PL EN


2011 | 3/2011 (33) | 62-78
Article title

Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Goals of the health care system and effectiveness of health care in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie efektywności w ochronie zdrowia jest używane przez różnych przedstawicieli tego sektora w odniesieniu do różnych jego poziomów: od leczenia jednostki chorobowej, przez pojedyncze jednostki organizacyjne, po system ochrony zdrowia jako całość. W przedstawionym artykule zaprezentowano rozważania na temat pojęcia efektywności w ochronie zdrowia jako celu. Przedstawiono, jakie zjawiska zachodzące w ochronie zdrowia wpływają na uzyskiwane efekty i co może być postrzegane jako efektywne. Pokazano to wraz z dyskusją dotyczącą celów systemu ochrony zdrowia oraz możliwości ich realizacji, a także efektywności ich osiągania. Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach wskazują, że udaje się osiągać najważniejszy cel tego systemu: poprawę zdrowia populacji. Dzieje się tak, mimo że działania stosowane przez państwo i jego agendy (motywacje dla zakładów) - wymuszając wzmacnianie efektywności pojedynczych organizacji ochrony zdrowia - przyczyniają się do pogorszenia warunków funkcjonowania dla tych organizacji i powodują problemy systemu jako całości.
EN
The term: effectiveness in healthcare is used by different representatives of the sector in relation to its different levels: from the treatment of a disease entity, by single organizational units to the health care system as a whole. The discussion on effectiveness in health care as a goal of the health care system is presented in this article. The phenomena which take place in health care and affect it as well as factors that can be perceived as effective have been presented. The discussion on health care system goals, ways to achieve them and effectiveness of achieving them has also been presented. Changes in the health care system in the recent years show that the most important goal of the system (improvement in the population's health) is being achieved. This happens in spite of activities undertaken by the state and state agencies (incentives for health care units) - forcing an increase of individual health care organizations' effectiveness - which contribute to the deterioration of the conditions, in which these organizations work and which cause problems for the system as a whole.
Keywords
Year
Issue
Pages
62-78
Physical description
Dates
published
2015-07-30
Contributors
References
 • Adler, N.E., Boyce, W.Th., Chesney, M.A., Folkman, S. i􀁢 S.L. Syme 1993. Caring for the Uninsured and Underinsured Socioeconomic Inequalities in Health. No Easy Solution. JAMA. Journal of the American Medical Association, nr 269, s. 3140–3145.
 • Centrum Systemów Informacyjnych w􀁢Ochronie Zdrowia 2000. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2000, Warszawa.
 • Centrum Systemów Informacyjnych w􀁢 Ochronie Zdrowia 2005–2010. Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia 2005-2010, Warszawa.
 • Cichocka, E. 2010. Rozjuszenie na 􀄝yczenie. Gazeta Wyborcza, z dnia 24.04.2010, http://wyborcza.pl/leczyc/1,102641,7809890,Rozjuszenie_na_zyczenie.html,dostęp: 4.05.2011.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission tothe European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2009. Solidarity in Health: Reducing Health Inequalities in the EU, COM (2009) 567 final, Brussels.
 • Czapiński, J. i􀁢 T. Panek (red.) 2009. Diagnoza spo􀃯eczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Eichler, R. i􀁢S. Lewis 2009. Social Insurance Assessment Tool. Part III. Model of Financing Flows for Social Health Insurance, Management Sciences for Health (MSH) in Boston Massachusetts, http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=6.70.htm&module=toolkit&language=English. Eurostat 2011. GDP growth rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020, dost􀃚p: 5.07.2011.
 • Kautsch, M. 2011. Managing Public Healthcare Units in Poland – Research Findings, w: I. Rudawska (red.), Challenges for healthcare reforms in Europe. Monograph, Kyiv: Foundation for International Studies, Centre for Sociological Research.
 • Kautsch, M. i􀁢A. Stypka 2003. System – z􀁢podstawow􀃈 opiek􀃈 zdrowotn􀃈 w􀁢tle. Mened􀄝er Zdrowia, nr 5.
 • Kautsch, M., Whitfield, M. i􀁢J. Klich (red.) 2001. Zarz􀃈dzanie w􀁢opiece zdrowotnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello􀃱skiego.
 • Lalonde, M. 1974. A New Perspective on the Health of Canadians, Ottawa: Government of Canada.
 • Ministerstwo Zdrowia 2011a. Dynamika zobowi􀃈za􀃱 ogó􀃯em samodzielnych publicznych zak􀃯adów opieki zdrowotnej w􀁢 latach 2003–2010, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dyn_zob_ogo_18022011.pdf, dost􀃚p: 13.04.2011.
