PL EN


2016 | 8(44) | 1 | 63-77
Article title

Zmagania z archiwami w kontekście badań biograficznych

Title variants
EN
Dealing with Archives in the Context of Biographical Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniach biograficznych bardzo ważnym elementem są metody zbierania danych, takich jak: dokumenty osobiste, listy, pamiętniki, wspomnienia, zapiski, dzienniki − są to źródła archiwalne. Zdecydowana większość źródeł znajduje się w archiwach: państwowych, kościelnych, uczelnianych, różnego rodzaju instytucji publicznych (np. ministerstwa, zakłady pracy, szkoły, szpitale, instytucje ubezpieczeniowe), prywatnych lub też w zbiorach prywatnych. Studenci pedagogiki, ale także historii prowadzący badania biograficzne zmagają się z różnego rodzaju przeszkodami w przeprowadzaniu kwerend archiwalnych, dlatego też artykuł ten ma na celu wspomóc ich na drodze poszukiwań biograficznych, wskazać przeszkody i zagrożenia, uczulić na napotkane źródła archiwalne. Jest publikacją o charakterze instruktażowym dla studentów, doktorantów i pracowników nieobeznanych z archiwami.
EN
An extremely important element of biographical studies is the choice of methods for collecting data, such as personal documents, letters, diaries, memoirs and notes (i.e., archival sources). The vast majority of sources are stored in the state archives, by the church, universities and various public and private institutions (e.g., ministries, workplaces, schools, hospitals, insurance companies), or in private collections. Students of pedagogy and of history conducting biographical studies encounter a variety of obstacles in their archival queries. The intention behind this article is to help them in their biographical investigations, identify obstacles and threats, and make them aware of the types of archival sources they may encounter. It is an instructional publication for students, PhD students and employees who are unfamiliar with archives.
Year
Volume
Issue
1
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Kielce: Jedność 2002.
 • Badania historyczne w pedagogice, https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action= actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot%28prz_kod:1900-117-n2%29 (dostęp: 25.05.2015).
 • Bajer M., Rody uczone. Kreski do szkicu, Warszawa−Toruń: Wyd. UMK 2013.
 • Bujak G., Kuria Diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939. Studium kancelaryjno--archiwistyczne. Zarys problematyki badawczej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 64(1995), s. 49-57.
 • Cenckiewicz S., Atomowy szpieg: Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań: Zysk i S-ka 2014.
 • Cenckiewicz S., Tadeusz Katelbach. Biografia polityczna (1897-1977), Warszawa-Łomianki: LTW 2005.
 • Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2006.
 • Chruściak E., Ochrona archiwaliów przed szkodnikami biologicznymi, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 58(1989), s. 36-41.
 • Czwojdrak B., Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2012.
 • Debreczeni J., Viktor Orban, Warszawa: Akurat 2015.
 • Dębowska M., Organizacja Kurii Biskupiej w Łucku. Studium kancelaryjno-archwistyczne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 71(1999), s. 389-397.
 • Grzebałkowska M., Ksiądz paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Otwarte 2011, s. 45, 46, 322, 324-325.
 • „Handelsmann M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Warszawa 1928.
 • Kienzler I., Ignacy Paderewski – ulubieniec kobiet, Warszawa: Bellona 2014.
 • Mencwel A., Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014.
 • Mielcarek T., Droga Tadeusza Mazowieckiego, Warszawa: Psychoskok 2015.
 • Mieszkowska A., Ja, kabareciarz. Marian Hemar. Od Lwowa do Londynu, Warszawa: Muza 2006.
 • Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa−Poznań: PWN 1985.
 • Olszewski D., Akta Konsystorza Kieleckiego jako podstawa źródłowa do badań nad parafiami i duchowieństwem pierwszej połowy XIX wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 19(1969), s. 5-30.
 • Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, Bydgoszcz: Wyd. UMK 1994.
 • Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN−IPN 2006.
 • Preger L., Andrzej Duda. Prezydent z nadziei, Warszawa: Wyd. Astrum 2016.
 • Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa: PIW 1989, s. 11-12.
 • Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.
 • Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Toruń 1963 i wyd. następne.
 • Skrzyniarz R., Biografia ruchoma, zmienna, niestabilna – przyszłość zmienia się w zależności od tego, jak patrzymy na przeszłość, w: R. Skrzyniarz, E. Krzewska, W. Zgłobicka-Gierut (red.), Badania biografii – źródła, metody, konteksty, Lublin: Wydawnictwo Episteme 2014, s. 92-93.
 • Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Łódź 1978.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa: PWN 2001.
 • Topolski J., Metodologia historii, Warszawa: PWN 1984.
 • Tuszyńska A., Krzywicka – długie życie gorszycielki, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2009.
 • Tuszyńska A., Oskarżona: Wiera Gran, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.
 • Umiński W., Praktyka udostępniania zasobów archiwalnych zakonów męskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 81(2004), s. 73-75.
 • Urbanek M., Broniewski: miłość, wódka, polityka, Warszawa: Iskry 2011.
 • Urbanek M., Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa: Iskry 2013.
 • Urbanek M., Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna, Warszawa: Iskry 2014.
 • Urbanek M., Tuwim, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2004.
 • Wasilewska J., Warunki przechowywania i ochrony księgozbioru bibliotecznego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 77(2002), s. 24-26.
 • Wolański R., Eugeniusz Bodo. „Już taki jestem zimny drań”, Poznań: Rebis 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf878788-2955-429f-9e6a-d0408c34e7df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.