PL EN


2017 | 56 | 73-87
Article title

Natężenie regulacji nastroju ćwiczących sztuki i sporty walki na tle osób nietrenujących walki wręcz

Content
Title variants
EN
The intensity of mood regulation in martial artists against people not practicing hand-to-hand combat
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań była analiza natężenia regulacji nastroju ćwiczących sztuki i sporty walki na tle osób nietrenujących walki wręcz. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim wśród 108 respondentów podzielonych na dwie grupy: trenującą (N = 52) i porównawczą (N = 56). W analizach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Zastosowano standaryzowane narzędzie badawcze – Skale Regulacji Na­stroju. Rozważań dokonano, uwzględniając przynależność do grupy (trenującej i referencyjnej), płeć oraz wiek. Wyniki. Wykazano statystyczną istotność różnic w odniesieniu do Skali Obniżania Nastroju (p < 0,0001) oraz Skali Podwyższania Nastroju (p < 0,0003) między res­pondentami z grupy trenującej i referencyjnej. W obu wypadkach większe natężenie regulacji nastroju zaobserwowano u ćwiczących sztuki i sporty walki. Pod względem płci stwierdzono statystycznie istotne różnice w stosunku do Skali Obniżania Nastroju oraz Skali Podwyższania Nastroju. W każdym wypadku uzyskano p < 0,0001. Większe skłonności regulacji nastroju wykazano u kobiet. Nie zaobserwowano zależności między wiekiem a zmiennymi zależnymi. Wyniki Skali Podwyższania Nastroju były statystycznie istotnie wyższe niż Skali Obniżania Nastroju (p < 0,0001). Wnioski. W kolejnych badaniach zasadne byłoby uwzględnienie pro­blematyki stylu radzenia sobie ze stresem oraz zagadnień sprawczości i wspólnotowości. Warto dokonać także podziału respondentów na ćwiczących rekreacyjnie oraz wyczynowo. Istotne byłyby rozważania w zależności od stażu i stopnia szkoleniowego. Pozwoliłoby to na rozbudowanie projektu badawczego i przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz.
EN
Background. The tendency for mood regulation is one of the resources of a man which affects the outcome of sports, motivation, self-esteem, and proper functioning of the society. The aim of the study was to analyse the intensity of mood regulation among martial artists. Material and methods. The study was conducted in Jastrzębie-Zdrój and Wodzisław Śląski among of 108 respondents divided into two groups: practicing (N = 52) and reference (N = 56). The diagnostic survey method was applied in the analysis. The standardized research tool of Mood Regulation Scale was used. Group membership (practicing and reference), gender, and age were considered. Results. Statistically significant differences were demonstrated in relation to the Mood-Decreasing Scale (p < 0.0001) and Mood-Increasing Scale (p < 0.0003) between the respondents from the practicing and reference groups. In both cases, higher intensity of mood regulation was observed in persons practicing martial arts. Gender had statistically significant effect in relation to the Mood-Decreasing Scale and Mood-Increasing Scale. In each case, the p < 0.0001 was reached. Women turned out more prone to mood regulation. No relationship between age and dependent variables was observed. The Mood-Increasing Scale results were significantly higher than those of the Mood-Decreasing Scale (p < 0.0001). Conclusions. In subsequent research, it would be justified to investigate style of coping with stress, and the issues of efficacy and feeling of community. It is also worth to divide respondents into those practicing recreationally and professionally. Considerations based on seniority and the level of training would be relevant. These factors would expand the research project and allow for more detailed analyses.
Year
Volume
56
Pages
73-87
Physical description
Dates
published
2017-04-28
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
 • Abele, A. (1992a). Positive and negative mood influences on creativity: Evidence for asymmetrical effect. Polish Psychological Bulletin, 23(3), 203–221.
 • Abele, A. (1992b). Positive versus negative mood influences on problem solving: A review. Polish Psychological Bulletin, 23(3), 187–202.
 • Alessandri, G., Zuffianò, A., Fabes, R., Vecchione, M., Martin, C. (2014). Linking positive affect and positive self-beliefs in daily life. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1479–1493.
 • Artioli, G.G., Gualano, B., Franchini, E., Scagliusi, F.B., Takesian, M., Fuchs, M. i wsp. (2010). Prevalence, magnitude, and methods of rapid weight loss among judo competitors. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(3), 436–442.
 • Beedie, C.J., Terry, P.C., Lane, A.M. (2000). The profile of mood states and athletic performance: Two-meta analyses. Journal of Applied Sport Psychology, 12(1), 49–68.
