PL EN


2017 | 4(102) | 9-12
Article title

Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bulgarii

Content
Title variants
EN
A Review of the Cohesion Policy Impact on the Investment Activity of Construction Enterprises in Bulgaria
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ocena wpływu polityki spójności na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw budowlanych w Bulgarii W artykule usystematyzowano informacje dotyczące grantów/dotacji otrzymanych przez przedsiębiorstwa sektora budowlanego w Bułgarii, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Analizy przeprowadzono w oaparciu o dane pochodzące z Jednolitego Systemu Zarządzania Informacjami do Zarządzania i Monitorowania Instrumentów Fudnuszy Strukturalnych UE za lata 2007-2013. Analiza opiera się na dane, pochodzące z Informacyjnego systemu zarządzania i monitorowania instrumentów strukturalnych UE w Bulgarii i obejmuje okres programowania 2007-2013. Przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, poprzez wykonastwo projektów finansowanych w ramach EFRR, korzystają pośrednio z funduszy strukturalnych. W związku z tym, dokonano przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych w Bulgarii, z uwzględnieniem ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Wskazano ponadto możliwości przyszłego zwiększenia wykorzystania funduszy europejskich przez przedsiębiorstwa budowlane dla wzrostu ich aktywności inwestycyjnej.
EN
The article summarises information about grants received by enterprises in the construction sector in Bulgaria under the European Regional Development Fund. The analysis is based on data of the Unified Management Information System for Management and Monitoring of the EU Structural Instruments, and covers the programming period 2007-2013. Enterprises in the construction sector have indirect access to the European funds also as contractors under European projects. This is why a review of the public procurement construction contracts awarded in Bulgaria has been made, focusing on their importance for economic growth and employment. Some possibilities were outlined to improve the use of the European funds by enterprises in the construction sector in the future in order to increase their investment activity.
Year
Issue
Pages
9-12
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
References
 • 2015 SBA Fact Sheet - Bulgaria (2015). European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
 • Communication from the Commission tothe Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2008). “Think Small First” - A“Small Business Act” for Europe, COM (2008) 0394 final.
 • Improving Public Procurement Involving EU Funds (2014). Panorama Inforegio, 50, 32-33. Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/Panorama50.pdf.
 • Information System INFOSTAT of the Bulgarian National Statistical Institute (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.
 • Net Impact of the Policies Funded by European Funds, Calculations made using the SIBILA 2.0 model (2015). Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/EU%20Effects.pdf .
 • Operational Programme Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013 (2007). Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.opcompetitiveness.bg/.
 • Proposal for aDirective of the European parliament and of the Council on public procurement, COM (2011) 896 final.
 • Public Procurement and Cohesion Policy (2012). European Parliament. Retrieved on 01/09/2017, from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474564/IPOL-REGI_ET%282012%29474564%28SUM01%29_EN.pdf.
 • Public Procurement Portal, Statistics, Report on Contracts Awarded by Type of Objects of Public Procurement Contracts (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: www.aop.bg.
 • SMEs‘ Access toPublic Procurement Markets and Aggregation of Demand in the EU (2014). Astudy commissioned by the European commission, DG Internal Market and Services. Retrieved on 01/09/2017, from: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15459.
 • Unified Management Information System for the EU Structural Instruments in Bulgaria (2017). Retrieved on 01/09/2017, from: http://umispublic.government.bg/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf5d41a3-5ea3-4b91-8ecd-fd1e84c18f94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.