PL EN


2017 | 1(99) | 53-60
Article title

Zastosowanie metody „analizy przesunięć udziałów” do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży budowlanej

Authors
Content
Title variants
EN
The Application of Shift-share Analysis for the Assessment of the Financial Standing of Construction Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań jest próba określenia regionalnych potencjałów rozwoju przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem struktury ich finansów. Jako narzędzie inżynierii obliczeniowej, wykorzystane do określenia potencjałów rozwoju, zastosowano analizę przesunięć udziałów (shift share-analysis - SSA). Użycie SSA miało na celu zbadanie zmian jakie zachodzą w przestrzenni geograficznej, w określonym przedziale czasu. Wykorzystanie analizy przesunięć udziałów, umożliwiło zbadanie i ocenę poziomu rozwoju regionu na tle rozwoju referencyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania pozwolą na wskazanie zmian w strukturze finansów przedsiębiorstw branży budowlanej z uwzględnieniem elementów składowych wyniku finansowego, tj. przychodów, kosztów oraz zapasów.
EN
The aim of the conducted research is an attempt to define regional potentials of construction enterprises’ development, taking into consideration their financial structure. As a computational engineering tool, applied in order to define development potentials, shift-share analysis was used. The application of shift-share analysis aimed at the examination of changes which occur in the geographical sphere in a particular period of time. The application of shift-share analysis enabled research and assessment of regional development level against reference development with particular consideration the financial aspects of enterprises. The conducted research will enable to indicate changes in the financial structure of construction enterprises, taking into account components of the financial result i.e. revenues, costs and stocks
Year
Issue
Pages
53-60
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
author
 • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, l.mach@po.opole.pl
References
 • Dębski, W. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Drucker, P. F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWN.
 • Drucker, P. F. (2008). Praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Drucker, P. F. (2014). Menedżer skuteczny. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Dunn, E. S. (1960). A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, 97-112.
 • Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Warszawa: PWN.
 • Griffin, R. W. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Jajuga, K. (2007). Elementy nauki ofinansach. Warszawa: PWE.
 • Karwowski, J., Maciejasz-Świątkiwicz, M. (2016). Ekonomia - finanse - bankowość. Księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej – Kisiel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kisielnicki, J. (2004). Zarządzanie organizacją. Warszawa: WSHiP.
 • Korenik, D., Korenik, S. (2016). Podstawy finansów. Warszawa: PWN.
 • Kotarbiński, T. (1955). Traktat odobrej robocie. Łódź: Ossolineum.
 • Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2017). Zarządzanie − Teoria iPraktyka. Warszawa: PWN.
 • Kundsen, D. C. (2000). Shift Share Analysis: further Examination of Models for the Description of Economic Change. Socio-Economic Planning Series, 34, 3, 177-198.
 • Mach, Ł. (2014). Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy. Barometr Regionalny. Analizy iprognozy, 2(36), 55-64.
 • Mach, Ł. (2016). Strukturalno-przestrzenne analizy potencjału rozwojowego w przemyśle budowlanym. Studia i Prace WNEiZ US, (45 T. 2. Metody ilościowe w ekonomii), 305-316.
 • Malik, K. (2011). Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. T. 135. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Podstawka, M. (2010). Finanse. Warszawa: PWN.
 • Pomykalska, B., Pomykalski P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
 • Romanowska, M. (2001). Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Rutkowski, A. (2015). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 • Stoner, J. A., Freeman, R. E., Gilbert, D. R. (1998). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf7a225e-4a1e-4f6a-9499-66b078ddbdb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.