miejsca współczesnej bankowości hipotecznej w Polsce.
Year
Volume
28
Issue
2
Pages
19-32
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Balzer Oswald: Hipoteka w dawnym ustawodawstwie polskim, Gazeta Sądowa Warszawska 29 (1888), s. 475-481.
 • Bardzki Artur: Towarzystwa Kredytowe Miejskie, cz. I. Powstanie i rozwój, Warszawa: Druk Noskowskiego 1912.
 • Bardzki Artur: Towarzystwa Kredytowe Miejskie, cz. II. Ustawa, Warszawa: Druk Noskowskiego 1911.
 • Bratkowski Stefan: Zwycięski spisek bankrutów, Wiedza i Życie 9 (1996), [w:] http:// archiwum.wiz.pl/1996/96092400.asp [dostęp: 27.06.2017].
 • Dobosiewicz Zbigniew: Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007.
 • Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej, t. I, dzieło zbiorowe pod kierunkiem S.A. Kempnera, Warszawa: Druk K. Kowalewskiego 1920.
 • Fermus–Bobowiec Anna: Problem „kwaterunku” lokali mieszkalnych w ustawodawstwie i nauce Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 31 (2015), s. 49-70.
 • Fermus–Bobowiec Anna: Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010.
 • Fermus–Bobowiec Anna: Z problematyki najmu lokali mieszkalnych w Polsce Ludowej, Z Dziejów Prawa 7 (15) 2014, s. 257-278.
 • Gąsowska Agnieszka: Bankowość hipoteczna, Warszawa: Poltext 2000.
 • Hube Karol: O instytucji hipotecznej w Królestwie Polskim, Warszawa: Drukarnia Gazety Polskiej 1869.
 • ING Bank Śląski złożył do KNF wniosek ws. utworzenia banku hipotecznego, [w:] http:// biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/ing-bank-slaski-zlozyl-do-knf-wniosek-ws-utworzenia-banku-hipotecznego/m3j7ml [dostęp: 25.06.2017].
 • Jędrzyński Jarosław: Bankowość hipoteczna w Polsce. Czy wreszcie ruszy z miejsca?, [w:] https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/bankowosc-hipoteczna-w-polsce-czy-wreszcie-ruszy-z-miejsca/3528/ [dostęp: 25.06.2017].
 • Józefowicz Ksawery: Przepisy o hipotekach, czyli wykład prawa hipotecznego w Królestwie Polskim obowiązującego, Warszawa: Druk Orgelbranda synów 1873.
 • Kanigowski Krzysztof: Bank hipoteczny a rynek nieruchomości, Warszawa: Twigger 2001.
 • Karwowski Władysław: Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina, [w:] Dla sierot. Książka zbiorowa wydana staraniem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa 1897, s. 80-81.
 • Kaszubski Remigiusz W., Olszak Marcin: Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Warszawa: Difin 2000.
 • Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.
 • Papież Renata: Bankowość hipoteczna w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza Text 2004.
 • Pietrasik Adam, Laskowski Andrzej: Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Twigger 2001.
 • Pietrasik Adam, Rykowski Robert: Hipoteczny list zastawny, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
 • Piętka S., Zawadzki I.: Towarzystwo Kredytowe M. Warszawy i jego rola w zabudowie i rozwoju stolicy w ciągi 60-ciu lat, Warszawa: Druk L. Bruś 1931.
 • PKO Bank Hipoteczny liderem rynku listów zastawnych w Polsce, [w:] http://www. pkobh.pl/o-banku/aktualnosci/pko-bank-hipoteczny-liderem-rynku-listow-zastawnych-w-polsce/ [dostęp: 29.06.2017].
 • Rakowiecki Bronisław: Stulecie Ustawy sejmowej Hipotecznej 1818 r., Gazeta Sądowa Warszawska 30 (1918), s. 287-288.
 • Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, Urząd Komisji Nadzoru Bankowego 2013.
 • Rudke Maciej: Polski rynek listów zastawnych urośnie, Rzeczpospolita 7.11.2016, wyd. el. [w:] http://www.rp.pl/Wywiady/311079886-Polski-rynek-listow-zastawnych-urosnie.html#ap-1 [dostęp: 25.06.2017].
 • Rudke Maciej: Rekordowy rok polskich banków hipotecznych, Rzeczpospolita 30.06.206, wyd. el. [w:] http://www.rp.pl/article/20160630/EKO/306309858 [dostęp: 29.06.2017].
 • Rutkowski Jan: Historia gospodarcza Polski, t. II: Czasy porozbiorowe do 1918 roku, Poznań: Księgarnia Akademicka 1950.
 • Sobolewski Piotr: To już piąty bank hipoteczny w Polsce, [w:] http://www.rp.pl/artykul /1193183-To-juz-piaty-bank-hipoteczny-w-Polsce.html#ap-1 [dostęp: 25.06.2017].
 • Wąsowicz Marek: Instytucje kredytu długoterminowego na ziemiach polskich: rozwiązania rodzime, czy recepcja obcych wzorów?, [w:] Wielokulturowość Polskiego Pogranicza. Ludzie – Idee – Prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2003, s. 93-103.
 • Wójcikiewicz Włodzimierz: Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1967.
 • Zalewski Stanisław: Ewolucja kredytu długoterminowego ziemskiego w Polsce, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” 1938.
 • Zubelewicz Floryan A.: O papierach publicznych w ogólności ze szczegółowym opisem papierów krajowych, ważniejszych zagranicznych i instytucji, które na ich handel wpływają, Warszawa: druk przy ul. Rymarskiej 1843.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf53af31-4c2c-4682-907f-98dd60b7c526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.