PL EN


2014 | 14 | 75-84
Article title

Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola

Content
Title variants
EN
Coat of arms of Zduńska Wola (rural) commune
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Zduńska Wola (rural) commune coat of arms was adopted in 2001. It was de-signed by Andrzej Dabrowski, a designer connected with the Polish Heraldry Cen-tre. The emblem includes reference to the controversial mid-19th century version of Zduńska Wola city crest or the region’s bee-keeping tradition (three bees), and to the Siemiątkowski family (coat of arms Jastrzębiec) living in Zduńska Wola re-gion in the 19th and first half of the 20th century (a horseshoe and a cross). In 2001 the project of the sign, with due explanation, was submitted, as is required by law, to the Ministry of Internal Affairs and Administration for opinion. The initial opinion prepared by experts from the Heraldry Committee was negative, but it did not lead to the issuing of a decision in this matter by the minister in charge of administration. The objections to the coat of arms of Zduńska Wola (rural) commune, expressed by the experts of the Heraldry Committee, and the lack of a positive ministerial opinion, which is necessary for adoption of the emblem, indicate that in the future there may be a change of the emblem. Perhaps a good starting point for a new coat of arms should be St. Catherine, the patron saint of the church in Korczew, which also was a parish church for Zduńska Wola and other localities in its neighbourhood.
Keywords
Year
Issue
14
Pages
75-84
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ
References
 • Adamczewski M., Śmiałowski J., Cztery herby Zduńskiej Woli, [w:] Heraldyka sa-morządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939), pod red. S. K. Kuczyńskiego, Włocła-wek 2002.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995− Barszczewska A., Aktywność polityczna po utracie niepodległości, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, pod red. J. Śmiałowskiego, Łódź, 1977, s. 232.
 • Danowska E., Siemiątkowski Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, pod red. H. Markiewicza i in., Warszawa-Kraków 1996-1997.
 • Dąbrowski, A. „Opis i uzasadnienie do herbu gminy Zduńska Wola”, Warszawa 2001.
 • Drelicharz W., Piech Z., Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypo-spolitej, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, pod red. W. Dreli-charza, Z. Piecha, Kraków 2000, s. 20.
 • Dudziński P., Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową – dzia-łalność Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś – Administracji i Cyfryzacji), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldyczne-go”, t. XI (XXII), 2013.
 • ED, Gmina z herbem, „Dziennik Łódzki”, 29 czerwca 2001 r., wydanie elektro-niczne (dostęp za pośrednictwem portalu „Nasze miasto”: 19 lutego 2003 r.
 • Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieź-nieńskiej, Część 4 Indeks geograficzno-historyczny, zeszyt 1, Indeks do części 1 (za-sób włocławski), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. XXXVII, 1978.
 • Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Warszawa 1994.
 • Samuś P., Na drodze do niepodległości. Życie polityczne w latach 1900-1918, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, pod red. J. Śmiałowskiego, Łódź 1977.
 • Seroka H., „Opinia w sprawie herbu i flagi Gminy Zduńska Wola”, Lublin 2001.
 • Szymczakowa A., Nobiles siradiensis. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, Warszawa 2011.
 • Szymczakowa A., Szlachta sieradzka z XV w. Magnifici et generosi, Łódź 1998.
 • Wadowska J., Szkolnictwo w okresie zaborów, [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, pod red. J. Śmiałowskiego, Łódź 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf9c8ef4-589e-433d-9747-f7adbd7e987f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.