PL EN


2018 | 61 | 88-97
Article title

Sport i turystyka w działalności Związku Harcerstwa Polskiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939

Content
Title variants
EN
Sport and tourism in the activity of the Polish Scouting and Guiding Association in the Volhynian province in years 1921–1939
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było przedstawienie sportu i turystyki w działalności Związku Harcerstwa Polskiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Związek Harcerstwa Polskiego był jedną z najprężniej działających polskich organizacji na Wołyniu. Materiał i metody. Wykorzystano źródła archiwalne oraz literaturę odnoszącą się głównie do dziejów wychowania fizycznego i sportu na Wołyniu i w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także literaturę dotyczącą dziejów harcerstwa. Zastosowano metodę analizy źródeł historycznych, metodę syntezy, dedukcji i indukcji. Wyniki. W pracy ukazano działalność Związku Harcerstwa Polskiego w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Przedstawiono struktury organizacyjne harcerstwa polskiego na Wołyniu wraz z infrastrukturą. Wśród różnych rodzajów działalności harcerze uprawiali też sport i turystykę. Podejmowali również próby zdobywania odznak sportowych. Wnioski. Związek Harcerstwa Polskiego wniósł znaczny wkład w rozwój sportu i turystyki na Wołyniu. Spośród dyscyplin sportu największą popularnością cieszyły się gry sportowe, sporty wodne oraz strzelectwo. Dość istotny był udział harcerstwa województwa wołyńskiego w zdobywaniu Państwowej Odznaki Sportowej, Odznaki Strzeleckiej i Odznaki Łuczniczej.
EN
Background. The aim of the study was to present sport and tourism in the activity of the Polish Scouting and Guiding Association in the Volhynian province in years 1921–1939. The Polish Scouting and Guiding Association was one of the most vigorous Polish organizations in Volyn. Material and methods. The materials included archival sources and literature relating mainly to the history of physical education and sport in Volyn and in Poland in the interwar period, as well as literature on the history of scouting. The methods used were: analysis of historical sources, synthesis, deduction, and induction. Results. The paper discusses the activity of the Polish Scouting and Guiding Association in the Volhynian province in the interwar period. The organizational structures of the Polish scouting in Volyn, as well as the related infrastructure are presented. Among different types of activity, scouts also practised sport and tourism. They also participated in tests to gain sports badges. Conclusions. The Polish Scouting and Guiding Association contributed significantly to the development of sport and tourism in Volyn. Among sports disciplines, those enjoying greatest popularity were sports games, water sports, and shooting. The participation of scouts of the Volhynian province in obtaining the National Sports Badge, Shooting Badge, and Archery Badge was also quite considerable.
Year
Volume
61
Pages
88-97
Physical description
Dates
online
2018-06-11
References
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/880.
 • Dierżawnyj Archiw Wołyńskoj Obłasti, zespół 111.
 • Goszczyński, W. (1997). Wołyńska Chorągiew Harcerzy. Szkic historyczny. W: A. Pśnik (red.), Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918–1939. Tom 1, Część 1 (s. 136–159). Londyn: Caldra House.
 • Izdebska, Z., Majewska-Nekraszowa, N. (1997). Wydział Wschodni Naczelnictwa ZHP i jego działalność. Część 2. W: A. Pśnik (red.), Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918–1939. Tom 1, Część 1 (s. 35–45). Londyn: Caldra House.
 • Małolepszy, E. (2004). Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej. Częstochowa: AJD.
 • Małolepszy, E. (2011). Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938–1939). Studia Humanistyczne, 11, 91–101.
 • Małolepszy, E. (2016a). Wychowanie fizyczne i sport w działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1922–1939. Wychowanie Fizyczne, Sport i Kultura Zdrowia we Współczesnym Społeczeństwie, 4(36), 19–28.
 • Małolepszy, E. (2016b). Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki. W: R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 12(1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. (s. 331–346). Gorzów Wlkp.: ZWKF.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. (2012). Wychowanie fizyczne i sport na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Raz, Dwa, Trzy” (1931–1939). W: P. Król (red.), Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej (s. 497–512). Rzeszów: UR.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D. (2017a). Piłka nożna w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 59, 73–81.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D. (2017b). Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 16(4), 11–26; doi: 10.16926/kf.2017.16.35.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D. (2017c). Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 16(2), 45–61; doi: 10.16926/kf.2017.16.14.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D., Tsos, A. (2017a). Sport in Volyn in the years 1921–1939. Outline history. Wychowanie Fizyczne, Sport i Kultura Zdrowia we Współczesnym Społeczeństwie, 3(39), 73–81; doi: 10.29038/2220-7481-2017-03-73-81.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D., Tsos, A. (2017b). Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 16(3), 69–84; doi: 10.16926/kf.2017.16.27.
 • Marcinkowski, T., Ziemska, M. (2015). Skarby pamięci: na Wołyniu: album ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego. Zielona Góra: Regionalne Centrum Animacji Kultury.
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe.
 • Styczyński, H. (1997). Przebieg pracy Komendy Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1935–1939. W: A. Pśnik (red.), Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918–1939. Tom 1, Część 1 (s. 205–233). Londyn: Caldra House.
 • Wacewa, O. (b.d.). Zarys historii zachodnio-ukraińskiego ruchu sportowego. Lwów.
 • Wilczkowski, E., Wołczyński, A., Kozibrocki, S. (2016). Stan wychowania fizycznego na Wołyniu w latach 1920–1930. Wychowanie Fizyczne, Sport i Kultura Zdrowia we Współczesnym Społeczeństwie, 4(36), 11–18.
 • Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita). Wikipedia. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wo%C5%82y%C5%84skie_(II_Rzeczpospolita [dostęp: 30.01.2018].
 • Zaborniak, S. (2007). Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939). Rzeszów: UR.
 • Zaleski, P. (1997). Zarys dziejów Wołynia oraz stosunki demograficzno-społeczne w okresie od 1918–1939 r. W: A. Pśnik (red.), Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918–1939. Tom 1, Część 1 (s. 10–25). Londyn: Caldra House.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf65801a-df93-446b-95b0-33e4da22c660
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.