 • Bodin, T., Martinsen, E.W. (2004). Mood and self-efficacy during acute exercise in clinical depression. A randomized, controlled study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26(4), 623–633.
 • Boldizsár, D., Soós, I., Whyte, I., Hamar, P. (2016). An investigation into the relationship between pre-competition mood states, age, gender and a national ranking in artistic gymnastics. Journal of Human Kinetics, 50(2), 243–252.
 • Borek-Chudek, D. (2011). Stany emocjonalne a osiągnięcia sportowe badmintonistów. W: B. Gorbaniuk, D. Kostrubiec-Wojtachnio, M. Musiał, A. Wiechetek, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 17 (s. 109–132). Lublin: KUL.
 • Bujak, Z. (2008). Urazowość w sportach walki na przykładzie taekwon-do. IDO – Ruch dla Kultury, 8, 118–132.
 • Bujak, Z., Gierczuk, D., Litwiniuk, S. (2013). Sztuka samoobrony a sport walki – podobieństwa i różnice w aspekcie podstawowych czynności zawodowych trenera. The Polish Journal of Sport and Tourism, 20(1), 35–43.
 • Caprara, G.V., Alessandri, G., Eisenberg, N., Kupfer, A., Steca, P., Caprara, M.G. i wsp. (2012). The positivity scale. Psychological Assessment, 24(3), 701–712.
 • Carter, L., Sachs, M. (2012). In the mood: flow, mood, and the marathon. Marathon and Beyond, 16(5), 68–79.
 • Casolino, E., Cortis, C., Lupo, C., Chiodo, S., Minganti, C., Capranica, L. (2012). Physiological versus psychological evaluation in taekwondo elite athletes. International Journal of Sports Physiology & Performance, 7(4), 322–331.
 • Castellani, V., Perinelli, E., Gerbino, M., Caprara, G.V. (2016). Positive orientation and interpersonal styles. Personality and Individual Differences, 98, 229–234.
 • Cieślińska, J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych. Studia Edukacyjne, 27, 95–112.
 • Cockerill, I.M., Nevill, A.M., Lyons, N. (1991). Modelling mood states in athletic performance. Journal of Sports Sciences, 9(2), 205–212.
 • Croom, A.M. (2014). Embodying martial arts for mental health: Cultivating psychological wellbeing with martial arts practice. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, 10, 59–70.
 • Cynarski, W.J. (2006). Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące. Rzeszów: UR.
 • Davidson, R.J. (1998). O emocji, nastroju i innych pojęciach afektywnych. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji (s. 50–54). Gdańsk: GWP.
 • Davidson, R.J. (2004). Well-being and affective style: neural substrates and biobehavioural correlates. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359(1449), 1395–1411.
 • Doliński, D. (2000). Emocje, poznanie i zachowanie. W: J. Strelau (red.), Psychologia (s. 370–394). Gdańsk: GWP.
 • Dominiak, A. (2005). Kryzys olimpijskich sportów walki. Sport Wyczynowy, 7–8, 5–11.
 • Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002). Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia, 2(1), 77–99.
 • Eisenberg, N., Fabes, R.A., Guthrie, I.K., Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: their role in predicting quality of social functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 136–137.
 • Ekici, S. (2011). The effect of positive and negative mood on motivation to succeed of elite athletes. Journal of Human Sciences, 8(2), 946–962.
 • Ekman, P. (1998). Nastroje, emocje, cechy. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji (s. 54–56). Gdańsk: GWP.
 • Erber, R., Erber, M.W. (2000). The self-regulation of moods: second thoughts on the importance of happiness in everyday life. Psychological Inquiry, 11(3), 142–148.
 • Erber, R., Martin, L.L. (1996). The self-regulation of moods. W: A. Tesser (red.), Striving and feeling. Interactions among goals, affect and self-regulation (s. 251–275). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Fajkowska, M., Marszał-Wiśniewska, M. (2009). Właściwości psychometryczne Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu – Wersja Rozszerzona (PANAS-X). Wstępne wyniki badań w polskiej próbie. Przegląd Psychologiczny, 52(4), 355–388.
 • Filaire, E., Rouveix, M., Pannafieux, C., Ferrand, C. (2007). Eating attitudes, perfectionism and body-esteem of elite male judoists and cyclists. Journal of Sports Science and Medicine, 6(1), 50–57.
