Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 62-75

Article title

Stosowanie monitoringu w bibliotece a ochrona danych osobowych pracowników biblioteki

Content

Title variants

EN
Library monitoring and the protection of personal data of library staff

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozpoczęcie stosowania ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wywarło wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury takich jak biblioteki. Biblioteki stosują monitoring wizyjny, co wiąże się w szczególności z przetwarzaniem danych osobowych pracowników biblioteki, jak również innych osób trzecich. Konieczność zapewnienia stosowania RODO w polskim porządku prawnym doprowadziła do uregulowania stanu prawnego w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy poprzez zmianę przepisów prawa pracy. Nowe przepisy nakładają na biblioteki jako pracodawców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem monitoringu w miejscu pracy, które wiążą się z koniecznością poinformowania pracowników o stosowaniu monitoringu, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian do regulaminu pracy.
EN
The introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) has had an impact on the functionality of cultural institutions such as libraries. The libraries use video monitoring, which involves processing of personal data of people using library resources, library employees and other third parties. Due to the implementation of GDPR new provisions have been added to the Polish employment law which, among others, regulate the monitoring in the workplace. The new regulations outlines the circumstances under which monitoring is permissible. The libraries as employers have to adhere to this legislation by informing employees about the use of monitoring in the workplace.

Contributors

 • Prawnik w Praktyce TMT i Ochrona Własności Intelektualnej Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo w Zięba & Partners

References

 • Litwiński, P. (red), Barta, P., Kawecki, M. (2018). Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych : komentarz. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Drobek P. (2018). W: E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych : komentarz (s. 317-344). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • (Opinia, 2014). Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych, Opinia 6/2014 sprawie pojęcia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE, przyjęta w dniu 09.04.2014 r., 844/14/EN WP 217. Pobrane 5 listopada 2018, z: https://giodo.gov.pl/pl/1520203/7813.
 • (Opinia, 2017). Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych, Opinia 2/2017 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy, przyjęta w dniu 08.06.2017 r., 17/PL WP 249. Pobrane 5 listopada 2018, z: https://giodo.gov.pl/pl/1520296/10060.
 • (Projekt, 2018a). Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 23 maja 2018 r., Pobrane 5 listopada 2018, z:
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951/
 • (Rozporządzenie, 2016). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119).
 • (Rozporządzenie, 2017). Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. (Dz.U. 2017, poz. 1948).
 • (Ustawa, 2018). Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 • (Ustawa, 2009). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2010, poz. 2077).
 • (Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 2018, poz. 574.).
 • (Ustawa, 1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917).
 • (Uzasadnienie, 2018). Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 23 maja 2018 r. Pobrane 5 listopada 2018, z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951/
 • (Uzasadnienie, 2018a). Uzasadnienie projektu ustawy o ochronie danych osobowych, Druk sejmowy nr 2410, z dnia 5 kwietnia 2018 roku. Pobrane 5 listopada 2018, z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8CCAC91A3C6BBF62C125826C0033588C/%24File/2410.pdf
 • (Uzasadnienie, 2018b). Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 22 października 2018 r. Pobrane 5 listopada 2018, z: https://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/149781_projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-rozporzadzenia-2016-679.html.
 • (Wytyczne, 2017). Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony Danych, Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679, 17/PL WP 260, przyjęte w dniu 28 listopada 2017 roku, Pobrane 5 listopada 2018, z: https://www.giodo.gov.pl/pl/1520346/10402

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf668f4d-248a-4b0d-9613-5d2c587261b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.