Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 38-41

Article title

Opieka pielęgniarska nad pacjentem niedożywionym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – studium przypadku

Content

Title variants

EN
Nursing care for a malnourished patient with chronic obstructive pulmonary disease – a case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Zły stan odżywienia lub utrata masy ciała jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na jakość życia i rokowania osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i stanowi niezależny czynnik ryzyka zgonów z przyczyn oddechowych. Cel pracy. Ocena stanu odżywienia i problemów pielęgnacyjnych pacjenta z POChP. Materiał i metody. Badaniem objęto pacjenta w wieku 60 lat, który został przyjęty na Oddział Wewnętrzny SPZOZ w Bielsku Podlaskim z powodu zaostrzenia objawów POChP. Dane zebrano za pomocą obserwacji i wywiadu pielęgniarskiego. Analizie poddano dokumentację medyczną chorego: historię choroby, indywidualną kartę zleceń lekarskich, kartę gorączkową oraz wyniki laboratoryjne i badań dodatkowych. Ocenę stanu odżywienia dokonano za pomocą standaryzowanych skal pomiarowych SGA i NRS. Wyniki. Przy przyjęciu na oddział obserwowano duszność spoczynkową spowodowaną zaostrzeniem POChP. U pacjenta stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienie powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem, kaszel z odksztuszaniem wydzieliny nagromadzonej w drzewie oskrzelowym z powodu stanu zapalnego oskrzeli, okresowo utrzymujące się obrzęk stóp oraz niedożywienie o średnim nasileniu. Wnioski. 1. Istotnym elementem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z POChP jest wczesna diagnostyka zaburzeń odżywiania za pomocą standaryzowanych skal/narzędzi pomiarowych oraz profilaktyka niedożywienia. 2. Pacjenta z POChP należy motywować do aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia i przeciwdziałania negatywnym skutkom choroby.
EN
Background. Poor nourishment and low body weight adversely affect quality of life and prognosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and constitute an independent risk factor for respiratory-related death. Objectives. Assess the nutritional status of a COPD patient and the related nursing care issues. Material and methods. the studied case is a 60-year old male admitted to the Internal Medicine Unit of the independent public hospital in Bielsk Podlaski, Poland, due to a COPD exacerbation. Data was collected by means of observation and nursing health history. The analysis of the patient's medical records included his medical history, individual medical order sheet, temperature chart, laboratory results and other test results. The patient's nutritional status was evaluated using standardized measurement scales: SGA and NRS. Results. At admission, the patient experienced dyspnea at rest, related to the COPD exacerbation. The patient was at increased risk of complications from long-term immobility. Other findings included productive coughing due to bronchial inflammation, intermittently persistent swelling of the feet, and a moderate degree of malnutrition. Conclusions. 1. Early diagnosis of eating disorders using standardized scales or instruments and malnutrition prevention are important aspects of nursing care for COPD patients. 2. COPD patients should be encouraged to actively participate in their treatment and prevention of negative outcomes.

Year

Issue

1

Pages

38-41

Physical description

Dates

printed
2015-11-28

Contributors

 • Zakład Medycyny Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
author
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

References

 • 1. Ambrosino N, Simonds A. Kliniczne postępowanie w bardzo ciężkiej postaci POChP. Med Paliat Prakt 2009; 3(3): 119–133.
 • 2. Babiarczyk B. Monitorowanie stanu odżywienia osób starszych hospitalizowanych na oddziałach oraz w zakładach opieki krótko- i długoterminowej. Gerontol Pol 2008; 1: 18–24.
 • 3. Karwat K, Wrotek K. Przedoperacyjna ocena układu oddechowego oraz podstawowe zasady zwalczania niewydolności oddechowej. Pol Arch Med Wew 2004; 111(5): 609–615.
 • 4. Pretkiewicz M. Niedożywienie i jego następstwa. Post Żyw Klin 2008; 2: 1–4.
 • 5. Chwist-Nowak A, Rozentryt P, Chwist J, i wsp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc a kacheksja. Wiad Lek 2006; 59: 84–88.
 • 6. Jarząb J, Chwist-Nowak A, Rozentryt P, i wsp. Patomechanizm kacheksji w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Wiad Lek 2005; 58: 647–665.
 • 7. Kozak-Szkopek E. Ocena kliniczna chorego w podeszłym wieku z przewlekłą obturacyjną choroba płuc. Gerontol Pol 2007; 15(3): 61–68.
 • 8. Rowińska-Zakrzewska E, Kuś J, red. Choroby układu oddechowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004: 157–180.
 • 9. Tojek K, Frasz J, Szewczyk MT, i wsp. Ocena stanu odżywienia pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej na podstawie formularza NRS 2002. Piel Chir Angiol 2009; 4: 144–150.
 • 10. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, et al. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr 2003; 22: 321–326.
 • 11. Szczygieł B. Leczenie żywieniowe. Med Prakt 2007; 1(71): 27–29.
 • 12. Bistran BL, Mc Cowen KC. Nutritional and metabolic support in the adult intensive care unit. Key controversies. Crit Care Med 2006; 34: 15–25.
 • 13. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Standardy żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005: 12–28.
 • 14. Romieu I, Trenga C. Diet and obstructive lung diseases. Epidemiol Rev 2009; 23: 268–287.
 • 15. Hirayama F, Lee A, Binns C, i wsp. Do vegetables and fruits reduce the risk of chronic obstructive pulmonary disease? A case-control study in Japan. Prev Med 2009; 49: 184–189.
 • 16. Celik F, Topcu F. Nutritional risk factors for the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in male smokers. Clin Nutr 2006; 25: 955–961.
 • 17. Watson L, Margetts B, Howarth M, et al. The association between diet and chronic obstructive pulmonary disease in subjects selected from general practice. Eur Respir J 2002; 20: 313–318.
 • 18. Hirayama F, Lee A, Binns C. Dietary factors for chronic obstructive pulmonary disease: epidemiological evidence. Expert Rev Respir Med 2008; 2: 645–653.
 • 19. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition Research Agenda. J Parenter Enteral Nutr 2014; 38(1): 13–18.
 • 20. Bazaliński D, Barańska B. Opieka nad pacjentem z gastrostomią odżywczą. Med Rodz 2006; 2: 22–31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf6f23e4-57cc-4ba1-be9d-dad2eceffe9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.