PL EN


2011 | 28 | 23-42
Article title

Kościół wobec wychowania dziecka – konsumenta mass mediów

Content
Title variants
EN
The Church versus the education of children – media consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczanie Kościoła na temat środków społecznego przekazu wielokrotnie dotyka problematyki wychowania dzieci i młodzieży. Mass media wzięły bowiem na siebie niektóre zadania rodziny czy szkoły, proponując i promując różne wartości. W ten sposób przekaz medialny dotyka samego serca życia rodzinnego. Celem artykułu jest ukazanie skutecznych sposobów przezwyciężenia zagrożeń wynikających z traktowania dziecka jako łatwego konsumenta mediów. W dokumentach Kościoła znajdziemy szereg wskazówek dawanych twórcom środków przekazu, rodzicom, nauczycielom i władzom publicznym, które mogą pomóc w wychowaniu dziecka do mądrego i krytycznego korzystania z mediów. Biorą one pod uwagę bezbronność dziecka wobec świata i wobec osób dorosłych, jak również ich otwartość na każdy medialny przekaz. Tylko wykształcenie w dziecku krytycznych zdolności może zapoczątkować proces budzenia w nim zachowań prospołecznych.
EN
Children – open to messages and sensations and often thoughtless – are the most immediate recipients of mass media. In the world of new technologies it is often media that “bring up” children. In this way media content penetrates the very heart of the family. Market reports confirm that the youngest children are excessive media consumers. Documents of the Church show effective ways to overcome the threats arising from treating children as media consumers. Within these documents we can find a number of suggestions given to media professionals, parents, teachers and authorities, which may help to teach children to be wise and critical users of media. Those pieces of advice take into account children’s vulnerability and their openness to any media message. It is obvious that parents, as the primary and most important educators of their children, are also the first to teach them about media. They should develop critical thinking of their children and provide a good example by their own thoughtful and selective use of media. Moreover, parents should teach children to use their free time in a rational way and open them to a culture which rejects everything that is contrary to human dignity. Only in this way the pro‑social behaviour of children like friendly interaction, altruism, reduction of aggression and stereotypes can be encouraged.
Year
Issue
28
Pages
23-42
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
References
 • Condry J., Thief of Time, Unfaithful Servant: Television and the American Child, „Daedalus” 1993, nr 122, s. 259‒278.
 • Handbook of children and the media, red. D. G. Singer, J. L. Singer, Thousand Oaks 2001.
 • Gamaleri G., Televisione e diritti della persona, Torino 1996.
 • Grzegorski Z. G., Ja, dziecko i TV, Poznań 2000.
 • Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1990.
 • Lepa A., Media w świecie słowa, Częstochowa 2011.
 • Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
 • Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et Progressio, 1971.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a internet, 2002.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc w środkach przekazu: odpowiedź duszpasterska, 1989.
 • Sobór Watykański II, Inter mirifica, 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfa36307-6b62-4ef7-86c9-a6ebe0ce20bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.