PL EN


2013 | 21 | 225-238
Article title

Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The Logistics and Marketing Conditions of Knowledge Transfer in the Micro-enterprise Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transfer wiedzy ze sfery nauki do sfery przemysłu i usług jest obecnie przedmiotemzainteresowania zarówno jednostek naukowych, jak i przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych,zwłaszcza w kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Celem referatu jest prezentacjawpływu działań logistyczno-marketingowych na proces dyfuzji wiedzy ze sfery nauki do sektoramikroprzedsiębiorstw. Zaprezentowano podstawy teoretyczne transferu wiedzy oraz jego efektyw mikroprzedsiębiorstwach w branży konstrukcji stalowych. W referacie poszukiwano odpowiedzi napytanie czy elementy logistyczno-marketingowe mogą stać się stymulatorem aktywności mikroprzedsiębiorstww szerokim spektrum funkcjonowania tychże przedsiębiorstw. Uwarunkowania logistyczno-marketingowe oraz efekty transferu wiedzy analizowano na podstawie badanej grupy mikroprzedsiębiorstw.
Contributors
References
 • Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych, cz. I, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2007, t. 17/31, 93–97.
 • Bielecka, A. (2005). Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP. W: J. Szabłowski (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej. Otwock: Wyd. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku.
 • Bukowitz, W.R., Wiliams, R.L., (2000). The Knowledge Management Fieldbook. London: Financial Time.
 • Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Wyd. Instytut Badań Strukturalnych.
 • Czechowska-Świtaj, T. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
 • Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I. (1999). Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: M. Haffer, S. Sudoł (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Wyd. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
 • Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez transfer wiedzy z jednostek nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Jasiński, A.H., Ludwicki, D. (red.) (2007). Raport PW-002, Metodyka transformacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Studia i Materiały Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, Nr 1/2007, 25–66.
 • OECD (1997). Technology and Industrial Performance. Paris.
 • Palmen, L., Baron, M. (2005). Rola wyższych uczelni w procesie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, referat na Konferencji RIS-Silesia, Katowice, 27.10.2005.
 • PARP (2010). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008– 2009. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 • Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Wyd. Menedżer.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2002). Model diagnozy kapitału intelektualnego organizacji. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Plawgo, B. (2010). Wykształcenie pracowników a konkurencyjność przedsiębiorstwa – Referat wygłoszony na konferencji PARP, Warszawa, 16.11.2010.
 • Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S. (2006). Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Pozytywy i trudności w rozwoju. Warszawa: Wyd. PARP.
 • Steward, T.A. (1997). Intellectual Capital – The Wealth of New Organization. London: Nicholas Breadley Publishing.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Wieloznaczność kultury organizacyjnej. W: J. Woroniecki, Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości – aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne. Łódź: Wyd. Społeczna Akademia Nauk.
 • UNCTAD (2001). Compendium of international arrangements on transfer of technology. New York: United Nations.
 • Weresa, M. (2007). Wiedza jako przedmiot transferu do biznesu. W: M. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu – doświadczenia regionu Mazowsze. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. W: E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfb36d2e-0751-41e0-ab1c-19a3742a2f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.