PL EN


2013 | 2 | 3 | 211-222
Article title

Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of changes in the Public Finance Act on the cost of financing for local governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje wpływ wprowadzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koszt finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego. Nowe regulacje będą obowiązywać od 2014 roku. Ich wprowadzenie w połączeniu ze spowolnieniem gospodarczym skutkującym niską dynamiką dochodów samorządów powoduje, że wiele samorządów musi dokonać ponownego ustrukturyzowania swojego długu, aby spełnić ograniczenia ustawowe. W efekcie 2012 rok był rekordowy pod względem refinansowania zadłużenia przez samorządy. Nowo pozyskiwane kredyty charakteryzują się kilkuletnimi karencjami w spłacie kapitału oraz dłuższymi, często kilkunastoletnimi okresami całkowitej spłaty. Finansowanie o tego typu parametrach jest droższe do zapewnienia przez sektor bankowy. W rezultacie koszt finansowania dla samorządów wzrósł w 2012 roku o ponad 50 bp w porównaniu z rokiem 2011. Ponadto wyniki przetargów z początku 2013 roku wskazują na to, że koszt ten dalej będzie rósł w bieżącym roku.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
211-222
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa
References
  • 1. Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • 2. Kluka L., Kluza K. (2012), Symulacja wpływu zmian ustawowych na do-stępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządo-wych, „Finanse Komunalne” nr 1–2, s. 156–175.
  • 3. Kluza K. (2011a), Determinanty kosztu finansowania samorządów, [w:] Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, Alińska A. (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  • 4. Kluza K. (2011b), Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2010, [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Wydawnictwo CeDe-Wu, Warszawa.
  • 5. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (2012), Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych, nr 21 (88).
  • 6. Piotrowska-Marczak K. (2011), Iluzje reformy finansów publicznych w warunkach kryzysu, [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Aliń-ska A., Pietrzak B. (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  • 7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.
  • 8.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf965dad-5d27-4f4e-b1aa-f3a8d7732edd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.