PL EN


2019 | 4 (29) | 155-166
Article title

Być z kimś i dla kogoś. Postrzeganie dobra wspólnego przez pełnoletnich uczniów szkoły specjalnej – z praktyki badań włączających

Content
Title variants
EN
To be with someone and for someone. Perception of the common good by adult students of a special school – the practice of inclusive research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizom krótkie videoprezentacje nagrane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym (uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy). Nagrania stanowią samodzielną odpowiedź uczniów na pytanie, czym jest dla nich dobro wspólne. Badania przeprowadzono zgodnie z koncepcją badań włączających. Tłem teoretycznym dla badań był społeczny model niepełnosprawności oraz idea inkluzji społecznej. Wypowiedzi uczniów stanowią przyczynek do rozważań nad potencjałem rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów szkół specjalnych.
EN
The article analyzes short video presentations recorded by people with intellectual disabilities in a light and moderate degree (special vocational school students). The recordings constitute an independent answer of the students to the question of what the common good is for them. The research was carried out in accordance with the concept of participatry research. The social model of disability and the idea of social inclusion was the theoretical background for the research. The students’ statements are a contribution to reflection on the educational potential of developing civic competences of special school students.
Year
Issue
Pages
155-166
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Sic, Warszawa 2008.
 • Chodkowska M., Szabała B., Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, UMCS, Lublin 2012.
 • Cytowska B., Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 • Frysztacki K., Wokół istoty „społecznego wykluczenia” oraz „społecznego włączenia”, w: (red.) K. Faliszek, J. Grotkowska-Leder, Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza-uwarunkowania-kierunki działań, Akapit, Toruń 2005.
 • Gąciarz B., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i praktyki społecznej. Wprowadzenie, „Studia Socjologiczne” 2014 nr 2 (213), s. 7-15.
 • Gustavsson A, Zakrzewska-Manterys E., Wprowadzenie: społeczny kontekst upośledzenia, w: (red.) A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Żak, Warszawa 1997.
 • Krause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akapit, Toruń 2010.
 • Lamnek S., Qualitative Sozialforschung, t. 2, Methoden und Techniken, Weinheim 1993.
 • Lechta V., Pedagogika integracyjna kontra edukacja inkluzywna, w: (red.) E. Dyduch, J. Wyczesany, Krakowska Pedagogika Specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 • Majewski T., Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w: (red.) W. Dykcik, Pedagogika specjalna, UAM, Poznań 2005.
 • Plecka D., Turska-Kawa A., Wojtasik W., Obywatelskie kompetencje polityczne, „Kultura i Edukacja” 2013 nr 3 (96), s. 73-94.
 • Pushor D., Collaborative Research, w: (red.) L. M. Given, The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Sage, London 2008.
 • Speck O., Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Harmonia, Gdańsk 2013.
 • Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk 2005.
 • Szabała B., Stereotypy odnoszące się do osób z upośledzeniem umysłowym – konsekwencje i sposoby zmiany, w: (red.) J. Branicka, Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, UMCS, Lublin 2010.
 • Walmsley J., Normalisation, Emancipatory Research and Inclusive Research in Learning Disability, „Disability and Society” 2011 nr 16, s. 187–205.
 • Wiliński M., Modelowe strategie pomocy osobom z ograniczeniami sprawności: medykalizacja – usprawnianie – włączanie, w: (red.) A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Wołowicz-Ruszkowska A., Badania partycypacyjne jako odpowiedź na założeni społecznego modelu niepełnosprawności, „Studia de Cultura” 2018 nr 10 (1), s. 165- 177.
 • Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Oficyna Wydawnicza„Impuls”, Kraków 2010.
 • Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf9bc617-ce9f-4848-a35f-d8608c171510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.