PL EN


2012 | 1 | 65-76
Article title

KULTUROLOGICZNA KONCEPCJA OŚWIATOLOGII W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA WIELOKULTUROWEGO

Content
Title variants
EN
Culturological conception of osvitology in the context of the development of multicultural society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano pojęcia „edukacja wielokulturowa”, „wychowanie wielokulturowe”, „edukacja międzykulturowa” w nauce ukraińskiej i opracowaniach polskich naukowców; rozpatrzone zostały podstawowe etapy rozwoju kulturologii jako kompleksowej wiedzy humanistycznej o najogólniejszych prawidłowościach rozwoju kultury; wprowadzono pojęcie „kulturologia oświaty”; pokazano, że kulturologia oświaty jako składowa oświatologii jest skierowana na rozstrzygnięcie współczesnych zagadnień kulturologicznych rozwoju oświaty (edukacja wielokulturowa i międzykulturowa, podejście kulturologiczne w edukacji, kształtowanie tezaurusa naukowego badań międzydyscyplinarnych w dziedzinie oświatologii na pograniczu „oświata–kultura”).
EN
Such notions as „multicultural education”, „multicultural upbringing”, „intercultural education” in the national scientific space and Polish researchers` works are analyzed in the article; the main stages of the development of the culturology as the complex of the humanitarian knowledge about the most common patterns of the culture development are observed; the notion „the culturology of education” is introduced; it is proved that the culturology of education as a part of osvitological knowledge is aimed at the solution of the modern culturological problems in the development of education (multi- and intercultural education, culturological approach in education; the forming of the scientific thesaurus of the interdisciplinary researches in the field of osvitologiya at the joint of the „education–culture”).
Keywords
Year
Issue
1
Pages
65-76
Physical description
Contributors
 • Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
References
 • Edukacja dla interkulturowości (2009). Red. S. Kaczor, T. Z. Sarleja. Warszawa-Radom
 • Grabowska B. (2006): Zmiana uwarunkowania społecznego uczestnictwa i współdziałania młodzieży na pograniczu cieszyńskim w kontekście teorii stawania się społeczeństwa. W: Teorie i modele badań międzykul turowych. Red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur. Wyd. UŚ, Cieszyn–Warszawa
 • Gurewycz P. S. (2010): Kulturologia: pomoce naukowe. Wyd. II. Ł, Wyd. „Omega”
 • Jaksa N. W. (2008): Przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli: teoria i praktyka współdziałania międzykulturowego w warunkach regionu Krymskiego: Monografia. Wyd. ŻUP im. I. Franka, Żytomierz
 • Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości (2009). Red. T. Lewowicki, F. Szlosek. Warszawa–Radom Kulturologia. (2009). Red. T. B. Grycenko. Wyd. II. Centrum literatury naukowej, Kijów
 • Lewowicki T. (2001): O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2
 • Mieżujew W. M. (2006): Idea kultury. Szkic o teorii kultury. Progres-Tradycja, Moskwa
 • Myropolska N. J. (2008): Wychowanie wielokulturowe. W: Encyklopedia oświaty. Red. W. G. Kremień. Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Jurinkom Inter, Kijów
 • Nikitorowicz J. (2000): Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Tożsamość, plany życiowe, wartości. TRANS HUMANA, Białystok
 • Ogniewjuk W. O. (2009): Filozofia oświaty w strukturze badań naukowych fenomenu oświaty. „Droga oświaty”, nr 4 (54)
 • Romanow J. I. (2008): Kulturologia. SPB, Piter
 • Sysojewa S. O. (2011): Oświata jak obiekt badań. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Oświaty Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Asocjacja pracowni ków gimnazjum i liceów Ukrainy, „Droga Oświaty”: czasopismo naukowo-metodologiczne nr 2, Kijów
 • Toffler A. (2001): Wstrząs przyszłości: Tłum. z jęz. angielskiego. „Wyd. ACT” Sp. z o.o., Moskwa; wyd. polskie
 • Toffler A. (1998) Szok przyszłości. Wyd. Zysk i ska, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf9f33f4-66ba-4ba8-a443-7cb82f3ea145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.