 • Findlay, L.C., Bowker, A. (2009). The link between competitive sport participation and self-concept in early adolescence: A consideration of gender and sport orientation. Journal of Youth and Adolescence, 38(1), 29–40.
 • Forgas, J.P. (1995). Mood and judgment: The Affect Infusion Model (AIM). Psychological Bulletin, 117(1), 39–66.
 • Franchini, E., Brito, C.J., Artioli, G.G. (2012). Weight loss in combat sports: physiological, psychological and performance effects. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 9(52), doi: 10.1186/1550-2783-9-52. Pobrano z: https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-9-52 [dostęp: 13.07.2016].
 • Friesen, A.P., Lane, A.M., Devonport, T.J., Sellars, Ch.N., Stanley, D.N., Beedie, Ch.J. (2013). Emotion in sport: considering interpersonal regulation strategies. International Review of Sport and Exercise Psychology, 13(6), 139–154.
 • Gillet, N., Vallerand, R.J., Amoura, S., Baldes, B. (2010). Influence of coaches’ autonomy support on athletes’ motivation and sport performance: A test of the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Psychology of Sport and Exercise, 11(2), 155–161.
 • Goldsmith, S.A.D. (2013). Adolescent participation in traditional martial arts: effects of training on risk behaviors and psychological wellbeing. Loma Linda University Electronic Theses, Dissertations & Projects. Pobrano z: http://scholarsrepository.llu.edu/etd/122 [dostęp: 13.07.2016].
 • Grove, J.R., Prapavessis, H. (1992). Preliminary evidence for the reliability and validity of an abbreviated Profile of Mood States. International Journal of Sport Psychology, 23(2), 93–109.
 • Guimaraes Pinheiro, M.F., Pereira de Andra­de, A.G., Pinheiro, G.D.S., Noce F. (2015). Motivational dimensions of taekwondo practitioners. Archives of Budo, 11(1), 403–411.
 • Hall, C.J., Lane, A.M. (2001). Effects of rapid weight loss on mood and performance among amateur boxers. British Journal of Sports Medicine, 35(6), 390–395.
 • Hanin, Y.L. (2003). Performance related emotional states in sport: A qualitative analysis. Forum Qualitative Social Research, 4(1). Pobrano z: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/747/1619 [dostęp: 04.07.2016].
 • Helgeson, V.S., Fritz, H.L. (1998). A theory of unmitigated communion. Personality and Social Psychology Review, 2(3), 173–183.
 • Helgeson, V.S., Fritz, H.L. (2000). The implications of unmitigated agency and unmitigated communion for domains of problem behavior. Journal of Personality, 68(6), 1032–1057.
 • Jackson, S.A., Thomas, P.R., Marsh, H.W., Smet­hurst, C.J. (2001). Relationship between flow, self-concept, psychological skill, and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 13(2), 129–153.
 • Kagan, J. (1998). Różnice między emocjami, nastrojami i cechami temperamentalnymi. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji (s. 70–75). Gdańsk: GWP.
 • Kavoura, A., Ryba, T.V., Kokkonen, M. (2012). Psychological research on martial artists. In a critical view from a cultural praxis framework. Scandinavian Sport Studies Forum, 3, 1–23.
 • Kazemi, M., Shearer, H., Choung, Y.S. (2005). Pre-competition habits and injuries in taekwondo athletes. BMC Musculoskeletal Disorders, 6(1). Pobrano z: http://link.springer.com/article/10.1186%2F1471-2474-6-26?LI=true [dostęp: 23.07.2016].
 • Kirkcaldy, B.D., Shephard, R.J., Siefen, R.G. (2002). The relationship between physical activity and self-image and problem behaviour among adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37(11), 544–550.
 • Ko, Y.J., Kim, Y.K., Valacich, J. (2010). Martial arts participation: consumer motivation. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(2), 105–123.
 • Kolańczyk, A., Świerzyński, R. (1995). Emocjonalne wyznaczniki stylu i plastyczność myślenia. Przegląd Psychologiczny, 38(3–4), 279–304.
 • Korobeynikov, G., Mazmanian, K., Korobeynikova, L., Jagiełło, W. (2010). Psychophysiological states and motivation in elite judokas. Archives of Budo, 6(3), 129–136.
 • Kozielecki, J. (1992). Myślenie i rozwiązywanie problemów. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna, t. 1 (s. 91–153). Warszawa: PWN.
 • Lane, A.M., Terry, P.C. (2000). The nature of mood: development of a conceptual model with a focus on depression. Journal of Applied Sport Psychology, 12(1), 16–33.
