PL EN


Journal
2012 | 3 | 277–287
Article title

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych z południowej Polski

Content
Title variants
EN
Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Hipokinezja – będąc jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych, stanowi duży problem współczesnych społeczeństw rozwiniętych. Rozwiązanie tego problemu możliwe będzie po zdiagnozowaniu głównych przyczyn pasywności ruchowej. Założono, że przyczyną bierności jest kinezjofobia, rozumiana jako dyspozycja osobowościowa. cel: Celem badań było określenie poziomu i ewentualnych różnic dymorfiznych barier aktywności fiycznej. Materiał i metody: Zbadano 996 osób (708 kobiet i 288 mężczyzn) technikami psychometrycznymi. Była to polska wersja kwestionariusza Kinesiophobia Causes Scale (KCS) uzupełniona o autorską metryczkę. Analiza statystyczna obejmowała wykonanie statystyk opisowych i porównanie badanych – ze względu na płeć (test U Manna-Whitneya), wiek i miejsce zamieszkania (ANOVA). Zbadano również zależności między wskaźnikiem BMI a domenami i ogólnym wskaźnikiem kinezjofobii. Wyniki: Płeć jest czynnikiem różnicującym poziom kinezjofobii. Dotyczy to zarówno ogólnego wskaźnika kinezjofobii, jak i obydwu domen: biologicznej i psychologicznej. Wniosek: Tworząc programy profiaktyczne, jak i terapeutyczne zależy uwzględniać zarówno czynniki kinezjofobii, jak i ich zróżnicowanie ze względu na płeć.
EN
introduction: Hypokinesis, being one of the major causes of diseases, constitutes a big problem for modern developed societies. The solution to it will become achievable after diagnosing the major causes of passivity. It has been assumed that physical passivity is caused by kinesiophobia, understood as character disposition. objective: The aim of the study is to establish the level and potential dimorphic diffrences of barriers to physical activity. subject group and methodology: 996 people (708 female, 288 male) were examined using psychometric techniques. A Polish version of Kinesiophobia Causes Scale (KCS) questionnaire was used supported by author’s demographics. Statistical analysis encompassed carrying out descriptive statistics and comparison of subjects on the basis of gender (U Mann Whitney test), age and place of residence (ANOVA). Also the relationship between BMI and domains and the general indicator of kinesiophobia was examined. results: Gender is the factor differentiating the level of kinesiophobia both in regard to its general level as well as biological and psychological spheres. conclusion: When creating both preventive and therapeutic programmes among various factors of kinesiophobia as well as gender diffrentiation should be taken into consideration.
Journal
Year
Issue
3
Pages
277–287
Physical description
Contributors
  • Wydział Opieki Zdrowotnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  • Wydział Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
  • Wydział Opieki Zdrowotnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf7fcc3c-3727-44d5-8e4f-b236787f381c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.