PL EN


2009 | 1(12) | 9-21
Article title

Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Crisis management in organizations in the context of Polish legislation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zarządzania kryzysowego w szeroko pojętych organizacjach (podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach, instytucjach, firmach), rozpatrywanego przede wszystkich z punktu widzenia zdarzeń zachodzących na zewnątrz organizacji, które wpływają na sposób funkcjonowania i osiągania celów organizacji w sytuacji kryzysu. W pracy zaprezentowano pojęcia kryzysu, zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń w ujęciu zintegrowanego systemu krajowego powołanego ustawą o zarządzaniu kryzysowym w 2007 roku. Właściwa interpretacja powyższych pojęć ma istotne znaczenie dla procesu zarządzania sytuacją kryzysową i bezpieczeństwem w przypadku organizacji, poszczególnych jednostek, kraju i całego społeczeństwa. W syntetycznym ujęciu przedstawiono także ustawodawstwo z analizowanego zagadnienia oraz instytucje zarządzania kryzysowego wraz z przykładami ich działania.
EN
The article refers to crisis management in different organizations such as: businesses, enterprises, institutions and firms, studied basically from the point of view of course of events that happen outside an organization, which influence the way of their functioning and reaching targets in a situation of a crisis. The work presents an idea of crisis, crisis management and threats in the perspectives of an integrated state system, appointed by the law on crisis management in 2007. A correct interpretation of the above issues is vital for managing the critical situation and safety in case of an organization, individual units, the country and the whole society. In a synthetic approach to the issue, the legislation concerning the analysed case has been presented as well as crisis management institutions, supported by examples showing their activities.
Year
Issue
Pages
9-21
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, marzena.bac@mwse.edu.pl
References
 • Decyzje Rady Ministrów [online]. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zasoby archiwalne. [dostęp:2008-04-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.kprm.gov.pl>.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim. 2006 [online]. COM (2006) 0015-C6-0020/2006 – 2006/0005 (COD). P6_TC1-COD (2006) 0005. Pkt 22 [dostęp: 2008-04-20]. Dostępna w Internecie: <http://www.europarl.europa.eu>.
 • Dziewit Z. 2005. Radary meteorologiczne. Radarowe Centrum Operacyjne [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.imgw.pl>.
 • Encyklopedia PWN [online]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp: 2008-04-12]. Dostępny w Internecie: <http://www.encyklopedia.pwn.pl>.
 • Ferkaluk K. Reagowanie kryzysowe [pdf, dostęp: 2008-03-25] Dostępny w Internecie: <http://wzk.poznan.uw.gov.pl/files/dok/Cykl_reagowania.pdf>.
 • Kaczmarek-Śliwińska M. 2007 [online]. Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa. [Dostęp: 2009-04-01.]. Dostępny w Internecie: <http://www.ipo.pl/twoja_firma/zarzadzanie/zarzadzanie_ sytuacja_kryzysowa_przedsiebiorstwa_592109.html>.
 • Maciejewski M. 2002. Międzynarodowy System Redukcji Skutków Zagrożeń (ISDR – International Strategy for Disaster Reduction). "Obserwator IMGW", nr 5, s. 18.
 • Mapa zagrożenia pożarowego lasów [online. Dostęp: 2009-04-02]. Dostępna w Internecie: <http://www.ibles.waw.pl/bazy/pozary/index.php>.
 • Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa wielkopolskiego wg stanu na grudzień 2007. 2008. Poznań: Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
 • Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu [online]. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie. [dostęp: 2009-04-09]. Dostępny w Internecie: <http:// www.ibles.waw.pl/bazy/pozary/metoda_ibl.html>.
 • Radziewicz P. 2007. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 27.03.2007. Warszawa: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dz.U. z 2004 r. nr 283, poz. 2818.
 • Sadurski W. Zarządzanie kryzysowe. [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.wojciechsadurski.salon24.pl>.
 • System monitoringu i osłony kraju. Ochrona Środowiska XVI. 2003. Dodatek do "Rzeczypospolitej", nr 60 (6440) z 12.03.2003.
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym. Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 985 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2002 roku o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Dz.U. z 2002 r. nr 233, poz. 1955.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 909 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 • Wersus. Nauka. Zarządzanie kryzysowe [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.zarzadzaniekryzysowe.com>.
 • Zagrożenia [online. Dostęp: 2008-04-08]. Dostępny w Internecie: <http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/biez_zagroz.html>.
 • Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych samorządów w dziedzinie remontów i odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych z dnia 23 maja 2006. 2007. Warszawa: MSWiA. Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf6e7227-1029-4496-9dbf-3773bb107af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.