PL EN


2015 | 2 (62) | 153-172
Article title

Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Safe country of origin concept and assessment of its application to Ukraine in the light of the 2014 year’s events
RU
Концепция безопасной страны происхождения и оценка еe применения в отношении к Украине в свете событий 2014 года
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje koncepcję bezpiecznego państwa pochodzenia uregulowaną w dyrektywie 2013/32 i możliwość jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r. Artykuł analizuje instrumenty ochrony przyjęte w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, sytuację migracyjną Ukrainy jako kraju pochodzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz prezentuje bieżące tendencje migracyjne z Ukrainy do krajów UE, w tym do Polski. Szczególna uwaga w opracowaniu została poświęcona analizie przesłanek z Załącznika I dyrektywy 2013/32, które pozwalają uznać państwo pochodzenia migrantów za państwo bezpieczne. W oparciu o dane UNHCR i dokumentów opracowanych przez inne organizacje międzynarodowe autorka przychyla się do stanowiska Wysokiego Komisarza ONZ, że zgodnie z sytuacją na Ukrainie pod koniec 2014 r. nie można jej uznać za państwo bezpieczne, a tym samym wnioski statusowe składane przez jej obywateli należy rozpatrywać ze szczególną uwagą.
EN
The present article analyzes the concept of safe country of origin regulated in the Directive 2013/32 and assessment of its application to Ukraine in the light of the 2014 year’s events. Article presents the instruments of international protection adopted within the framework of Common European Asylum System and current migratory movements from Ukraine to EU Member States, especially to Poland. Special attention in the article was brought to the Annex I to the Directive and legal conditions to recognize the country as a safe one. On the basis of the documents produced by UNHCR and other international organizations the author shares the position of the UN High Commissioner for Refugees that Ukraine due to the situation in the end of 2014 cannot be recognize as a safe country of origin. Because of this, all the applications for refugee status submitted by Ukrainians must be examined very carefully.
RU
В статье анализируется понятие безопасной страны происхождения, которые регулируется Директивой 2013/32 и возможность его применимости к Украинe в свете событий 2014 года. Cтатья анализирует обороныe инструменты, принятые в рамках Общей Eвропейской Cистемы Убежища, ситуацию в Украинe как странe происхождения заявителей о предоставлении международной защиты и показывает cовременные тенденции в миграции из Украины в страны ЕС, в том числе в Польшу. Особое внимание было уделено анализу условий Приложения I Директивы 2013/32, которые позволяют признать страну происхождения мигрантов как безопасну. На основании данных УВКБ ООН и документов, полученных от других международных организаций автор согласен c Верховным Комиссаром ООН, что в соответствии с ситуацией в Украине в конце 2014 года не можна рассматривать ee в качестве безопасной страны, и, следовательно, заявления на убежище ee граждан должны быть рассмотрены с особой осторожностью.
Publisher
Year
Issue
Pages
153-172
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf8728ea-5f7f-4d80-a9c7-02104a7bb931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.