PL EN


2017 | 18 | 4 | 689-697
Article title

DYNAMICZNA ANALIZA SHIFT SHARE – OCENA ZMIAN STRUKTURY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W POLSCE

Content
Title variants
EN
DYNAMIC SHIFT-SHARE ANALYSIS - ASSESSMENT OF STRUCTURE CHANGES IN ANIMAL PRODUCTION IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczna metoda przesunięć udziałów uwzględnia zmienność wag w kolejnych okresach. Metoda ta została zaproponowana w 1988 przez Barffa i Knighta. Ideą metody jest przeprowadzenie w sposób rekurencyjny obliczeń dla każdych dwóch kolejnych okresów, aby ostatecznie dokonać agregacji wyników cząstkowych. Dodatkowo metoda ta pozwala na określenie tendencji w zakresie przemian gospodarki regionalnej. Celem artykułu jest przedstawienie analizy składników zmiany i możliwości jej wykorzystania do diagnostyki potencjału produkcyjnego rolnictwa regionu, a w szczególności wskazanie obiektów wyspecjalizowanych oraz charakteru zmian strukturalnych w zakresie badanego zjawiska.
EN
The dynamic shift analysis takes into account the weight variability in two consecutive periods. This method was proposed in 1988 by Barff and Knight. The idea of this method is to recursively calculations for each of the two consecutive periods to finally aggregate the partial results. In addition, this method allows to identify trends in regional economic transformations. The aim of the article is to analyse the components of change and the possibility of its use for the diagnosis of the productive potential of agriculture in the region, and in particular the analysis allowed to identify specialized and nature of the structural changes within the analysed phenomenon. Keywords: Barff-Knight wages, competitiveness, agricultural
Contributors
References
 • Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. (2015) Analysis of Emigration in Europe Using the Spatial Dynamic Shift-Share Method. Folia Oeconomica Stetinensia, 15(2), 7-26.
 • Barff R. A., Prentice, L. K. (1988) Dynamic shift-share analysis. Growth Chang, 19, 1-10.
 • Dunn E. S. (1960) A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 6, 98-112.
 • Esteban-Marquillas J. M. (1972) A Reinterpretation of Shift-Share Analysis. Regional and Urban Economics, 2(3), 249-255.
 • Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (2008) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Otsuko A. (2016) Regional Energy Demand in Japan: Dynamic Shift-Share Analysis. Energy, Sustainability and Society, 6(1), 1-10.
 • Perloff H. S., Dunn E. S., Lampard E. E., Muth R. F. (1960) Regions, Resources and Economic Growth. Johns Hopkins Press, Baltimore.
 • Rolnictwo w 2015 roku. (2016) Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.
 • Silajdzic S., Hashi I. (2011) Competitiveness of Transition Economies: Evidence from the Dynamic Shift-Share Analysis, Challenges of Europe. International Conference Proceedings, 657-712.
 • Suchecki B. (red.) (2010) Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. C. H. Beck, Warszawa, 162-194.
 • Tłuczak, A. (2015) Przestrzenna metoda przesunięć udziałów w ocenie zróżnicowania produkcji zwierzęcej w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/4, 171-180.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., Twaróg S. (2013) Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce. Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka. UE Katowice, 84-98.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfbcc39d-4923-4638-bbe7-b6f6ca5f4ee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.