PL EN


2017 | 6 (19) nr 1 | 91-114
Article title

Klauzura mniszek po konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere

Authors
Title variants
EN
Cloister of Nuns after the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere
FR
La clôture religieuse après la Constitution apostolique Dei Vultum quaerere
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie klauzury w klasztorach mniszek całkowicie oddanych kontemplacji (zastosowaną na konkretnym przykładzie mniszek dominikanek) oraz przedstawienie zmiany jej rozumienia po ostatnim dokumencie papieskim z 2016 r. Dotychczas była to klauzura papieska, rozumiana jako przywilej i specyficzna forma oderwania się od świata. Papież Franciszek w konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere określa formy klauzury, które mają być wzbogaceniem, a nie przeszkodą w życiu religijnym konkretnej wspólnoty i które są oparte o realne warunki klasztoru. Dlatego wzywa do rewizji sposobu patrzenia na realizację konkretnej formy klauzury mniszek w poszczególnych klasztorach w odniesieniu do ich własnej tradycji. Oferuje on teraz mniszkom możliwość zdecydowania się co do formy klauzury (niekoniecznie już papieskiej), zdefiniowania jej w ius proprium danego instytutu i zachowywanie tej formy po zatwierdzeniu przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
EN
The article aims with the definition of cloister nuns in monasteries focused solely on the contemplation (applied to a specific example of Dominican nuns) and changes in perception over the last papal document from the year 2016. It has always been papal cloister so far, conceived as a privilege and a specific way into seclusion from the world. Pope Francis in the Apostolic Constitution Vultum Dei quaerere provides some types of the cloisters, to be enriching and not an obstacle to the religious life of a specific community and are based on real conditions of the monastery. Therefore Pope Francis calls for a review of the looking at the implementation of specific forms of seclusion nuns in various convents in the context of their own tradition. He offers the Nuns the possibility to opt for some form of cloister (no longer necessarily the only papal cloister), modified it in the Ius proprium in the institute, and after confirmation of this form of the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, thus maintaining it.
Contributors
author
 • adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc, Republika Czeska
References
 • Andrés Gutiérrez, Domingo J. 2014. Le forme di Vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico. Ed. 7. Roma: Ediurcla.
 • Bar, Joachim Roman. 1971. „Posoborowa odnowa klauzury mniszek.” Prawo Kanoniczne 14, nr 1-2:87-104.
 • Bergoglio, Juan, Mario. 2013. „Wypowiedź z dnia 13 października 1994 r. na Synodzie Biskupów o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie.” Vida Religiosa 115, nr 7.
 • Bogdan, Franciszek. 1954. Geneza i rozwój klauzury zakonnej. Poznań: Pallottinum.
 • Černušák, Tomáš, Augustin Prokop, and Damián Němec. 2001. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP.
 • Chrapkowski, Arnold, i Józef Krzywda. 2006. „Instytuty zakonne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. Józef Krukowski, 39-144. Poznań: Pallottinum.
 • Daniluk, Mirosław. 2002. „Klauzura.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, 84. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Durigheto, Claudio. 2010. I monasteri di monache associati agli Ordini mendicanti. Roma: Libreria Editrice Vaticana.
 • Leclercq, Jean. 1974. “Clausura in Oriente et Occidente.” In Dizionario degli istituti di perfezione, t. 2, ed. Guerrino Pelliccia, and Giancarlo Rocca, 1174-178. Roma: Edizione Paoline.
 • Les Dominicains et leur droit. Mémoire Dominicaine. Histoire. Documents. Vie dominicaine. 1999. N° 13. Paris: Editions du Cerf.
 • Menke, Monika. 2015. “Právní postavení mnišek dominikánek v řádu a v církvi.” Teologia Młodych 4:19-26.
 • Mnišky řádu kazatelského. 1994. Znojmo: manuskript.
 • Pejška, Josef. 1927. Ius canonicum religiosorum. Freiburg im Breisgau: Herder.
 • Zawada, Marian. 2002. „Klauzura v klášterech.” In Řeholní formace, ed. Jerzy Gogola, 739-804. Olomouc: Matice cyrilometodějská.
 • Zubert, Bronisław W. 1990. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 2, Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf85ff28-3dc0-4d96-ae44-b7b94998fede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.