PL EN


2016 | 4 | 233-243
Article title

Barriers of Roma Women when Accessing into the Labour Market

Content
Title variants
PL
Bariery kobiet romskich w wejściu na rynek pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article provides information about barriers of Roma women in the labour market. It analyses the partial results of the project VEGA – Intimate Partner Violence against Roma Women. Most often interpret the entry limits of Roma women in the labour market.
PL
W artykule podjęto zagadnienie barier, na ktore napotykają romskie kobiety na rynku pracy. Autorka analizuje cząstkowe wyniki VEGA Project – przemoc wobec kobiet romskich w związkach, a także nterpretuje granice wejścia romskich kobiet na rynek pracy.
Year
Issue
4
Pages
233-243
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
 • llehoczka@ukf.sk
References
 • Antidiscrimination Act. (2004). Act No. 365/2004 Coll. on Equal Treatment.
 • Atlas rómskych komunít. (2003). Bratislava: Regionálne centrum rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov.
 • Bahna et al. (2006). Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Bratislava: ERPA a Sociologický ústav sav.
 • Celoštátna stratégia rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014–2019. (2014). Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Corsi, M. et al. (2008). Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Luxemburg: European Union.
 • Directive 2004/113/EC. (2004). The Council of 13 December 2004.
 • Directive 2006/54/EC. (2006). European Parliament and of the Council of 5 July 2006.
 • Directive 2010/18/EU. (2010). The Council of 8 March 2010.
 • Directive 2010/41/EU. (2010). European Parliament and of the Council of 7 July 2010.
 • Directive 92/85/EEC. (1992). The Council of 19 October 1992.
 • Džambazovič, R. (2006). Rozsah a profil chudoby na Slovensku od 90. rokov po súčasnosť. Slovenský Národopis, 2(54), 162–181.
 • Filadelfiová, J. Gerbery, D. (2010). Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. Bratislava: UNDP.
 • Glosár rodovej terminológie. Horizontálna a vertikálna rodová segregácia. (2006). Dostupné na: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=179.
 • Hendl, J. (2005). Kvalitatívny výskum. Praha: Portál.
 • Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum.
 • Hradiská, E. (2009). Účinky médií na psychiku príjemcu. In: E. Hradiská, S. Brečka, Z. Vybíral, Psychológia médií (s. 327–378). Bratislava: EUROKÓDEX.
 • Human Development Report. (2010). New York: United Nations Development Programme.
 • Jurásková, M., Kriglerová, E., Rybová, J. (2004). Atlas rómskych komunít na Slovensku. Bratislava: S.P.A.C.E.
 • Kiczková, Z. (2011). Moc rodových stereotypov. In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.), Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy (122–144). Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.
 • Kosová, I. (2012). Obraz rómskej ženy. Kvalitatívny prieskum participácie rómskych žien na verejnom živote. Zvolen: Quo Vadis.
 • Kureková, L. (2012). Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: Rómske ženy a imigrantky. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.
 • Labour Code. (2001). Act No. 311/2001 Coll. – Labour Code.
 • Mesochoritisová, A. (2011). Problém násilia páchaného na ženách: teoretické východiská. In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.). Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.
 • Mesochoritisová, A. (2011). Rodová rovnosť a médiá, In: Z. Kiczková, M. Szapuová (eds.), Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.
 • Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Havlíčkuv Brod: Grada Publishing.
 • Plichtová, J. (2002). Metódy sociálnej psychológie zblízka. Kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava: Média.
 • Porubänová, S., Filadelfiová, J. (2012). Kontext a okolnosti vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia rómskych žien. Bratislava: IVPR.
 • Stiegler, B. (2002). Ako uplatňovať rodové hľadisko. Gender Mainstreaming, Koncepcie, argumenty a praktické príklady ku implementácii stratégie EÚ. Bratislava: Aspekt.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfb0c55e-7eaf-40ec-ad5c-29e596848e0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.