 • Lane, A.M., Terry, P.C., Beedie, Ch.J., Curry, D.A., Clark, N. (2001). Mood and performance: test of a conceptual model with a focus on depressed mood. Psychology of Sport and Exercise, 2(3), 157–172.
 • Langan-Evans, C., Close, G.L., Morton, J.P. (2011). Making weight in combat sports. Strength & Conditioning Journal, 33(6), 25–39.
 • Larsen, R.J. (2000). Toward a science of mood regulation. Psychological Inquiry, 11(3), 129–141.
 • Ledwoń, M., Wróbel, M. (2006). Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek dzieci chorych na chorobę nowotworową. Psychoonkologia, 10(2), 41–50.
 • Lupul-Nawrocka, A. (2005). Emocje i ich wpływ na efektywność startów młodego sportowca. Sport Wyczynowy, 1–2, 481–482.
 • Manstead, A.S., Fischer, A.H. (2000). Emotion regulation in full. Psychological Inquiry, 11(3), 188–191.
 • McGowan, R.W., Miller, M.J. (1989). Differences in mood states between successful and less successful karate participants. Perceptual and Motor Skills, 68(2), 505–506.
 • McGowan, R.W., Miller, M.J., Henschen, K. (1990). Differences in mood states between belt ranks in karate tournament competitors. Perceptual and Motor Skills, 71(1), 147–150.
 • McGowan, R.W., Pierce, E.F., Jordan, D. (1992). Differences in precompetitive mood states between black belt ranks. Perceptual and Motor Skills, 75(1), 123–128.
 • Meijen, C., Jones, M., Sheffield, D., McCarthy, P. (2014). Challenge and threat states: cardiovascular, affective, and cognitive responses to a sports-related speech task. Motivation and Emotion, 38(2), 252–262.
 • Oleś, P.K., Alessandri, G., Oleś, M., Bak, W., Jan­kow­ski, T., Laguna, M. i wsp. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 55(1), 47–60.
 • Parfitt, G., Pavey, T., Rowlands, A.V. (2009). Children’s physical activity and psychological health: the relevance of intensity. Acta Paediatrica, 98(6), 1037–1043.
 • Pieter, W., Pieter, M.S. (2008). Mood and performance in aikido athletes. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis, 13, 107–116.
 • Prasad, A., St-Hilaire, S., Wong, M.M., Peterson, T., Loftin, J. (2009). Physical activity and depressive symptoms in rural adolescents. North American Journal of Psychology, 11(1), 173–187.
 • Rainey, L. (2014). The search for purpose in life: an exploration of purpose, the search process, and purpose anxiety. Master of Applied Positive Psychology (MAPP) Capstones. Pobrano z: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=mapp_capstone [dostęp: 29.06.2016].
 • Robazza, C., Pellizzari, M., Hanin, Y. (2004). Emotion self-regulation and athletic performance: an application of the IZOF model. Psychology of Sport and Exercise, 5(4), 379–404.
 • Ryff, C.D., Keyes, C.L.M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727.
 • Ryff, C.D., Singer, B.H. (2008). Know thyself and become what you are: a eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13–39.
 • Samełko, A., Guszkowska, M. (2016). Stany afektywne a rezultat sportowy – wstępne badania pięcioboistów. Polish Journal of Sport and Tourism, 23(1), 21–24.
 • Schimmack, U., Diener, E. (1997). Affect intensity: separating intensity and frequency in repeatedly measured affect. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1313–1329.
 • Schwarz, N., Clore, G.L. (2003). Mood as information: 20 years later. Psychological Inquiry, 14(3–4), 296–303.
 • Shacham, S. (1983). A shortened version of the Profile of Mood States. Journal of Personality Assessment, 47(3), 305–306.
 • Sobol-Kwapińska, M. (2014). Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań. Studia Psychologiczne, 52(1), 77–90.
 • Steen, S.N., Brownell, K.D. (1990). Patterns of weight loss and regain in wrestlers: has the tradition changed? Medicine and Science in Sports and Exercise, 22(6), 762–768.
 • Sterkowicz, S. (1992). Charakterystyka wybranych wskaźników określających stan przygotowania zawodników karate. Kraków: AWF, 47.
 • Sterkowicz, S. (1999). Motywacja zawodników judo w procesie treningu sportowego. W: S. Sterkowicz (red.), Czynności zawodowe trenera w sportach walki: materiały 1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Zakładzie Sportów Walki AWF w Krakowie 28 czerwca 1997 r. (s. 39–49). Kraków: AWF.
