PL EN


Journal
2012 | 4(120) | 72-83
Article title

Paradoksalny efekt triangulacji?

Title variants
EN
Paradoxical effect of triangulation?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia wykorzystanie metody triangulacji w naukach społecznych. Triangulacja to strategia zwiększania rzetelności i trafności wyników badań. To zabieg metodologiczny mający na celu uwiarygodnienie zbieranych danych dzięki uwzględnieniu więcej niż dwóch ich źródeł. Polega na włączeniu różnych modeli i narzędzi pomiarowych do badania tego samego zjawiska. Autorki omawiają rolę triangulacji (szczególnie tzw. triangulacji danych) w naukach społecznych. Wskazują, że podstawowe nieporozumienie dotyczące triangulacji polega na oczekiwaniu, że różne metody będą dostarczały takich samych danych i będą prowadzić do takich samych rezultatów. Istoty triangulacji należy upatrywać nie tylko w możliwości zwiększania zaufania do otrzymanych wyników, ale przede wszystkim w możliwości głębszego zrozumienia badanego zjawiska i możliwości generowania nowych sposobów jego wyjaśniania.
EN
This article discusses the use of triangulation in social research. Triangulation is typically a strategy for improving the reliability and validity of research findings. It is a powerful technique, used to verify the findings of a study using data from more than two data sources. Triangulation employs a combination of several research tools or inquiry approaches in the study of the same phenomenon. Positive evidence for the use of triangulation (specifically data triangulation) in social research is presented. A common misunderstanding about triangulation – that different data sources or inquiry approaches should yield the same result – is demonstrated. Triangulation research can serve two purposes: (1) to corroborate findings and more importantly, (2) to gain a holistic view of the phenomenon under study. Triangulation may offer an opportunity for deeper insight into the relationship between the approach to the inquiry and the phenomenon under study, and allow the creation of new ways of understanding.
Journal
Year
Issue
Pages
72-83
Physical description
Dates
issued
2012-12-31
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Poradnia "Praxis" w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Altrichter, H., Feldman, A., Posch, P., Somekh, B. (2006). Teachers Investigate Their Work. An Introduction to Action Research Across the Professions. London: Routledge.
 • Ammenwerth, E., Iller, C., Mansmann, U. (2003). Can evaluation studies benefit from triangulation? a case study. International Journal of Medical Informatics, 70, 237–248.
 • Bagrow, L. (1964). History of Cartography; revised and enlarged by R.A. Skelton. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bolwby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
 • Brzezińska, A. I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2010). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik (t. 2, s. 95–292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (II wyd. popr.).
 • Brzezińska, A., Hornowska, E. (2009). Adaptacja narzędzi do diagnozy jakości otoczenia fizycznego i społecznego dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia. Materiały niepublikowane. Poznań: Instytut Psychologii UAM.
 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E. (2011a). Otoczenie a rozwój dziecka. Forum Akademickie, 7–8, 74–75.
 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E. (2011b). Rozwój dziecka we wczesnym okresie życia: przestrzeń dziecka. Academia, 3(27), 38–39.
 • Brzezińska, A. I., Hornowska, E. (2011c). Childhood development during the early years: childhood space. Academia, 3(31), 38–39.
 • Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Caldwell, B.M., Bradley, R.H.(1984). The HOME inventory and family demographics. Developmental Psychology, 20, 315–320.
 • Campbell, D., Fiske, D. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait–multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56, 81–105.
 • Cattell, R. B. (1946). Description and Measurement of Personality. New York: World Book.
 • Cattell, R. B. (1957). Personality and Motivation Structure and Measurement. New York: World Book.
 • Cohen, L., Manion, L. (1986). Research Methods in Education. London: Routledge.
 • Crocker, L., Algina, J. (1986). Introduction to Classical And Modern Test Theory. Fort Worth : Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 • Denzin, N. K. (1970). The Research Act in Sociology. London: Butterworth.
 • Denzin, N. K. (1988). Triangulation. W: J. P. Keeves (red.), Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook ( s. 51–113) Oxford: Pergamon Press.
 • Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (1994). Introduction. Entering the field of qualitative research. W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research (s. 1–17). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Durayappah, A. (2010). The 3P Model: a general theory of subjective well–being. Journal of Happiness Studies, 12(4), 681–716.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Franfort–Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S–ka Wydawnictwo.
 • Frankl, V.E. (1998). Homo Patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Warszawa: PAX .
 • Guilford, J. P. (2005). Rzetelność i trafność pomiarów. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych (s. 62–106). Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hornowska, E. (2009). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kahneman, D. (2000). Experienced utility and objective happiness: a moment–based approach. W: D. Kahneman, A. Tversky (red.), Choices, Values and Frames (s. 673–692). New York: Cambridge University Press and the Russell Sage Foundation.
 • Knafl, K., Gallo, A. (1995). Triangulation in nursing research. W: Talbot, L. (red.), Principles and Practice of Nursing Research (s. 492–509). St. Louis: Mosby.
 • Lance C. E., Gatewood R. D., Newbolt W. H., Foster M. S., French N. R., Smith D. E. (2000). Assessment center exercise factors represent cross-situational specificity, not method bias. Human Performance, 13, 323–353.
 • MacCorquodale, K., Meehl, P. E. (1948). On a distinction between hypothetical constructs and intervening variables. Psychological Review, 55, 95–107.
 • Maruszewski, T. (2002). Inflacja wyobraźni jako źródło zniekształceń pamięci autobiograficznej. Studia Psychologiczne, 1, 5–29.
 • O'Donoghue, T., Punch K. (2003). Qualitative Educational Research in Action: Doing and Reflecting. London: Routledge.
 • Olsen, W. (2004). Triangulation in social research: qualitative and quantitative methods can really be mixed. W: M. Holborn (red.), Developments in Sociology: An Annual Review (s. 103–121). Ormskirk: Causeway Press.
 • Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Paluchowski, W. J. (2010). Komputerowa analiza narracyjności. Wybrane problemy metodologiczne. W: M. Straś–Romanowska, M., Bartosz, B., Żurko, M. (red.), Badania narracyjne w psychologii (s. 53–81). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Paluchowski, W. J. (w druku). Metodologiczne problemy ilościowych i jakościowych badań nad psychoterapią – wykorzystanie metod mieszanych. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia pogranicza. Podręcznik. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Rawecka, J. (2011). Adaptacja kwestionariusza HOME Inventory do diagnozy jakości fizycznego i społecznego otoczenia rozwoju: badanie pilotażowe dzieci w wieku 0–36 m. ż. Nieopublikowana praca magisterska. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Streubert, H. J., Carpenter, D. R. (1999). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott.
 • Thelen, E. (2005). Dynamic systems theory and the complexity of change. Psychoanalytic Dialogues, 15 (2), 255–283.
 • Thelen, E., Smith, L. B. (1994). a Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. Cambridge: MIT Press.
 • Thurmond, V. A. (2001). The point of triangulation. Journal of Nursing Scholarship, 33, 253–258.
 • Tice, D. M., Faber, J. (2005). Rola procesów poznawczych i motywacyjnych w autoprezentacji. W: J. P. Forgas, K. D. Williams, L. Wheeler (red.), Umysł społeczny (s. 152–168). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/4-5-hornowska-i-in-paradoksalny-efekt-triangulacji.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf654569-46eb-438c-b5df-cfaa3a787fbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.