 • Ministerstwo Zdrowia 2011b. Dynamika zobowi􀃈za􀃱 wymagalnych samodzielnych publicznych zak􀃯adów opieki zdrowotnej w􀁢latach 2003–2010, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/dyn_zob_wym_18022011.pdf, dost􀃚p: 13.04.2011.
 • Ministerstwo Zdrowia i􀁢Opieki Spo􀃯ecznej 1996. Narodowy Program Zdrowia 1996–2005.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2005. Raport NFZ za 2004 r., Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2006. Raport NFZ za 2005 r., Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2007. Raport NFZ za 2006 r., Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2008. Raport NFZ za 2007 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2009. Sprawozdanie z􀁢dzia􀃯alno􀄂ci narodowego funduszu zdrowia za 2008 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2010. Sprawozdanie z􀁢dzia􀃯alno􀄂ci narodowego funduszu zdrowia za 2009 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2011a. Plan finansowy na􀁢2010􀁢rok po wszystkich zmianach, http://www.nfz.gov.pl/new/index.phpkatnr=3&dzialnr=10&artnr=4357&b=1&szukana=Plan+finansowy+2010, dost􀃚p: 1.05.2011. Narodowy Fundusz Zdrowia 2011b. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok zatwierdzony w􀁢 dniu 13 sierpnia 2010 r. przez Ministra Zdrowia, w􀁢 porozumieniu z􀁢Ministrem Finansów, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=10&artnr=4170, dost􀃚p 1.05.2011. Narodowy Fundusz Zdrowia 2011c, http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do, dost􀃚p:14.04.2011.
 • OECD 2011. StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx, dost􀃚p: 13.04.2011.
 • PAP 2011. NFZ: Kolejki? Winni pacjenci, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/433668,nfz_ kolejki_winni_pacjenci.html, dost􀃚p: 14.04.2011.
 • Po􀄛dzioch, S. 2000. System zdrowotny, w: Czupryna, A., Po􀄛dzioch, S., Ry􀄂, A. i􀁢W.C.􀁢W􀃯odarczyk (red), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i􀁢􀂥rodowisko http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx, dost􀃚p: 30.07.2010.
 • Rada Ministrów 2007. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Za􀃯􀃈cznik doUchwa􀃯y Nr 90/2007 Rady Ministrów z􀁢 dnia 15 maja 2007 r. Rzeczpospolita 2011. Przeci􀃚tne wynagrodzenie w􀁢gospodarce narodowej wg GUS. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/temat/85185.html, dost􀃚p: 6.05.2011.
 • Scott, W.G. 2002. Health Policy in a􀁢 Democratic Mixed Market Economy, http://econ. massey.ac.nz/guyscott/Health%20Policy%20In%20A%20Mixed%20Marke %20Economy.pdf, dost􀃚p: 12.06.2002.
 • Stoner, J. 1994. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. The Europ Assistance Group, Cercle Santé Société 2011. EUROPEAN SURVEY on the major areas of health debate 2010 results and changes observed since 2006 – Overview, http://www.europ-assistance.com/uk/presse/doc_barometres_sante.html, dostęp: 13.04.2011.
 • Twardowska, A. 2011. Zdrowie w􀁢 kryzysie. Rosn􀃈 kolejki do lekarza. Gazeta Wyborcza. Bydgoszcz, http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,6536865,Zdrowie_w_kryzysie__Rosna_kolejki_do_lekarza.html, dost􀃚p: 14.04.2011.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o􀁢 pomocy publicznej i􀁢 restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. z􀁢 2005 r. Nr 78 poz. 684.
 • Wato􀃯a, J. 2011. Kolejki – ko􀃱ca nie wida􀃊, czyli 9 powodów, dla których bior􀃈 si􀃚 kolejki do leczenia. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/leczyc/1,102641,7550339,Kolejki___konca_nie_widac__czyli_9_powodow__dla_ktorych.html, dost􀃚p: 14.04.2011.
 • Włodarczyk, W.C. 1996. Polityka zdrowotna w􀁢 spo􀃯ecze􀃱stwie demokratycznym, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • Wojty􀃯a, A. 2003. Interpelacja w􀁢sprawie aktualnego stanu realizacji rz􀃈dowego dokumentu
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-2005, Debaty sejmowe XVII Kadencja, http://www.kadencja17.testos.waw.pl/int1-792.html, dost􀃚p: 14.04.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf651eb8-e7e1-4d03-a3bb-638eb3667182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.