 • Szczepaniak, P., Strelau, J., Wrześniewski, K. (1996). Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. Przegląd Psychologiczny, 1(39), 187–210.
 • Terry, P.C. (2003). An overview of mood and emotions in sport. W: Proceedings of the 4th Asia-South Pacific Association of Sport Psychology International Congress. Seoul: Chung-Ang University Press. Pobrano z: https://eprints.usq.edu.au/4383/3/Terry__ASPASP_2003_AV.pdf [dostęp: 22.09.2016].
 • Terry, P.C., Carron, A.V., Pink, M.J., Lane, A.M., Jones, G.J., Hall, M.P. (2000). Perceptions of group cohesion and mood in sport teams. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 4(3), 244–253.
 • Terry, P.C., Lane, A.M. (2000). Normative values for the Profile of Mood States for use with athletic samples. Journal of Applied Sport Psychology, 12(1), 93–109.
 • Terry, P.C., Lane, A.M., Fogarty, G.J. (2003). Construct validity of the Profile of Mood States – Adolescents for use with adults. Psychology of Sport and Exercise, 4(2), 125–139.
 • Tice, D.M., Braslavsky, E. (2000). Giving to feel good: the place of emotion regulation in the context of general self-control. Psychological Inquiry, 11(3), 149–159.
 • Vocks, S., Hechler, T., Rohrig, S., Legenbauer, T. (2009). Effects of a physical exercise session on state body image: the influence of pre-experimental body dissatisfaction and concerns about weight and shape. Psychology and Health, 24(6), 713–728.
 • Wargo, M.A., Spirrison, C.L., Thorne, B.M., Henley, T.B. (2007). Personality characteristics of martial artists. Social Behavior and Personality: an International Journal, 35(3), 399–408.
 • Watson, D. (1988). The vicissitudes of mood measurement: effect of varying descriptors, time frames, and response formats on measures of positive and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 55(1), 128–141.
 • Watson, D. (2000). Basic problems in positive mood regulation. Psychological Inquiry, 11(3), 205–209.
 • Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070.
 • Weiser, M., Kutz, I., Kutz, S.J., Weiser, D. (1995). Psychotherapeutic aspects of the martial arts. American Journal of Psychotherapy, 49(1), 118–127.
 • Włoch, G. (2002). Przyczyny rezygnacji z treningów sportów i sztuk walki w ocenie trenerów i instruktorów. W: A. Dąbrowski, T. Jasiński, R.M. Kalina (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Perspektywa metodyczna (s. 131–135). Płock: Novum.
 • Wojciszke, B. (2003). Skale Regulacji Nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych (s. 163–179). Gdańsk: GWP.
 • Wojciszke, B., Baryła, W. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu siebie i innych. Psychologia Społeczna, 1(1), 9–32.
 • Wojciszke, B., Cieślak, M. (2014). Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego. Psychologia Społeczna, 9, 3(30), 285–297.
 • Wojciszke, B., Szlendak, M.A. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej. Psychologia Społeczna, 5, 1(13), 57–70.
 • Wong, R.S., Thung, J.S., Pieter, W. (2006). Mood and performance in young Malaysian karateka. Journal of Sports Science and Medicine, 5 CSSI1, 54–59.
 • Wróbel, M. (2005a). Podstawowe problemy w badaniach nad wpływem nastroju na funkcjonowanie człowieka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 9, 81–93.
 • Wróbel, M. (2005b). Sposoby zmiany nastroju. W poszukiwaniu związku między aktywnością człowieka a samopoczuciem. Psychologia Jakości Życia, 4, 89–106.
 • Wróbel, M. (2007). Nastrój a racjonalność myślenia w zależności od dominującego mechanizmu regulacji zachowania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 11, 127–146.
 • Wróbel, M. (2008). O transferze emocji i nastrojów między ludźmi – mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego. Psychologia Społeczna, 3(3–8), 210–230.
 • Zeng, H.Z., Cynarski, W.J., Baatz, S., Shawn, J., Park, S.J. (2015). Exploring motivations of taekwondo athletes/students in New York City. World Journal of Education, 5(5), 51–63.
 • Ziv, G., Lidor, R. (2013). Psychological preparation of competitive judokas – a review. Journal of Sports Science & Medicine, 12(3), 371–380.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf5a100f-8683-446d-93fc-deb346b79ec8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.