PL EN


2019 | 22 | 1(82) | 54-64
Article title

Budżetowanie kosztów ośrodków odpowiedzialności

Authors
Title variants
EN
Costs budgeting of responsibility centers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono kwestie związane z powstaniem i funkcjonowaniem ośrodków odpowiedzialności za koszty. Procedurę ich definiowania powiązano z budżetowaniem działalności operacyjnej. W pierwszej części zdefiniowano ośrodki odpowiedzialności za koszty, w kolejnej – zasady budżetowania tych ośrodków.
EN
The article discusses issues related to the creation and operation of the centers of responsibility for costs. The procedure of defining them was related to budgeting of operating activities. The first part of the paper defines centers of responsibility for costs, the second part – the rules of budgeting of these centers.
Year
Volume
22
Issue
Pages
54-64
Physical description
Dates
published
2019-06
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, kpwl94@wp.pl
References
 • Bytniewski A., Efekty modernizacji technologicznej systemu rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 344.
 • Bytniewski A., Podsystem finansowo-księgowy jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 399.
 • Bytniewski A., Podsystem CRM jako instrument rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 291.
 • Bytniewski A., Podsystem controllingu w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.
 • Bytniewski A., Robotyzacja systemu rachunkowości jako sposób wspomagania rachunkowości zarządczej i controllingu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 251.
 • Bytniewski A., Założenia teoretyczne robotyzacji systemu rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 1996, nr 729.
 • Ciesielczyk T., Stepniewski J., Management opérationnel et la comptabilité, [w:] L. Marco (dir.), Nouvelles avancées du management, Ed. L'Harmattan, Paris 2005.
 • Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowości wspomaganej komputerem, SKwP, Warszawa 1999.
 • Drury C., Management and Cost Accounting, Chapman Hall, London1992.
 • Ferraton Y., Stępniewski J., Od administrowania personelem do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, „Przegląd Organizacji” 1992, nr 9.
 • Gervais M., Stepniewski J., Un systeme expert pour effectuer l'imputation comptable, „Revue o Francaise de Comptabilite” 1986, n 172.
 • Kister A., Efektywność w systemie zarządzania jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2004, nr 38.
 • Kister A., Koszty jakości jako miernik efektywności, „Problemy Jakości” 2003, nr 35.
 • Kister A., Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2007, nr 41.
 • Kister A., Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2006, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 51.
 • Kister A., Wybrane rodzaje analiz kosztów jakości, „Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach” 2006.
 • Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2005, nr 39.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kwiatkowska R., Podstawowe uwarunkowania skutecznego zarządzania kosztami, [w:] H. Ronek, I. Lazarishina (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, Lublin 2017.
 • Kwiatkowska R., The future directions of cost analysis in common courts in Poland, [w:] H. Ronek, A. Zagorodny (red.), Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise, Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv 2014.
 • Lazaryshyna I.D., Ziza O.. Economic analysis of internal and external risks from the positions of the theories of the market economy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Section H. Oeconomia” 2013, nr 4.
 • Michalczyk L., Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym – ujęcie teoretyczne, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 1 (54).
 • Michalczyk L., Kluczowe zasady proefektywnościowego zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami o wielopoziomowej strukturze w aspekcie rozrachunku wewnętrznego w realiach polskich, [w:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.
 • Michalczyk L., Konstrukcja rozwiązań cash poolingowych, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 5.
 • Michalczyk L., Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych, „Pieniądze i Więź” 2015, nr 2 (67).
 • Michalczyk L., Rola cen wewnętrznych w rozrachunku wewnętrznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granicę, [w:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2007, nr 2.
 • Michalczyk L., Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich, [w:] E. Tabaszewska, B. Radawski (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka, Wyd.AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalczyk L., Sposoby pomiaru ryzyka walutowego w realiach polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2007, nr 2.
 • Michalczyk L., Ubezpieczenie od utraty zysku w praktyce działalności gospodarczej w Polsce, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 4.
 • Michalczyk L., Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych” 2013, nr 2.
 • Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, Sopot 2006.
 • Michalczyk L., Wykorzystanie metody AHP jako modelu decyzyjnego w procedurze weryfikacji dostawców wybranego przedsiębiorstwa małopolskiego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 1.
 • Stępniewski J., Independance du conseil d administration et gestion des resultats, [w:] Actes de la conference: La comptabilite, le controle et audit interne entre changement et stabilite, 2008, [CDRom].
 • Stępniewski J. ,Souid S., Azzabi L., La relation facteurs de contingence, complexite du systeme d’information comptable et performance financiere, CEPN, Uniwersité Paris 2010.
 • Stępniewski J., Le role de la comptabilite dans la construction d'un systeme infromatique de gestion integre, „Revue Francaise de Comptabilite” 983, Paris, nr 136.
 • Stępniewski J., Souid S., Le role du conseil d'administration et gestion des resultats, „La Revue des Sciences de Gestion” 2010, nr 243/244.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle: vers un robot comptable, Ed. Masson, Paris 1987.
 • Vovk V., Teoretyczne podstawy generowania przepływu informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości w przedsiębiorstwie zarządzanym przez jakość, [w:] H. Ronek, A. Zahorodny (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, Lublin 2015.
 • Vovk V., The Importance of Accounting Information Efficiency for the Successful Functioning of an Administrative System, [w:] General Accounting Theory. Evolution And Design For Efficiency, Academic and Professional Press, Warsaw 2008.
 • Yakymchuk A.Y., Applied Project Approach in National Economy: Practical Asects „Науковий вісник Полісся” 2017, nr 2 (10), http://ep3.nuwm.edu.ua/6371/1/Yakymchuk%20A.%20Y.%2C%20Akimova%20L.%20M.%2C%20Simchuk%20T.%20O.%20Applied%20project%20approach%20in%20the%20national%20economy%20practical%20aspects%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf.
 • Yakymchuk A.Y., Regional Innovation Economy: Aspects of Economic Development, „Науковий вісник Полісся” 2017, nr 3 (11), http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/811-yakymchuk-a-y-valyukh-a-m-akimova-l-mregional-innovation-economy-aspects-ofeconomic-development.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfb0669a-2737-44a9-bfdf-c2cfdd8dce5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.