PL EN


2016 | 5 (365) | 69-81
Article title

Rola marki w procesie zakupu mleka i jego przetworów

Content
Title variants
EN
The Role of Brand in the Purchasing Process in the Market for Milk and Other Dairy Products
RU
Роль бренда в процессе покупки молока и молочных продуктов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Produkty wysokiej jakości cieszą się uznaniem wśród konsumentów. Nieustająca analiza preferencji i wyborów nabywców pozwala na dostrzeganie zmian w zachowaniach rynkowych, a także wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju. Uwzględnianie tych preferencji w działaniach przedsiębiorstw wpływa na wzrost ich pozycji rynkowej, a także na pozyskiwanie coraz większej liczby lojalnych nabywców. Marka spełnia istotną rolę podczas dokonywania wyboru spośród szerokiego wachlarza ofert rynkowych. Lojalność nabywców wobec marki wpływa więc na zwiększanie jej renomy. Przekłada się to również na wzrost sprzedaży oraz możliwość dalszego rozwoju firmy. Znane marki mogą konkurować jakością o lojalność klientów. Wykorzystując strategie kreowania wizerunku marki, zyskuje ona przewagę konkurencyjną. Celem opracowania było określenie znaczenia marki podczas zakupu produktów mleczarskich. Jako główny obszar zainteresowania wybrany został rynek mleka oraz jego przetworów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku jogurtów. W opracowaniu zebrano rozważania teoretyczne z zakresu marki i czynników warunkujących jej siłę, ponadto przedstawiono współczesną sytuację na rynku mleka oraz jego przetworów. Rozważania teoretyczne poparto badaniami przeprowadzonymi wśród 250 przypadkowo dobranych respondentów. Osiągnięte wyniki badań pozwoliły na wyciągniecie wniosków zawartych na końcu opracowania.
EN
High-quality products are appreciated by consumers. The ongoing analysis of the preferences and choices of buyers allows the perception of changes in the behaviour of the market and indicates directions of developing companies. Taking into account the needs and preferences of consumers in the activities of enterprises affects the growth of their market position, as well as gaining more and more loyal customers. Brand plays a crucial role in making selection from a wide range of market offers. The loyalty of customers towards the brand affects the increase in its reputation. This translates into an increase in sales and the possibility of further development of the company. Famous brands can compete with quality for customer’s loyalty. Using strategies to create the brand image, it gains a competitive advantage. An aim of the study was to investigate the significance of the brand among consumers when buying dairy products. As the main spectrum of interest is selected the market for milk and dairy products, with a particular emphasis on the yoghurt market.
RU
Высококачественные продукты пользуются признательностью среди потребителей. Постоянный анализ предпочтений и выборов покупателей позволяет замечать изменения в рыночном поведении, а также указывает предприяти- ям направление развития. Учет этих предпочтений в действиях предприятий влияет на рост их рыночной позиции, а также на получение все большего количества лояльных покупателей. Бренд выполняет существенную роль во время совершения выбора среди широкой палитры рыночных предложений. Лояльность покупателей по отношению к бренду, следовательно, влияет на повышение его реноме. Это вызывает тоже рост продаж и возможность дальнейшего развития фирмы. Известные марки могут конкурировать качеством за лояльность клиентов. Используя стратегии формирования имиджа бренда, она получает конкурентное преимущество. Целью разработки было определение значения бренда во время покупки молочных продуктов. В качестве главной сферы заинтересованности был из- бран рынок молока и молочных продуктов, с особым учетом рынка йогуртов. В разработке сделали сводку теоретических рассуждений в области бренда и факторов, обусловлявающих его силу; кроме того, представили современное положение на рынке молока и молочных продуктов. Теоретические рас- суждения подкрепили исследованиями, проведенными среди 250 случайно избранных респондентов. Полученные результаты исследований позволили сделать выводы, помещенные в конце разработки.
Year
Issue
Pages
69-81
Physical description
Contributors
References
 • Dębski M. (2009), Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa.
 • Górska J. (2014), Jogurty owocowe: Mistrzowskie posunięcie, „Forum Mleczarskie Handel”, nr 6.
 • Górska-Warsewicz H. (2011), Zarządzanie markami w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego w perspektywie długookresowej, „Roczniki Naukowe SERiA”, T. XVI, z. 4.
 • Grzegorczyk A. (2010), Reklama, PWE, Warszawa.
 • Kossakowska J., Sych-Winiarek J., Bochlińska E. (2013), Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce na tle zmian w podaży mleka, „Biuletyn Informacyjny”, nr 4, ARR, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 • Raport Konsument na Rynku Artykułów Żywnościowych (2009), Departament Inspekcji Handlowej UOKIK, Warszawa.
 • Rudzewicz A. (2014), Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2015), IERiGŻ, ARR i MRiRW, Warszawa.
 • Słownik Języka Polskiego (2007), t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świątkowska M. (2014), Mleko − podstawa diety i gospodarki żywnościowej, „Biuletyn Informacyjny”, nr 3, ARR, Warszawa.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 • Witek-Hajduk M.K. (2011), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfab944b-13a7-4979-aa50-1c82c3a6aabc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.