PL EN


2015 | 7(43) | 1 | 121-136
Article title

Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka? Niespełnione teorie i wyzwania natury

Title variants
EN
Is the Family Essential in the Process of Integral Human Development?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy ponadczasowej dyskusji o rodzinie jako instytucji naturalnej. Przypomina różne eksperymentalne formy życia seksualnego człowieka, realizacje postaw osobistych i społecznych poza małżeństwem i tradycyjną, naturalną rodziną. Głębsza analiza tych eksperymentów ukazuje z jednej strony ich przemijalność i błędne funkcjonowanie, z drugiej absurdalność twierdzenia, że rodzina jest jedynie tworem kulturowym, zmiennym w czasie i zależnym od trendów społecznych. Naturalne małżeństwo i oparta na nim rodzina odzwierciedlają rozsądny charakter natury ludzkiej i służą funkcjonowaniu społeczności. Autor sięga po szereg argumentów przemawiających za koniecznością rodziny naturalnej, stanowiącej psychologiczną, osobową i społeczną podstawę rozwoju człowieka. Odrzucenie roli rodziny w tych sferach życia ludzkiego zagrozi w przyszłości dehumanizacją człowieka.
EN
The article concerns the discussion that questions the timelessness of regarding the family as a natural institution and supports that stance by reminding us of experimental forms of man’s sexual, personal and social realization outside marriage and natural traditional family. A deeper analysis of those experiments, however, shows how ill functioning and transitory they are and how absurd it is to see marriage and family as merely culture creation that change with time and depend on fashion. The natural marriage and the family based on marriage reflect the reasonable character of human nature and serve the functionality of human communities. The author attributes some arguments concerning the necessity of natural family as the basis of psychological, personal and social development of human being. If we refuse the role of the family in that sphere we will remain without chance to humanize the future of human beings.
Year
Volume
Issue
1
Pages
121-136
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
 • ADAMSKI F.: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: UJ 2002.
 • BERNADET J.: Responsibilities in Studying Postmodern Familie, „Journal of Family Issues” 14(1993), nr 1.
 • DURHAM M.: Sex and Politics. The Family and Morality in the Thather Years, Basingstoke: Macmilan Education 1991.
 • ELIADE M.: Sacrum, mit, historia, Warszawa: PiW 1970.
 • GIZA-POLESZCZUK A.: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: UW 2005.
 • KELLER S.: Family in Transition: Rethinking Marriage, Sexuality, child Rearing and Family Organisation, Boston [bw] 1971.
 • KOLBANOVSKI W.N.: The Family In Social Context, London [bw] 1973.
 • LESLIE G.P.: The Family in Social Context, London: Oxford University Press 1973.
 • LEVIN I.: Family as Mapped Realities, „Journal of Family Issues” 14(1993), nr 1.
 • MURDOCK G.P.: Social Structure, New York: Macmillan 1949.
 • NAQUET E.: Vers union libre, Paris: Juven 1905.
 • SPIRO M.E.: Children of the Kibbutz, New York: Schocken Books 1958.
 • STASIAK H.: Rodzina miejska jako układ zachowań społecznych, w: S. NOWAKOWSKI (red.), Socjologiczne problemy miasta polskiego, Warszawa: PWN 1964.
 • ZIEMSKA M.: Rodzina a osobowość, Warszawa: Wiedza Powszechna 1975.
 • SWIETŁOW W.: Brak i semja pro kapitalizmie i socjalizmie, Moskwa [bw] 1939.
 • SZLENDAK T.: Interpretacje kryzysu rodziny w socjologii. Między familijnym fundamentalizmem a rewolucją stylów życia, „Studia Socjologiczne” 4(2008).
 • SZLENDAK T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: PWN 2010.
 • TURKHEIMER E.: Three Laws of Behavior Genetics and What they Mean, „Current Directions of Psychological Science” 9(2000), nr 5.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf72ff34-fe9c-4ac9-aaba-54bbcc50c40d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.