PL EN


2016 | 1(86) | 3-12
Article title

Regulatory aspects of supervision of insurance undertakings in insurance groups

Title variants
PL
Aspekty regulacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
All the key issues related to the functioning of group supervision and the functioning of colleges of supervisors have been laid down in the [Polish] Insurance and Reinsurance Activity Act implementing the Solvency II Directive whereas the details have been regulated in the guidelines and binding technical standards. The legislation has introduced an innovative supervision model where a key role is assigned to a group supervisor whilst maintaining an important role of the solo supervisor. The analysis of the adopted solutions presented in this article shows that the special role assigned to the group supervisor may lead to a situation where a competent national supervisory authority of subsidiary undertakings has limited powers as regards the decision-making process at a group level. As a result, it will be difficult to ensure partnership relations in the supervision process between the home countries of insurance companies and their host countries.
PL
W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wdrażającej dyrektywę Wypłacalność II, uregulowano m.in. wszystkie podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru nad grupą oraz funkcjonowaniem kolegium organów nadzoru. Kwestie szczegółowe dotyczące tych zagadnień regulowane są w wytycznych oraz wiążących standardach technicznych. Przepisy wprowadzają innowacyjny model nadzoru, w którym kluczową rolę przypisano organowi sprawującemu nadzór nad grupą przy zachowaniu ważnej roli organu nadzoru indywidualnego. Przeprowadzona w artykule analiza przyjętych rozwiązań wskazuje na to, że szczególna rola, jaką przypisano organowi sprawującemu nadzór nad grupą, w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, że właściwy organ państwowy, będący organem nadzoru jednostek zależnych, będzie miał ograniczone możliwości w procesie podejmowania decyzji na poziomie grupy. W związku z tym trudno będzie zapewnić partnerskie relacje w procesie nadzoru między państwami macierzystymi spółek ubezpieczeniowych i państwami goszczącymi te spółki.
Year
Volume
Pages
3-12
Physical description
Contributors
  • prof. zw. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf6af234-cdd7-471c-875e-3305f15b0b3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.