PL EN


2017 | 1(32) | 265-283
Article title

Grupa Wyszehradzka wobec współczesnych zagrożeń transgranicznych

Content
Title variants
EN
The Visegrad Group in terms of the contemporary cross-border threats
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of the mass influx of migrants affected all European countries. Many European Union Member States (especially these belonging to the Schengen zone), built fences and barbed wire that have to stop the migration flow. Union failed to fully regain the control of the external borders, and the Member States are unable to reach agreement on ways to solve the prolonging crisis of migration. Especially illegal immigration is a pressing problem and a big security risk. Visegrad Group countries from the beginning of the crisis have become transit countries for illegal migrants trying to get to Western Europe. The situation causes a serious threat, mostly related to cross-border security of these countries. Despite the firm opposition to European Commission proposals on the relocation of migrants, the Visegrad Group seeks for consensus and a common strategy against the crisis overwhelming Europe. The author analyzes the responses, behavior and position of Visegrad countries to the above problem.
PL
Problem masowego napływu imigrantów odczuły wszystkie państwa Europy. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej (zwłaszcza te należące do strefy Schengen) zbudowało płoty i zasieki, które mają powstrzymać ich napływ. Unii nie udało się w pełni odzyskać kontroli nad zewnętrznymi granicami, a państwa członkowskie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie sposobów rozwiązania przedłużającego się kryzysu migracyjnego. Zwłaszcza nielegalna imigracja jest palą- cym problemem i wielkim zagrożeniem bezpieczeństwa. Państwa Grupy Wyszehradzkiej od początku kryzysu stały się krajami tranzytowymi dla nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się do Europy Zachodniej. Sytuacja stwarza poważne zagrożenia, szczególnie transgraniczne, dla bezpieczeństwa tych państw. Chociaż występują stanowcze sprzeciwy wobec propozycji Komisji Europejskiej, Grupa Wyszehradzka dąży do porozumienia i wypracowania wspólnej strategii wobec ogarniającego Europę kryzysu. Autor analizuje reakcje, zachowania i stanowiska państw wyszehradzkich wobec powyższych problemów.
Year
Issue
Pages
265-283
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, andrzej.wawrzusiszyn@uwm.edu.pl
References
  • Adamson, F.B. (2006). Crossing borders: International migration and national security, „International Security” Nr 31/1, July. ISSN 1531-4804.
  • Bajda, P. (red.) (2013). Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, Lipiec 2012 – czerwiec 2013, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Castles, S., Mille, M.J. (2009). The age of migration. International population movements in the modern world, 4thed. Palgrave Mcmilan. ISBN 9780230355774.
  • Morozowski, T. (2016). Działania Komisji Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego Seria Specjalna” – „Uchodźcy w Europie” Nr 224.
  • Sitek, M. (2010). Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów: WSGE. ISBN 978-83-930102-4-0.
  • Sitek, M., Dobrzańska, B. (2009). Polsko-angielski minileksykon zagadnień Unii Europejskiej, Józefów: WSGE. ISBN 978-83-930102-1-9.
  • Wawrzusiszyn, A. (2016). Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” Nr 57(1). ISSN 0239-5223.
  • Wawrzusiszyn, A. (2013). Współczesne tendencje i kierunki rozwoju nielegalnej migracji. W: O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788362383429.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf9a0e5e-211f-45d3-813e-899b0095afa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.