PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 21-36
Article title

Dynamika projekcji biograficznych w społeczeństwie późnej nowoczesności

Title variants
EN
Dynamics of biographical projections in late modernity society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki i konteksty podmiotowego projektowania, efektywnego konstruowania i doświadczania biografii we współczesnych zaawansowanych cywilizacyjnie społeczeństwach podobnie jak i one same ulegają znacznemu dynamizmowi zmian, które wymykają się racjonalnemu osądowi i podmiotowej kontroli czyniąc ową perspektywę biograficzną wielce ryzykowną. Mimo to postępujące procesy indywidualizacji (w wymiarze podmiotowym) i uniformizacji (w wymiarze przedmiotowym ) kreują i utrwalają już w skali całych współczesnych, zaawansowanych cywilizacyjnie społeczeństw, właściwe dla nich, a opozycyjne wobec tradycyjnych, wzory poszczególnych faz (lat ) i ich sekwencji w indywidualnie i zbiorowo przeżywanych biografiach. Owa postępująca dynamika kulturowych wzorów biograficznych rodzi nie tylko szereg trudnych do rozwiązania problemów podmiotowych lecz stanowi swoiste wyzwanie dla rozlicznych służb społecznych, a w tym także i pedagogicznych.
EN
Terms and contexts of subjective design, efficient constructing and experiencing biography in contemporary advanced civilized societies, as such they are significantly under dynamism of the changes that eludes rational judgment and subjective control, making this biographical perspective a very risky one. However, the ongoing processes of individualization (in their subjective dimension) create and perpetuate, in the scale of whole today's advanced societies, appropriate to them, and in opposition to traditional ones, patterns of different phases (years) and their sequences in individually and collectively lived biographies. That progressive cultural dynamics of biographical patterns not only raises a number of difficult subjective problems to solve, but creates a specific challenge for many various social services, including educational ones.
Issue
Pages
21-36
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu światowego bezpieczeństwa. Warszawa 2012.
 • Białobrzeska K., Kawula S. (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Toruń 2006.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Kraków 2007.
 • Bogunia – Borowska M., Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Kraków 2006.
 • Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukacja. Elementy teorii system nauczania. Warszawa 1990.
 • Dobrowolska D., Przebieg życia – fazy – wydarzenia. Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 2.
 • Frieske K., Sikorska J., Marginalizacja- partycypacja: pobocza oficjalnego porządku społecznego (w), Frieske W. K., Morawski W. (red.), W biegu czy w zawieszeniu?. Ludzie i instytucje w procesie zmian. Warszawa 1997.
 • Giddens A., Europa w epoce globalnej. Warszawa 2009.
 • Goldthorpe J. H., O socjologii. Integracja badań i teorii. Warszawa 2012.
 • Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa 2012.
 • Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa 2009.
 • Grotowska – Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwaru nkowania – kierunki działań. Toruń 2005.
 • Hajduk E., Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa 2001.
 • Hajduk E., Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji. Żary 2008.
 • Hajduk E., Wzory przebiegu życia. Zielona Góra 1996.
 • Hall E., Bezgłośny język. Warszawa 1987.
 • Hałas E., Symbole w interakcji. Warszawa 2001.
 • Jacyno M., Kultura indywidualizmu. Warszawa 2007.
 • Jahoda M., Lazarsfeld P.F., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu. Warszawa 2007.
 • Jakubowski W., Jaskulska S. (red.), Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. Kraków 2011.
 • Jaworska – Witkowska M., Kwieciński Z., Nurty pedagogiki: naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków 2011.
 • Kapralski S. (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Warszawa 2010.
 • Kaźmierska K. (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Kraków 2012.
 • Kowalski T., Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998.
 • Kozaczuk F. (red.), Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego. Rzeszów 2005.
 • Krause – Sikorska H., Klichowski M., Świat digital natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych. Poznań 2013.
 • Kwaśniewski J. (red.), Kontrola społeczna procesów marginalizacji. Warszawa 1997.
 • Lalak D., Życie jako biografia. Warszawa 2010.
 • Leppert R. i inni (red.), Młodzież wobec niegościnnej przyszłości. Wrocław 2005.
 • Lewowicki T. i inni (red.), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – aktualne doświadczenia na pograniczu polsko – czeskim. Toruń 2008.
 • Makuch M., Moroń D., Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości. Wrocław 2012.
 • Marzec – Holka K. (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz 2005.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Warszawa 2000.
 • Miczyńska – Kowalska M., Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym. Lublin 2012.
 • Nowak A. (red.), Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Chowanna 2012, T.1.
 • Ockrent Ch. (red.), Czarna księga kobiet. Warszawa 2010.
 • Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa 2012.
 • Pawlica B., Mechanizmy naznaczania społecznego. Częstochowa 2001.
 • Pilch T., Miliard dzieci bez szczęścia (w), Jarosz E. (red.), Dzieciństwo witraż bolesny. Chowanna 2010, T.1.
 • Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań 2009.
 • Piorunek M., Stałość versus zmienność czyli o biografii zawodowej jako fenomenie społecznym i obszarze działań pomocowych. Życie Uniwersyteckie 2011, nr 12.
 • Rzepa T., Leoński J.(red.), O biografii i metodzie biograficznej. Poznań 1993.
 • Saryusz – Wolska M. (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków 2009.
 • Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa 2006.
 • Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa 2010.
 • Szarota Z., Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Kraków 2010.
 • Szymański M. J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013.
 • Thomas W., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976.
 • Włodarek J., Ziółkowski M. (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa – Poznań 1990.
 • Worach – Kardas H., Fazy życia zawodowego i rodzinnego. Warszawa 1988.
 • Worach – Kardas H., Metoda biograficzna a badania orientacji wobec czasu u ludzi różnych grup wieku. Kultura i Społeczeństwo 1987 nr 4.
 • Worach – Kardas H., Wiek a pełnienie ról społecznych. Warszawa – Łódź 1983.
 • Valdez J. R., Duran R., Redefining the digital divide. Beyond access to computers and the internet. The High School Journal 2007. Vol.90, nr 3.
 • Zazzo B, Zazzo R., Oblicza młodości. Warszawa 1972.
 • Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa 1974.
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze. Warszawa 1971.
 • Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne. Warszawa 2011.
 • Znaniecki F., Społeczne role uczonych. Warszawa 1984.
 • Zych A. (red.), Poznać i zrozumieć starość. Łask 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf60aff3-df1d-4fc2-98cf-83e5461d6bf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.